Аналіз національної економіки (2003)

1.2. Напрями аналізу економіки

Аналіз економіки на макрорівні здійснюється за такими напрямами:

аналіз матеріальних і грошових потоків у складній моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходу;

основні макроекономічні показники, їх класифікація та взаємозв’язок;

аналіз основних структурних співвідношень на макрорівні: між окремими галузями і регіонами, споживанням і нагромадженням. Виявлення чинників нагромадження;

аналіз товарного ринку і секторної структури ВВП, структури ВВП за категоріями виробництва, доходів і кінцевого використання. Аналіз агрегованої моделі міжсекторних взаємозв’язків на макрорівні;

визначення макроекономічної рівноваги на товарному ринку, аналіз чинників сукупного попиту і пропозиції;

аналіз фінансового ринку: показники стану грошово-кредитного ринку, визначення вартості грошей, рівновага на грошово-кредитному ринку. Аналіз основних індексів фондового ринку. Аналіз валютного ринку, реального і номінального обмінних курсів, чинників, що на них впливають;

аналіз ринку праці: показники ринку праці — зайнятість, безробіття, продуктивність праці, чинники продуктивності праці. Аналіз механізму рівноваги на ринку праці;

аналіз соціальних індикаторів: реального доходу домашніх господарств, індексу людського розвитку, прожиткового мінімуму. Аналіз основних причин економічної нерівності. Необхідність соціального захисту населення;

аналіз макроекономічних процесів: інвестиційної діяльності, структури капіталовкладень, форм і чинників інвестування. Аналіз чинників заощаджень домашніх господарств. Аналіз інфляції. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності, динаміки і структури зовнішньої торгівлі;

зіставлення макроекономічних показників країни з аналогічними показниками розвинутих країн, виявлення величини та причин відхилення.