Статистика праці

1.1. ПРЕДМЕТ СТАТИСТИКИ ПРАЦІ

Статистика праці — суспільна наука, котра вивчає кількісну сторону масових явищ та процесів, які відбуваються під час праці, з метою виявлення якісних особливостей, взаємозв’язків та закономірностей.

Статистика праці вивчає чисельність, склад, розподіл і відтворення трудових ресурсів, ступінь їх використання у процесі суспільного виробництва, виявляє резерви робочої сили, що не використовується в суспільному виробництві; визначає ступінь залучення трудових ресурсів у суспільне виробництво і вивчає чисельність та склад зайнятих в економіці, ступінь використання робочої сили та робочого часу в процесі виробництва.

Продуктивність праці також є предметом постійного вивчення статистики праці. Статистика праці вивчає рівень та динаміку продуктивності праці, чинники, що спричиняють зміни продуктивності праці, вплив зростання продуктивності праці на зміну обсягу виробленої продукції, на показники собівартості продукції.

Велику увагу приділяє статистика праці вивченню оплати праці. При цьому розглядаються фонди оплати праці, рівень і динаміка цих показників, шляхи їх якнайправильнішого використання.

Водночас з вивченням динаміки середньої заробітної плати досліджується динаміка продуктивності праці.

Усі перелічені показники розглядаються у зв’язку з показниками фінансової діяльності підприємств та галузей економіки.

Статистика праці вивчає рівень життя населення, який є найважливішою умовою розширеного відтворення трудових ресурсів.

Проблеми статистики праці досліджуються в міжнародному масштабі, у масштабі всієї економіки, областей, економічних районів і т. д., а також в окремих галузях економіки, окремих підприємствах, установах, організаціях, ланках виробництва.

Оскільки предмет статистики праці як суспільної науки — явища й процеси, що відбуваються у сфері праці, яка є не галуззю економіки, а головною умовою існування людського суспільства, то статистика праці не належить до галузевих статистик. Це самостійна наука, що має свій предмет та метод, свою систему показників, що дає змогу вести дослідження як у будь-якій галузі економіки, так і в цілому в економіці.

Водночас вона органічно входить до складу будь-якої галузевої статистики (статистика праці в промисловості, статистика праці в сільському господарстві, статистика праці в будівництві та ін.) як один з найважливіших розділів.

Комплексний розгляд питань галузевих статистик, включаючи питання статистики праці даної галузі, дає можливість найбільш широко, всебічно охарактеризувати роботу кожної конкретної галузі економіки.

Об’єктом дослідження статистики праці є трудові ресурси, а одиницею спостереження — головним чином, підприємства та установи сфери матеріального виробництва й невиробничої сфери будь-якої форми власності.