Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

С

Самофотографія робочого дня

Метод дослідження робочого часу шляхом самостійної реєстрації його витрат.

Санація

Система заходів, які проводяться для відвернення банкрутства підприємств за допомогою держави або банків.

Сертифікат якості

Свідчення, що визначає якість товару та його відповідність умовам договору, містить необхідні характеристики товару.

Сітьове планування в управлінні

Сукупність методів дослідження операцій, заснованих на використанні сітьових моделей комплексів (проектів, розробок, тем, програм).

Сітьовий графік

Це графічне зображення (графічна модель) плану, яке демонструє взаємозв’язок усіх видів робіт, виконання яких необхідно для досягнення наміченої мети.

Синдикат

Об’єднання підприємців, які беруть на себе здійснення всієї комерційної діяльності при збереженні виробничої та юридичної самостійності підприємств, які в нього входять.

Синергічні групи розробників проектів

Це такі групи, в яких сумарний ефект діяльності значно перевищує суму ефектів діяльності її членів, якщо вони працюють відокремлено.

Синергія

Ефект цілісності, тобто стратегія повинна враховувати можливість одержання додаткового ефекту за рахунок інтеграції всіх можливостей організації.

Система

Сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, щодо має нові властивості, відсутні у її елементів.

Система маркетингу

Комплекс найістотніших ринкових відносин та інформаційних потоків, які зв’язують фірму з ринками збуту її товарів.

Система програмно-цільового управління

Сукупність спеціально створених органів, наділених необхідними повноваженнями, що здійснюють організаційне і спеціалізоване керівництво виконанням цільової програми.

Система управління

1) Сукупність дій, необхідних для узгодження сумісної діяльності людей; 2) сукупність ланок, що здійснюють управління та зв’язки між ними.

Система управління виробництвом

Це форма реалізації взаємодій і розвитку відносин управління, закономірностей і принципів управління, а також цілей, функцій, структури, процесів, техніки і кадрів управління.

Система управління якістю

Дії, що виконуються при створенні, експлуатації або споживанні продукції з метою встановлення, забезпечення і підтримання необхідного рівня її якості.

Система управління якістю передбачає: 1) турбота про якість поширюється на всі підрозділи фірми; 2) управління якістю поширюється на весь життєвий цикл вибору — від проектування до утилізації.

Системний аналіз

Сукупність методів і засобів дослідження складних економічних об’єктів і процесів, що дають змогу підготувати й обгрунтувати управлінські рішення.

Системний підхід

Метод, який розглядає зв’язки і цілісності складних систем. Системний підхід є предметом спеціальної наукової дисципліни загальної теорії систем, а управління в самому загальному вигляді може бути визначене як упорядкованість системи.

Службовці

Робітники, які здійснюють підготовку та оформлення документів, облік і контроль, господарське обслуговування.

Соціометрія

Соціально-психологічна методика для вивчення міжособових відносин в групі.

Спеціалісти

Персонал підприємства, який розробляє на основі існуючої у них спеціальної підготовки варіанти рішень окремих конкретних, як правило, функціональних питань виробничого чи управлінського характеру.

Статут

Положення про права та обов’язки будь-яких осіб або органів.

Стиль праці

(керівника)

Загальна система праці управління, тобто сукупність методів, прийомів та способів його дій при досягненні основних цілей.

Стимулювання матеріальне

Економічне заохочення робітників для досягнення підвищених результатів.

Стимулювання моральне

Соціологічний метод управління, який використовує психологічне та моральне заохочення.

Стратегічне планування

1) Визначення генерального курсу; 2) організація згідно з генеральним курсом; 3) підвищення мотивації і зацікавлення людей у реалізації генерального курсу.

Стратегічні плани

Плани, які визначають основні цілі організації. Наприклад, стратегія придбання й використання ресурсів для досягнення цих цілей.

Стратегія активного впливу

Відмова управлінської практики від пасивного пристосування до ринкових умов, перехід до політики впливу на ринок з метою активного формування попиту на продукцію, яка реалізується, контролю за технічним прогресом тощо.

Стратегія вертикальної інтеграції

Стратегія маркетингу, яка спрямована на розширення збутової діяльності фірми за допомогою приєднання до неї постачальників сировини, матеріалів і напівфабрикатів, а також збутових фірм.

Стратегія диференційного маркетингу

Розробка спеціальної програми маркетингу стосовно кожного ринкового сегмента, яка максимально враховує його специфічні риси.

Стратегія стабільності

Стратегія фірм, задоволених своїм попереднім курсом дій, що бажають залишити наявний стан.

Стратегія фірми

Програма дій, яка визначає розвиток фірми і відповідне йому управління. С.ф. може бути надана в письмовому вигляді і у вигляді чітких завдань, які складаються з різноманітних показників та числових значень конкретних результатів роботи на кожному етапі розвитку. Основними елементами стратегії фірм є ціль, місія, пріоритети, обмеження, етапи.

Суб’єкт управління

Елемент системи управління, який має вплив на інші елементи.

Субординація

Службова підлеглість молодшого за посадою старшому, дотримання правил службової дисципліни.