Статистика праці

9.1. ОСНОВНІ ГРУПИ ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ПРАЦІ

Проблема статистичного спостереження праці в сільськогосподарському секторі є надзвичайно актуальною. Специфіка видів економічної діяльності, які належать до цього сектору, ставить особливі вимоги як до системи показників, так і до її інформаційного забезпечення. На сучасному етапі це завдання значно ускладнюється організаційно-економічними перетвореннями, що відбуваються в аграрному секторі України.

На підставі вивчення й узагальнення чинного законодавства, фахової наукової літератури, а також публікацій головного джерела офіційної інформації — Державного комітету статистики України існуючі показники праці в сільському господарстві можна згрупувати за такими розділами:

1. Трудовий потенціал і стан економічної активності в сільській місцевості: кількість і статево-вікова структура сільського населення, рівні економічної активності, зайнятості, безробіття, економічної неактивності.

2. Чисельність і категорії зайнятих: розподіл за соціально-демографічними ознаками, статусом зайнятості, тривалістю роботи (постійні, сезонні, тимчасові працівники), зайнятість в особистому підсобному господарстві, додаткова зайнятість.

3. Рух робочої сили: прийом, звільнення, оборот робочої сили на сільськогосподарських підприємствах, показники Державної служби зайнятості стосовно сільської місцевості.

4. Робочий час і його використання: фонд робочого часу, відпрацьований робочий час, невідпрацьований робочий час і його розподіл за причинами, у тому числі часткове безробіття (неявка у зв’язку з міжсезонням, робота в режимі неповного робочого часу з ініціативи адміністрації).

5. Оплата праці і вартість робочої сили: фонд оплати праці, його структура, заборгованість з виплати заробітної плати, витрати на утримання робочої сили і соціальні заходи.

6. Умови праці та соціальний захист працівників: кількість працівників, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, кількість працівників, які отримують пільги та компенсації, підготовка кадрів, стан укладання колективних договорів, страйки.

7. Ефективність праці: фондоозброєність праці, трудомісткість продукції, продуктивність праці, інші показники.

8. Рівень життя сільського населення: демографічна ситуація (інтегровані показники відтворення населення), доходи і витрати домашніх господарств, у тому числі від особистого підсобного господарства, житловий фонд, благоустрій і соціальна інфраструктура сільської місцевості.

Інформаційне забезпечення системи показників праці в сільському господарстві має досить складну структуру, що пояснюється, з одного боку, великою кількістю джерел інформації, а з іншого — великою різноманітністю суб’єктів господарювання, і зумовлює неоднаковість способів їх спостереження. Згідно з чинним законодавством реєстрації та звітуванню в органах державної статистики підлягають лише підприємства-юридичні особи та їх територіальні структурні підрозділи. Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та наказу Держкомстату України від 1 грудня 1998 р. № 399 «Про порядок статистичного вивчення суб’єктів малого підприємництва» для сільгосппідприємств з чисельністю працюючих менше 50 осіб запроваджена спрощена система звітності. Підприємці, зареєстровані як фізичні особи, звітують лише перед податковими інспекціями. Діяльність особистих підсобних господарств взагалі не підлягає реєстрації і звітуванню.

Діюча система державного статистичного спостереження праці в сільськогосподарському секторі економіки схематично зображена в табл. 9.1 (повний перелік форм наводиться в додатку 10).

Підприємства поділяються на чотири групи залежно від розміру і форми господарювання. Як видно зі схеми, поточний статистичний облік існує лише в групі великих і середніх підприємств, які подають звітність у повному обсязі. Малі підприємства звітують лише за результатами календарного року. Стосовно двох останніх категорій виробничих одиниць є лише один спосіб одержання статистичної інформації — суцільне (перепис) або вибіркове обстеження домашніх господарств.

Повне охоплення всіх сільськогосподарських виробничих одиниць з їх типологізацією забезпечує лише обстеження економічної активності населення, що здійснюється в останній місяць кожного кварталу. Оперативніших статистичних даних про працю в цілому в аграрному секторі економіки на сьогодні не існує.