Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)

8.1. Загальна характеристика товарно-матеріальних запасів

Товарно-матеріальні запаси вважаються фактором, що забезпечують безпека системи матеріально-технічного постачання, її гнучке функціонування.

Існує три види товарно-матеріальних запасів:

сировинні матеріали ( у тому числі комплектуючі вироби й паливо);

товари, що перебувають на стадії виготовлення;

готова продукція.

Товарно-матеріальними запасами є матеріальні цінності, що очікують виробничого або особистого споживання у вигляді сировини, матеріалів, що комплектують, товарів, що перебувають на стадії виготовлення й готової продукції. Звідси випливає:

1) єдина функція запасу — забезпечення потреби;

визначальним для розміру товарно-матеріального запасу є характер споживання запасу продукту даного виду;

вид запасу залежить від потреби, яку задовольняє запас.

Усі запаси визначені як сукупні. Вони містять у собі сировина, матеріали (основні й допоміжні), напівфабрикати, деталі, готові вироби, а також запасні частини для ремонту засобів виробництва. Основна частина сукупних запасів проведення являє собою предмети проведення, що входять у матеріальний потік на різних стадіях його технологічної переробки.

Сукупні запаси проведення підрозділяються на два види: виробничі й товарні (табл. 5).

Таблиця 5

Види запасів за місцем перебування функції, що й виконується

Виробничі запасиТоварні запаси
Запаси на підприємстві-

споживачі
Запаси готової продукції на складі

підприємства-виготовлювача

Запаси в каналах сфери обігу

Запаси в шляху

Запаси на підприємствах торгівлі
Поточні

Підготовчі

Гарантійні

Сезонні

Перехідні


Виробничі запаси формуються в організаціях- споживачах.

Товарні запаси перебувають в організацій-виготовлювачів на складах готової продукції, а також у каналах сфери обігу.

Запаси в шляху (або транспортні запаси) перебувають на момент обліку в процесі транспортування від постачальників до споживачів.

Кожне окреме підприємство є, з одного боку, постачальником, а з іншого — споживачем. Отже, виробничі й товарні запаси завжди є на підприємстві.

Виробничі запаси призначені для виробничого споживання. Вони повинні забезпечувати безперебійність виробничого процесу. Виробничі запаси враховуються в натуральних, умовно-натуральних і вартісних вимірниках. До них ставляться предмети праці, ще не використані й не піддані переробці.

Товарні запаси необхідні для безперебійного забезпечення споживачів матеріальними ресурсами. Виробничі й товарні запаси підрозділяються на поточні, підготовчі, гарантійні, сезонні й перехідні.

Поточні запаси забезпечують безперервність постачання виробничого процесу між двома поставками, а також організацій торгівлі й споживачів. Поточні запаси становлять основну частину виробничих і товарних запасів. Їхня величина постійно міняється.

Підготовчі запаси (або запаси буферні) виділяються з виробничих запасів при необхідності додаткової їхньої підготовки перед використанням у проведенні. Підготовчі запаси товарних засобів виробництва формуються також якщо буде потреба підготувати матеріальні ресурси до відпустки споживачам.

Гарантійні запаси (або запаси страхові) — призначені для безперервного постачання споживача у випадку непередбачених обставин: відхилення в періодичності й величині партій поставок від запланованих, зміни інтенсивності споживання, затримки поставок у шляху. На відміну від поточних запасів розмір гарантійних запасів — величина постійна.

При нормальних умовах роботи ці запаси недоторканні.

Сезонні запаси утворюються при сезонному характері проведення продуктів, їх споживання або транспортування. Сезонні запаси повинні забезпечити нормальну роботу підприємства під час сезонної перерви в проведенні, споживанні або в транспортуванні продукції.

Перехідні запаси — це залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду. Вони призначають для забезпечення безперервності проведення й споживання у звітному й наступному за звітним періоді до чергової поставки. Класифікація за часом характеризує різні кількісні рівні запасів.

Максимальний бажаний запас визначає рівень запасу, економічно доцільний у даній системі керування запасами. Цей рівень може перевищуватися. У різних системах керування максимальний бажаний запас використовується як орієнтир при розрахунках обсягу замовлення.

Граничний рівень запасу використовується для визначення моменту часу видачі чергового замовлення.

Поточний запас відповідає рівню запасу в будь-який момент обліку. Він може збігтися з максимальним бажаним запасом, граничним рівнем або гарантійним запасом.

Гарантійний запас (або запас страховий) аналогічний гарантійному запасу в класифікації по функції, що виконується, і призначений для безперервного постачання споживача у випадку непередбачених обставин.

Виділяють бізнес план витрати неліквідні запаси — довгостроково невикористовувані виробничі й товарні запаси. Вони утворюються внаслідок погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зношування.