Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.10. Аналіз рентабельності

Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства. Вони характеризують доходність підприємства з різних позицій і групуються згідно з інтересами учасників економічного процесу та ринкового обміну.

Показники рентабельності є важливими для характеристики складових формування прибутку і доходів підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Вони більш повно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, тому що їх величина показує співвідношення між наявними та використаними ресурсами.

На підприємствах розглядаються і аналізуються такі показники рентабельності:

1. Загальна рентабельність виробництва (рентабельність фондів).

2. Рентабельність товарної продукції.

3. Рентабельність реалізованої продукції (рентабельність продажів).

4. Рентабельність одиниці продукції.

Основні джерела інформації для аналізу рентабельності: форма 2, форма 22, форма 6, форма 5с.

Показники рентабельності можна розрахувати, використовуючи такі формули:Факторна модель аналізу рентабельності може бути представлена в такому вигляді:

Р : (F : Е) = (Р : N) : (Р : N + Е : N) = (1 – S : N) : (F : N + Е : N) = (1 – U : N + М : N + А : N): (F : N + Е : N),

де:

U : N — витратомісткість продукції;

М : N — матеріаломісткість продукції;

А : N — амортизаційномісткість продукції;

F : N — фондомісткість продукції по основних виробничих фондах;

Е : N — фондомісткість продукції по оборотних коштах (коефіцієнт закріплення оборотних коштів);

Р — балансовий прибуток;

F — середня вартість основних фондів;

Е — середні залишки матеріальних оборотних коштів;

Р : N — рентабельність продукції;

S : N — витрати на 1 грн. продукції за повною собівартістю.

На зміну рентабельності виробництва впливають такі фактори:

1. Зміна частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції.

2. Зміна фондомісткості або фондовіддачі.

3. Зміна коефіцієнта закріплення матеріальних оборотних коштів, тобто зміна оборотності оборотних коштів.

З метою аналізу рентабельності виробництва складається така аналітична таблиця:За даними підприємства, що аналізується, рівень рентабельності за звітний період зменшився на 44,2 пункту (91,6 — 135,8).

Методом ланцюгових підстановок розраховується вплив основних факторів на зміну рівня рентабельності. Розрахунки проводяться з використанням таких алгоритмів:

1. Вплив зміни частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції:

а) х1 = ряд.8 гр.2 : (ряд.6 гр.1 + ряд.7 гр.1)  100;

б) х1 — ряд.9 гр. 1;

де:

х1 — умовний рівень рентабельності.

Тобто: а) 29,74 : (11,67 + 3,82)  100 = 191,9 б) 191,9 – 135,8 = 56,1 пункту.

Таким чином, за рахунок збільшення частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції рівень рентабельності збільшився на 56,1 пункту.

2. Вплив зміни фондомісткості або фондовіддачі основних виробничих фондів:

а) х2 = ряд.8 гр.2 : (ряд.6 гр.2 + ряд.7 гр.1)  100;

б) х2 – х1,

тобто:

а) 29,74 : (25,24 + 3,82)  100 = 102,3;

б) 102,3 – 191,9 = – 89,6 пункту.

Таким чином, за рахунок збільшення фондомісткості виробництва (зниження фондовіддачі) рівень рентабельності зменшився на 89,6 пункту.

3. Зміна коефіцієнта закріплення матеріальних оборотних коштів, тобто зміна обігу оборотних коштів:

ряд.9 гр.2 – х2 , тобто

91,6 – 102,3 = –10,7 пункту

За рахунок збільшення коефіцієнта закріплення оборотних коштів рівень рентабельності зменшився на 10,7 пункту.

Таким чином, загальне зниження рентабельності за факторами складає 44,2 пункту (56,1 – 89,5 – 10,7), що відповідає загальному зниженню рентабельності порівняно з даними минулого року.

Після аналізу рівня рентабельності виробництва на підприємстві продовжують аналізувати рентабельність всієї товарної продукції і одиниці продукції з метою одержання інформації про рентабельність продукції для прийняття управлінських рішень, направлених на усунення причин, які спричиняють випуск нерентабельної продукції.

Вплив зміни факторів на рівень рентабельності розраховується методом ланцюгових підстановок або інтегральним методом оцінки факторного впливу.

В процесі аналізу рентабельності окремих виробів виявляється нерентабельна продукція і вивчаються можливості усунення причин вироблення нерентабельності продукції або зняття її з виробництва.

Рентабельність одиниці продукції розраховується:

Прибуток * 100 / Собівартість одиниці продукції

Джерело аналізу: форма 6 «Довідка про рентабельність окремих видів продукції»», форма 1п — «Звіт про випуск продукції».

Аналіз проводиться шляхом порівняння даних звітного періоду з даними минулого періоду. Розраховується відхилення і вивчається вплив факторів на відхилення фактичного рівня рентабельності від базового.

На зміну рівня рентабельності одиниці продукції впливають два фактори:

1. Зміна продажної ціни.

2. Зміна собівартості.

З метою аналізу рентабельності окремих видів продукції складається така аналітична таблиця.З даних аналітичної таблиці видно, що рентабельність одиниці продукції знизилася на 1,1 пункту. На цю зміну вплинули такі фактори:

1. Зниження продажної ціни. Для розрахунку впливу цього фактора необхідно розрахувати проміжковий показник за формулою:

Ці*Со/Ці

де:

Ці — ціна звітного року;

Со — базова собівартість продукції.

За даними аналітичної таблиці розрахунок буде мати такий вигляд:

1. Зміна ціни:

(20,10 – 15,50) : 20,1  100 = 22,9% .

22,9 – 25,5 = –2,6%

2. Вплив зміни собівартості продукції:

24,4 – 22,9 = 1,5.

Баланс факторів: –2,6 + 1,5 = –1,1.