Управління використанням капіталу

Класифікація використовуваного капіталу підприємства

Використовуваний підприємством капітал характеризується багатьма видами. В економічній теорії і господарській практиці, пов'язаної з використанням капіталу, застосовується декілька десятків термінів, що характеризують окремі його види та різновиди. У зв'язку з цим, з метою забезпечення ефективного цілеспрямованого управління використанням капіталу підприємства необхідно в першу чергу систематизувати термінологію, пов'язану з цим процесом.

У даній книзі систематизація капіталу підприємства обмежена лише тими класифікаційними ознаками, які безпосередньо пов'язані лише з процесом його використання в господарській діяльності підприємства (не зачіпаючи його класифікацію за джерелами та формами залучення на підприємство).

У числі основних з таких класифікаційних ознак пропонується виділити наступні:

1. Рівень залучення капіталу в економічний процес.

2. Сфера використання капіталу в розрізі різних секторів економіки.

3. Особливості організаційно-правових форм використання капіталу.

4. Особливості форм використання капіталу в процесі його кругообігу.

5. Часовий період використання капіталу.

6. Напрямки використання капіталу в господарській діяльності.

7. Особливості використання капіталу в інвестиційному процесі.

8. Особливості використання капіталу у виробничому процесі.

9. Ступінь задіяності капіталу у виробничому процесі.

10. Рівень ризику використання капіталу.

11. Відповідність капіталу правовим нормам його використання.

Класифікація видів використовуваного капіталу в розрізі запропонованих класифікаційних ознак представлена на малюнку 1.21.

Розглянемо більш детально окремі види використовуваного капіталу відповідно до наведеної його класифікацією за основними ознаками.

За ступенем залучення в економічний процес капітал підрозділяється на два основних види - використовуваний і невикористовуваний в економічному процесі. Така форма класифікації капіталу визначає статус використовуваного його обсягу і дозволяє виявити можливий потенціал його додаткового використання в конкретному періоді.

• Капітал, який використовується в економічному процесі, характеризує його як економічний ресурс, залучений у суспільне виробництво з метою отримання доходу.

• Капітал, відсутня в економічному процесі (або "мертвий" капітал), являє собою раніше накопичену його частина, яка в силу певних причин ще не отримала використання в економічному процесі.

Класифікація використовуваного капіталу
За ступенем залучення в економічний процесКапітал, що використовується в економічному процесі
Капітал, який не використовується в економічному процесі
По сферах використання в економіціКапітал, що використовується в реальному секторі економіки
Капітал, що використовується в фінансовому секторі економіки
За організаційно-правовими формами використанняАкціонерний капітал
Пайовий капітал
Індивідуальний капітал
За особливостями функціонування в процесі кругообігуКапітал у грошовій формі
Капітал у продуктивній формі
Капітал у товарній формі
По тимчасовому періоду використанняКапітал, що використовується в довгостроковому періоді
Капітал, що використовується в короткостроковому періоді
За напрямками використання в господарській діяльностіКапітал, що використовується як інвестиційний ресурс
Капітал, що використовується як виробничий ресурс
Капітал, що використовується як кредитний ресурс
За особливостями використання в інвестиційному ресурсіСпочатку інвестується капітал
Реінвестований капітал
Дезінвестиційний капітал
За особливостями використання у виробничому процесіОсновний капітал
Оборотний капітал
За ступенем задіяності у виробничому процесіПрацюючий капітал
Непрацюючий капітал
За рівнем ризику використанняБезризиковий капітал
Середньоризиковий капітал
Високоризиковий капітал
За відповідності правовим нормам використанняЛегальний капітал
«Тіньовий» капітал


Малюнок 1.21. Класифікація використовуваного капіталу за основними ознаками.

Такий капітал не лише не приносить дохід його власнику, але втрачає свою реальну вартість в процесі зберігання у формі "витрат втрачених можливостей".

По сферах використання в економіці капітал в існуючій господарській практиці поділяється на два основних види - використовуваний в реальному або фінансовому секторах економіки. Такий поділ капіталу носить дещо умовний характер, оскільки базується на відповідній класифікації підприємств, а не операцій капіталу, що здійснюються в різних секторах економіки.

• Капітал, який використовується в реальному секторі економіки, характеризує його сукупність, задіяну на підприємствах цього сектора - у промисловості, на транспорті, в сільському господарстві, в торгівлі і т.п. (Хоча певна частина капіталу цих підприємств може бути пов'язана з операціями на фінансовому ринку).

• Капітал, використовуваний у фінансовому секторі економіки, характеризує його сукупність, задіяну у різноманітних фінансових інститутах (установах) - у комерційних банках, інвестиційних фондах і компаніях, страхових компаніях і т.п. (Хоча певна частина капіталу цих фінансових установ може бути безпосередньо задіяна в процесах реального інвестування або виробничого використання).

За організаційно-правовими формами використання виділяють акціонерний, пайовий та індивідуальний види капіталу. Такий поділ використовуваного капіталу відповідає узагальненої класифікації підприємств за організаційно-правовими формами діяльності.

• Акціонерний капітал характеризує сукупний обсяг його використання підприємствами, створеними у формі акціонерних товариств (компаній) відкритого або закритого типу. Особливості управління використанням цього виду капіталу визначаються специфікою функціонування та особливою організаційною структурою цих підприємств.

• Пайовий капітал характеризує сукупний обсяг його використання партнерськими підприємствами, створеними у формі товариств з обмеженою відповідальністю, командитних товариств тощо Такі підприємства, а відповідальної і вид використовуваного ними капіталу, набули найбільшого поширення в сучасних умовах.

Відмінні особливості управління цими підприємствами визначають і специфіку організації управління використовуються ними капіталом.

• Індивідуальний капітал характеризує обсяг його використання створеними індивідуальними підприємствами (сімейними і т.п.). Невисокі обсяги капіталу таких підприємств обмежують можливості диверсифікації його використання, а також маневреність цього використання.

За особливостями функціонування в процесі кругообігу використовуваний підприємствами реального сектора економіки капітал підрозділяється на капітал у грошовій формі (грошовий капітал); капітал у продуктивній формі (продуктивний капітал); капітал у товарній формі (товарний капітал). Характеристика кожного з цих видів використовуваного капіталу докладно викладена в розрізі "Оборот капіталу".

По тимчасовому періоду використання сукупний капітал підприємства поділяється на два види: капітал, що використовується в довгостроковому або короткостроковому періоді.

• Капітал використовуваний в довгостроковому періоді (або "перманентний капітал"), складається з власного капіталу, а також позикового капіталу з терміном використання більше одного року. Цей капітал використовується для авансування в усі види позаоборотних активів підприємства, а також в певну частину постійних оборотних його активів.

• Капітал, використовуваний в короткостроковому періоді, складається з позикового капіталу з терміном використання до одного року. Цей вид капіталу використовується для авансування у сезонні оборотні активи, а також в певну постійну їх частину. :

За напрямками використання в господарській діяльності виділяють капітал, що використовується як інвестиційний ресурс, капітал, використовуваний як виробничий ресурс, капітал, використовуваний як кредитний ресурс.

• Капітал, використовуваний як інвестиційний ресурс, становить певну частку капіталу підприємств, як реального, так і фінансового секторів економіки, задіяну безпосередньо в інвестиційному процесі.

На підприємствах першої групи ця частина капіталу використовується переважно для здійснення реального інвестування (як правило, у формі капітальних вкладень), а на підприємствах другої групи - для здійснення фінансового інвестування (як правило, у формі вкладень в цінні папери).

• Капітал, використовуваний як виробничий ресурс, складає переважну частину капіталу підприємств реального сектору економіки. Ця частина їх капіталу задіяна у безпосередньому виробництві продукції (товарів, послуг).

• Капітал, використовуваний як кредитний ресурс, складає переважну частину капіталу таких установ фінансового сектора економіки, як комерційні банки та небанківські кредитні інститути. Певною мірою капітал як кредитний ресурс може використовуватися в дозволених законодавством формах та іншими фінансовими інститутами (факторинговими компаніями, лізинговими компаніями і т.п.). Використання частини капіталу для надання товарного (комерційного) кредиту підприємствами реального сектора економіки до розглянутого увазі не відноситься (цей вид операцій здійснюється ними за рахунок капіталу, що використовується як виробничий ресурс).

За особливостями використання в інвестиційному процесі виділяють спочатку інвестується, реінвестиційний і дезінвестиційний види капіталу. Перераховані види характеризують рух капіталу, що використовується по відношенню до конкретного об'єкта (інструменту) інвестування.

• Спочатку інвестується капітал характеризує обсяг початку сформовані інвестиційних ресурсів, спрямованих на фінансування конкретного об'єкта (інструмента) інвестування (або певну їх сукупність - "інвестиційний портфель").

• реінвестується капітал характеризує повторне його вкладення в конкретний об'єкт чи інструмент інвестування за рахунок коштів поворотного чистого грошового потоку (чистого прибутку, амортизаційних відрахувань тощо).

• Дезінвестиційний капітал характеризує часткове його вилучення з відповідного об'єкта інвестування або інвестиційного портфеля в цілому (шляхом продажу відповідних активів).

За особливостями використання у виробничому процесі виділяють основний капітал та оборотний капітал підприємства. Характеристика кожного з цих видів використовуваного капіталу докладно викладена в розділі "оборот капіталу".

За ступенем задіяне ™ у виробничому процесі в практиці менеджменту використання капіталу виділяють працюючий та непрацюючий його види.

• Працюючий капітал характеризує ту його частину, яка бере безпосередню участь у формуванні доходів і забезпеченні операційної чи інвестиційної діяльності підприємства.

• Непрацюючий капітал (або "мертвий" капітал у рамках підприємства) характеризує ту його частину, яка авансована в активи, не беруть безпосередньої участі у здійсненні різних видів операційної чи інвестиційної діяльності підприємства і формуванні його доходів. Прикладом цього виду капіталу є кошти підприємства, авансовані у невикористовувані приміщення та обладнання; запаси сировини і матеріалів для продукції, знятої з виробництва; готова продукція, на яку повністю відсутній попит покупців у зв'язку з втратою нею споживчих якостей і т.п.

За рівнем ризику використовуваний капітал підрозділяється на три основні групи - безризиковий капітал; середньоризикової капітал; високоризиковий капітал.

• Безризиковий капітал характеризує ту його частину, яка використовується для здійснення безризикових операцій, пов'язаних з виробничою або інвестиційною діяльністю підприємств.

• середньоризикової капітал характеризує ту його частину, яка задіяна в операціях виробничого або інвестиційного характеру, рівень ризику яких приблизно відповідає середньоринкового.

• високоризиковий {"венчурний", "спекулятивний") капітал характеризує його використання в операційній діяльності, заснованої на принципово нових технологіях і пов'язаної з випуском принципово нових продуктів (так званий "венчурний капітал"), або в інвестиційній діяльності, пов'язаної з фінансовим інвестуванням в високоризикові ("спекулятивні") інструменти (так званий "спекулятивний капітал").

За відповідності правовим нормам використання виділяють легальний і "тіньовий капітал", що використовується в господарській діяльності підприємств. Широко використовуваний на сучасному етапі економічного розвитку країни "тіньовий" капітал значною мірою є своєрідною реакцією підприємців на встановлені державою жорсткі "правила гри" в економіці, в першу чергу, на невиправдано високий рівень оподаткування підприємницької діяльності. Зростання обсягу використання "тіньового" капіталу в господарській діяльності підприємств служить для держави своєрідним індикатором низької ефективності прийнятих рішень в галузі податкового регулювання використання капіталу у підприємницькій діяльності з позицій дотримання паритету інтересів як держави, так і власників капіталу.

Незважаючи на досить значний перелік розглянутих класифікаційних ознак, він тим не менш не відбиває всього різноманіття видів використовуваного капіталу підприємства, задіяних в науковій термінології та практиці фінансового менеджменту. Ряд з цих термінів будуть додатково розглянуті в процесі викладу конкретних питань управління використанням капіталу підприємства.