Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)

2.5.1. Стадiї та етапи розробки АIС

Процес створення АIС (рис. 2.5) являє собою сукупність упорядкованих у часi, взаємозв’язаних i об’єднаних у стадiї та етапи робiт, виконання яких необхiдне i достатнє для створення системи, що вiдповiдає заданим вимогам.Розглянемо докладніше відповідні стадії та етапи.

1. Стадiя формування вимог до АIС.

Етапи: обстеження об’єкта i обгрунтування необхiдностi побудови системи; формування вимог користувача до неї; оформлення звiту i заявки на її розробку (тактико-технiчне завдання).

2. Стадiя розробки концепцiї АIС.

Етапи: вивчення об’єкта; виконання необхiдних науково-дослідних робіт (НДР); розробка варiантiв концепцiї АIС i вибiр того з них, який задовольняє вимоги користувача; оформлення звiту про виконану роботу.

3. Стадiя розробки технiчного завдання.

Етапи: розробка технiчного завдання та його затвердження.

4. Стадiя ескiзного проектування.

Етапи: розробка попереднiх проектних вирiшень стосовно системи та окремих її частин.

5. Стадiя технiчного проектування.

Етапи: розробка проектних вирiшень стосовно системи та її частин; розробка документацiї АIС та її частин; розробка й оформлення документацiї на поставляння або розробку виробiв для комплектування системи; розробка завдань на проектування в сумiжних частинах проекту автоматизацiї.

6. Стадiя робочого проектування.

Етапи: розробка робочої документацiї на систему та її частини; створення або адаптацiя програм.

7. Стадiя впровадження системи в дiю.

Етапи: пiдготовка об’єкта автоматизацiї до впровадження АIС; пiдготовка персоналу; комплектування АIС (програмними i технiчними засобами, iнформацiйними виробами); будiвельно-монтажнi роботи; пусконалагоджувальнi роботи; попереднi випробування; дослiдна експлуатацiя; приймальні випробування.

8. Стадiя супроводження.

Етапи: виконання робiт згідно з гарантiйними зобов’язаннями та пiслягарантiйне обслуговування.

Залежно вiд складностi автоматизовуваних процесiв i завдань не всi стадiї є однаково обов’язковими. Iз перших трьох стадiй обов’язковою є третя, результатом виконання якої має бути затверджений документ «Технiчне завдання» (ТЗ). Розробляє його, як правило, замовник. ТЗ поділяється на 9 роздiлiв i визначає вимоги до автоматизованих функцiй i завдань та до видiв забезпечення; регламентує органiзацiю розробки, розміри витрат, термiни виконання стадiй i етапiв робiт тощо. ТЗ визначає також черговiсть розробки й упровадження системи (пусковi комплекси, черги i т.iн.). При цьому залежно вiд виду виконуваних завдань можливі доповнення та змiни змiсту роздiлiв ТЗ.

Схарактеризуємо стисло головні розділи ТЗ.

Розділ 1. Загальнi вiдомостi. Подаються повна та умовна назви роботи, замовника й об’єкта.

Розділ 2. Призначення та мета роботи. З’ясовуються призначення та мета автоматизацiї, наприклад скорочення термiнiв обробки даних, мінімізації витрат.

Роздiл 3. Характеристика предметної областi. Наводяться вiдомостi про об’єкт управління та процеси, які потрiбно автоматизувати, про умови виконання завдань.

Розділ 4. Основні вимоги. Цей розділ найважливіший у ТЗ. Формулюються вимоги до шуканих вирішень і системи в цiлому, до взаємозв’язкiв i взаємодії різних комплексiв завдань одного з одним та з іншими системами; до рiвня автоматизацiї, технiчного, програмного, iнформацiйного та iнших видiв забезпечення.

У наступних роздiлах уточнюються обсяги та термiни виконання робiт, визначаються інші параметри створюваної системи.

Зауважимо, що обсяг ТЗ може змінюватися в доволі широких межах. Наприклад, у однiєї i тiєї самої фiрми-розробника ТЗ на «Багатокористувацький програмний комплекс «Клієнт-банк» становить 5 сторiнок, а на систему ОДБ — понад 40.

Результат виконання стадiї технiчного проектування являє собою документ «Технiчний проект» (ТП), який складається iз загально-системної документацiї та документiв щодо функціональної та забезпечувальної частин.

Документацiя стосовно ФЧ мiстить проектнi вирiшення з автоматизацiї функцiй та постановки завдань чи їх комплексiв, а документацiя стосовно ЗЧ — проектнi вирiшення з iнформацiйного, програмного, технiчного та iнших видів забезпечення.

На стадiї робочого проектування (РП) до найбiльш трудомiстких операцій належать розробка та відлагодження робочих програм.

Зауважимо, що в разі об’єднання стадiй технiчного та робочого проектування обсяг документацiї зменшується (приблизно на 20%).

На стадiї впровадження системи відбувається її пробна експлуатацiя, на підставі якої виправляються виявлені при цьому недоліки та помилки. Водночас визначаються обсяги виконаних робiт i встановлюється вiдповiднiсть здобутих результатiв вимогам технiчного завдання.