Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

Аналіз прибутку та рентабельності

Завдання аналізу прибутку та рентабельностіФінансовим підсумком господарської діяльності будь-якого підприємства є його прибутковість, яка, як відомо, характеризується абсолютними і відносними показниками.

Абсолютний показник прибутковості — це сума прибутку. Відносний показник прибутковості — це рівень рентабельності.

У збільшенні прибутку та високій рентабельності зацікавлені і підприємства, і держава, оскільки, з одного боку, це є прямим джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства, а з другого — вони забезпечують сталі й зростаючі надходження до державного бюджету.

Разом з тим відомо, що приросту прибутку можна досягти не лише шляхом збільшення внеску трудового колективу підприємства, а і в результаті певних порушень державної дисципліни (найчастіше — порушенням порядку встановлення цін), іншими протиправними діями, що тягнуть за собою карну відповідальність, бо викликають негативні явища в розвитку економіки держави.

З огляду на це на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування, використання і розподілу прибутку, щоб знати величину чистого прибутку, його складові частини і основні тенденції їх зміни.

Основними цілями аналізу прибутку є:

1. Перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку.

2. Загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка.

3. Визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого планом (розрахунком, прогнозом). Вивчення динаміки прибутку за ряд звітних періодів.

4. Вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів, які одночасно є і складовими частинами прибутку.

5. Визначення суми резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві.

6. Вивчення основних напрямків розподілу прибутку.

Окрім перерахованого, в процесі аналізу прибутку можуть досліджуватися і інші питання, що пов’язані з прибутковістю підприємств.

Інформаційною базою для аналізу прибутку та рентабельності є:

Бізнес-план.

Фінансовий план.

Баланс підприємства (ф1).

Звіт про фінансові результати та їх використання за попередній та звітний періоди (ф2).

Декларація про прибуток підприємства.

Доходи від реалізації товарів (робіт і послуг) (додаток А).

Зведена таблиця основних показників (ф22).

Матеріали маркетингових досліджень.

У роботі підприємства використовуються наступні показники прибутку:

• балансовий прибуток;

• оподаткований прибуток;

• неоподатковуваний прибуток (пільговий);

• прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства;

• чистий прибуток.

Балансовий прибуток характеризує фінансовий результат усієї діяльності підприємства, інші ж показники потрібні тоді, коли виникає необхідність проаналізувати формування податків і розподіл прибутку.