Сучасна економіка (2005)

13.1. Сутність і види відтворення залежно від рівня економікиВідтворення — це безперервність, повторюваність виробництва

На всіх етапах економічного розвитку об'єктивна необхідність відтворення випливає з процесу виробництва матеріальних благ — економічної основи життя людського суспільства. Споживання матеріальних благ потребує вироблення суспільного продукту. Відтворення можна розглядати на рівні мікроекономіки, якщо безперервність, повторюваність відбуваються в межах окремого підприємства, господарства. На рівні макроекономіки безперервний процес виробництва відображує взаємозв'язки між галузями економіки країни, узагальнюючими економічними показниками країни, між виробництвом засобів виробництва і предметів споживання (рис. 88).Розрізняють просте і розширене відтворення.

Просте відтворення—це відтворення процесу виробництва у незмінних масштабах.

Розширене відтворення — це відтворення виробництва, що супроводжується зростанням його обсягів

Особливості розширеного відтворення в умовах ринкової економіки

На кожному етапі розвитку суспільства відтворення мало свої особливості. Економічною основою відтворення є певний тип власності на засоби виробництва. Для ринкової економіки характерне розширене відтворення, яке передбачає органічне поєднання ринкових відносин і планомірного розвитку господарства (рис. 89).При цьому не заперечується планове господарство. Про це переконливо свідчить досвід західних країн. У світовій економічній практиці він узагальнений у теорії менеджменту, в основу якої покладено стратегічне планування, на якому ґрунтуються всі управлінські рішення підприємства, спрямовані на організацію, мотивацію і контроль виробництва.

Стратегічне планування — це сукупність дій і рішень, які приймають І керівники підприємств

Вони спрямовані на досягнення таких цілей, як розподіл ресурсів, адаптація виробництва до макроекономічного середовища, внутрішня координація дій, реалізація стратегічних напрямів розвитку економіки.

Процес відтворення є багатоманітним і включає: відтворення сукупного суспільного продукту, робочої сили, природних ресурсів, виробничих відносин (рис. 90).Відтворення сукупного суспільного продукту передбачає заміщення всіх його частин за вартістю і натуральною формою. Умови і закономірності цього заміщення досліджує теорія реалізації.

Сутність відтворення робочої сили полягає у безпосередньому відновленні та підтримці фізичних сил і розумових здібностей людини. Це передбачає постійне відновлення та підвищення кваліфікації працівників, їх загальноосвітнього і професійного рівнів.

У процесі відтворення основної продуктивної сили суспільства виникають проблеми, які потребують корегування. Це природний рух населення, залучення працівників до процесу виробництва, розподіл і перерозподіл трудових ресурсів між підприємствами, галузями, регіонами, зайнятість населення.

Відтворення природних ресурсів означає відтворення природних умов економічного зростання (родючості землі, лісових ресурсів, рибних запасів тощо), збереження і поліпшення середовища існування людини.

Відтворення виробничих відносин включає такі компоненти, як тип власності на засоби виробництва, економічне становище класів, соціальних груп, трудових колективів і окремих працівників, організаційно-економічні зв'язки.