Статистика праці

ВСТУП

Процес праці як цілеспрямована діяльність людей є необхідною умовою існування і розвитку людського суспільства, а люди, які виробляють матеріальні блага, становлять головну продуктивну силу суспільства.

Статистика праці — суспільна наука, яка вивчає склад і структуру трудових ресурсів, ступінь їх використання в процесі суспільного виробництва, ступінь використання робочої сили і робочого часу в процесі виробництва в нових економічних умовах. Велика увага приділяється вивченню робочого місця. Розглядаються методологічні питання визначення поняття «робоче місце», пропонується статистична оцінка ефективності функціонування робочих місць у часі, наведена система статистичних показників аналізу робочого місця у вартісному виразі та методика їх розрахунку. У посібнику особлива увага приділяється вивченню продуктивності праці як в натуральному, так і у вартісному виразі, розглядаються статистичні методи дослідження чинників, які впливають на рівень продуктивності праці. Аналізуються питання заробітної плати та витрат на робочу силу. Подаються концептуальні положення щодо визначення реальної заробітної плати. У посібнику розглядаються основні положення формування агрегованої системи показників статистики праці, основні статистичні показники, що використовуються для забезпечення інформаційного моніторингу процесів ринку праці України.

Системи показників статистики праці розглядаються згідно з міжнародними нормами та стандартами Міжнародної організації праці та ООН. Такий підхід дасть змогу, з одного боку, повніше охарактеризувати ситуацію, що склалася в економіці України (з погляду основних даних про статистику праці) у перехідний період, а з іншого — провести її порівняльний аналіз із ситуацією в інших державах. Знайомство з рекомендованим навчальним посібником надасть можливість майбутнім фахівцям самостійно вивчити «Статистику праці», допоможе їм оцінити окремі ситуації у сфері праці, вирішувати комплексні економічні проблеми як на макрорівні, так і на рівні підприємства.

З метою найкращого засвоєння матеріалів зі статистики праці посібник містить теоретичні питання, тести і практичні завдання в усіх розділах. Крім того, даються роз’яснення щодо складання статистичної звітності та статистичних показників зі статистики праці. У посібнику наведено список рекомендованої літератури і додатки.

Автор висловлює подяку тим, хто допомагав у створенні цього посібника, рецензентам.

Особлива подяка співробітникам відділу статистики праці НДІ Держкомстату України за надані матеріали.← prev content next →