Аналіз національної економіки (2003)

5.3. Показники ефективності виробництва

Ефективність промислового виробництва аналізується за показниками:

фондовіддача;

фондомісткість;

фондоозброєність;

продуктивність праці;

матеріаломісткість;

енергомісткість;

конкурентоспроможність продукції.

Фондовіддача — показник ефективного використання основних виробничих засобів. Розраховується за формулоюде ФВпрt — фондовіддача в промисловості в році t; ВВПпрt — валовий внутрішній продукт промисловості в порівнянних цінах у році t; ОВЗпрt — вартість основних виробничих засобів у промисловості в році t.

Фондомісткість (ФМпрt) характеризує потребу в основних виробничих засобах для виробництва одиниці продукції промисловості. Визначається як показник, обернений фондовіддачі:Фондоозброєність — це показник оснащеності працюючих у промисловості основними виробничими засобами. Він розраховується за формулоюде ФОпрt — фондоозброєність у промисловості в році t; Чпрt — чисельність працюючих у промисловості в році t.

Продуктивність праці — показник ефективності використання робочої сили, зайнятої в промисловості:Ураховуючи попередні формули, фондоозброєність можна виразити як добуток фондомісткості та продуктивності праці:Виходячи з цих формул можна визначити фондовіддачу через показники фондоозброєності та продуктивності праці:Тобто фондовіддача прямо пропорційна продуктивності праці та обернено пропорційна фондоозброєності.

Матеріаломісткість характеризує величину прямих матеріальних витрат у промисловості (вартість проміжного споживання) на одиницю продукції. Прямі матеріальні витрати включають вартість усіх матеріальних ресурсів, використаних у виробництві промислової продукції: сировини, палива, тепло- та електроенергії, основних та допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів. До прямих матеріальних витрат не належить амортизація.

Матеріаломісткість може визначатися на одиницю валової продукції промисловості або валового внутрішнього продукту галузі:де ММпрt — матеріаломісткість промислової продукції в році t, визначена за валовою продукцією (ВП) або валовим внутрішнім продуктом (ВВП); ПСпрt — вартість прямих матеріальних витрат, або проміжне споживання промисловості в році t; ВПпрt — валова продукція промисловості в році t; ВВПпрt — валовий внутрішній продукт промисловості в році t; ФЗпрt — вартість фонда заміщення або всіх матеріальних витрат промисловості в році t; Апрt — величина амортизації в промисловості в році t.

З наведених формул (5.38), (5.39) видно, що:Енергомісткість характеризує витрати первинних паливно-енергетичних ресурсів у натуральному виразі (тоннах умовного палива) на одиницю валового продукту або валового внутрішнього продукту:де ЕМпрt — енергомісткість промислової продукції в році t, визначена за валовим продуктом (ВП) або валовим внутрішнім продуктом (ВВП); ЕРпрt — витрати паливно-енергетичних ресурсів у промисловості в році t в натуральному виразі.

Конкурентоспроможність продукції визначається як:

одиничний показник — по конкретних промислових товарах;

груповий показник — по групі промислових товарів;

інтегрований показник — за технічними та економічними характеристиками промислової продукції.

Ефективність сільськогосподарського виробництва характеризується специфічними для цієї галузі показниками. Умовно їх поділяють на дві групи:

показники продуктивності:

урожайність (валовий збір / посівні площі);

продуктивність тваринництва (надої молока з однієї корови, настриг вовни з однієї вівці тощо);

показники забезпеченості:

виробництво зерна на душу населення;

державна закупівля сільськогосподарської продукції.

По промисловості та сільському господарству також аналізується структура експорту та імпорту. При цьому слід ураховувати такий аспект аналізу, як продовольча безпека країни. У світовій практиці вважається, що за умови закупівлі 20 % продовольства (від виробленого) країна-імпортер втрачає свою продовольчу незалежність і створюється загроза її національній безпеці.