Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

5.4.4. Використання показників балансу та звіту про доходи

Баланс відбиває фінансовий стан господарства на певну дату, а звіт про доходи  показує результати господарської діяльності за певний проміжок часу. Їх аналіз може бути дуже корисним для менеджера з огляду на процес прийняття управлінських рішень. Розглянемо основні результативні показники господарської діяльності, які можна отримати, зокрема, завдяки аналізу балансу та звіту про доходи.

Одним із таких показників є платоспроможність підприємства, коли сума загальних активів перевищує суму загальних пасивів. У разі відсутності такої нерівності підприємство є банкрутом.

Визначають також коефіцієнт поточної платоспроможності підприємства як відношення суми поточних активів до суми поточних пасивів. Коефіцієнт такого співвідношення має бути більшим від одиниці.

Ліквідність підприємства свідчить, що наявної готівки достатньо, щоб покрити всі його фінансові зобов’язання.

Коефіцієнт можливої платоспроможності або її швидкості визначають відношенням активів, що можуть швидко реалізуватися (готівка, дебіторська заборгованість, цінні папери), до поточних пасивів. Цей коефіцієнт також має бути більшим від одиниці.

Вартість чистого робочого капіталу дорівнює різниці між поточними активами і поточними пасивами. Чистий робочий капітал являє собою суму, що залишається в розпорядженні господарства після сплати всіх короткострокових боргів і показує можливість для розширеного відтворення та виконання фінансових зобов’язань. Зростання чистого робочого капіталу свідчить про стійкий фінансовий стан підприємства.

Чиста вартість власних активів визначається сумою грошей, що залишаються на підприємстві після ліквідації бізнесу й виплати всіх боргів.

Показник загальної заборгованості показує питому вагу залучених (позичених) коштів у загальній сумі пасивів до загальної суми активів. Оптимальне значення цього показника  25...30 %, але не більше 50 %.

Власний капітал  це різниця між активами й пасивами балансу, тобто сума, що залишилася б після припинення господарської діяльності й здійснення виплат за всіма фінансовими зобов’язаннями. Визначають також коефіцієнт співвідношення довгострокових боргів і власного капіталу, який не повинен перевищувати 25 %.

Окупність інвестицій визначають відношенням частого доходу до загальної суми активів, а окупність власного капіталу  відношенням чистого доходу до суми власного капіталу.

Оборотність виробничих запасів  це відношення собівартості реалізованої продукції до вартості виробничих запасів. Оборотність дебіторської заборгованості  відношення виручки до дебіторської заборгованості за балансом. Оборотність усіх активів  відношення виручки до загальної суми активів. Оборотність основних засобів  відношення виручки до вартості основних засобів.

Важливим результативним показником господарської діяльності є її прибутковість. Визначають кілька її варіантів. Прибутковість за валовим доходом  це відношення валового прибутку до загальної суми виручки від реалізації продукції, робіт, послуг. Прибутковість за чистим (операційним) доходом визначають відношенням прибутку, одержаного від виробництва, до загальної суми реалізації продукції, а прибуток за загальним чистим доходом  як відношення загального прибутку також до виручки від реалізації продукції, робіт, послуг.