Бухгалтерський облік у банках України (2001)

5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам

Фізичним особам для зберігання коштів та проведення розрахунків у національній валюті з іншими фізичними та юридичними особами відкривають поточні рахунки за так званими вкладами до запитання. Їх відкриття проводиться на підставі заяви фізичної особи і документа, що засвідчує особу; угоди на відкриття та обслуговування рахунка між установою банку та громадянином; картки зі зразком підпису, який учиняють у присутності працівника банку, що відкриває рахунок. Підпис засвідчують цей працівник і головний бухгалтер банку.

В угоді зазначаються дані документа, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку. З доручення власника рахунка—резидента, операції на рахунку може здійснювати інша особа-резидент.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні праці, музичні твори, твори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;

виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

компенсація шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або в разі втрати годувальника;

кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

інші надходження у разі, коли це не суперечить чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів з розпорядження власника чи з його доручення проводяться такі операції:

розрахунки за надані юридичними та фізичними особами послуги;

розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

відрахування до державного й місцевих бюджетів обов’язкових та інших платежів;

розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринках;

розрахунки за куплену іноземну валюту;

інші операції у разі, коли це не суперечить чинному законодавству України.

Забороняється переказ коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

кошти, одержані як компенсація шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

кошти від продажу власного майна;

успадковані кошти;

кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків згідно з чинним законодавством);

виплата страхових сум;

кошти, що були раніше зняті власником з рахунка, але не використані або використані не повністю;

інші надходження, якщо це не суперечать чинному законодавству України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів з розпорядження власника чи з його доручення проводяться операції в грошовій одиниці України:

видача коштів готівкою;

видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

розрахунки в безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

сплата мита, податків та інших обов’язкових платежів;

сплата страхових та членських внесків;

здійснення платежів на відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

переказ на рахунок іншої фізичної особи;

переказ на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

переказ на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

переказ на рахунок юридичної особи-резидента в порядку реінвестиції в об’єкт первинного інвестування чи в інші об’єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);

переказ коштів за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих процентів за залишками коштів на рахунку);

інші операції, якщо вони не суперечать чинному законодавству України.

Крім поточних рахунків «до запитання», фізичним особам-резидентам — громадянам України, резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам — громадянам України, які постійно проживають за межами України та нерезидентам — іноземцям і особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до одного року, відкриваються в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про відкриття такого рахунка з видачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книжки—іменної чи на пред’явника).

Фізичній особі-нерезиденту видається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або переказується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення; розмір процентів та умови перегляду процентної ставки, а також умови розірвання угоди.

У разі відкриття вкладного рахунка фізичній особі-резиденту в договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначено для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, переказані з власного вкладного рахунка в іншому банку чи з поточного рахунка в національній чи іноземній валюті.