Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

5.3.2. Бухгалтерський облік у системі фінансового менеджменту

Бухгалтерський облік є основою для складання фінансових звітів і фінансового планування. Варто зазначити, що бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах України і в країнах з розвиненою ринковою економікою різниться між собою. У процесі трансформації нашої економіки до ринку будуть відбуватися зміни в системі бухгалтерського обліку наших підприємств у напрямку переходу на світові стандарти обліку. Так, з 1 липня 1997 р. Національний банк України переходить на нову систему обліку, що відповідає загальносвітовим стандартам.

У більшості країн світу сільськогосподарські підприємства складають балансовий звіт, звіт про прибутки і звіт про рух наявних коштів. Ці звіти забезпечують зв’язок між системою бухгалтерського обліку, аналізом господарської діяльності та фінансовим аналізом. За їх допомогою менеджер може оцінювати фінансовий стан підприємства і розробляти відповідні плани. Ці звіти потрібні також для банків при вирішенні питання стосовно кредитування сільськогосподарських підприємств. На основі зазначених звітів банки роблять висновки про платоспроможність, рівень прибутковості та ліквідності підприємства.

Господарство вважається платоспроможним, якщо продаж усіх його активів (землі, будівель, техніки, худоби тощо) забезпечує покриття всіх боргів. Прибутковість  це співвідношення між отриманим прибутком і виручкою від реалізації продукції, а ліквідність  здатність господарства забезпечити достатню кількість необхідних коштів для виконання фінансових зобов’язань.

У балансовому звіті порівнюються активи й пасиви господарства на певну дату. При цьому власний капітал господарства визначається як різниця між загальною сумою активів і пасивів. Отже, власний капітал  це сума коштів, яку отримало б господарство при реалізації свого майна за поточними ринковими цінами за мінусом своїх фінансових зобов’язань (боргів, несплачених податків тощо). Загальна сума активів у балансовому звіті завжди дорівнює сумі пасивів і власного капіталу.

Звіт про прибутки та збитки показує результати господарської діяльності підприємства за певний період часу, як правило, за рік. При цьому порівнюються грошові надходження й виробничі витрати. У звіті визначається чистий дохід. При цьому коригують грошові надходження й виробничі витрати з метою їх приведення у відповідність до певного періоду часу, за який розраховується чистий дохід.

У звіті про рух коштів наводять інформацію про джерела їх надходження та їх використання протягом звітного періоду. Основна мета цього звіту  показати інформацію про стан ліквідності господарства. Незважаючи на те, що в звіті про прибутки та збитки може бути зазначена досить висока сума прибутку, це ще не означає, що фінансовий стан господарства добрий. Саме звіт про рух наявних коштів показує, чи має господарство достатньо коштів для здійснення виробничого процесу, сплати боргів і податків. Цей звіт цікавить у першу чергу банки, що фінансують дане сільськогосподарське підприємство.