Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.5.1. Аналіз прибутку від реалізації продукції

Економічний аналіз проводиться, в основному, для управлінських потреб, у першу чергу для потреб внутрішнього управління (управлінський аналіз). У такому разі в розпорядженні аналітика є доволі широкий обсяг інформації щодо формування прибутку від реалізації продукції (робіт і послуг). При цьому мають бути використані дані плану, дані про ті порушення виробничої дисципліни, які забезпечили підприємству прибуток, скажімо, з техніки безпеки, через невиконання плану з охорони праці та таке інше.

Крім внутрішнього (управлінського) аналізу здійснюється і зовнішній аналіз прибутку від реалізації продукції, що особливо важливо в умовах ринкової економіки, коли саме цей показник цікавить як конкурентів, так і податкові органи та банки. Для зовнішнього аналізу використовується тільки офіційна бухгалтерська і статистична звітність. Базою для порівняння фактичних даних щодо прибутку від реалізації продукції є дані минулого звітного періоду. Методика аналізу в усіх випадках однакова: порівнюються фактичні дані з даними попереднього звітного періоду або плану, розраховується загальна сума зміни прибутку від реалізації, після чого розраховуються фактори, які змінили фактичний прибуток від реалізації від базового.

Залежно від мети аналізу вплив факторів можна визначити більш детально (в разі коли проводиться внутрішній аналіз цього показника для прийняття управлінських рішень, спрямованих на збільшення балансового прибутку).

При зовнішньому аналізі, коли обсяг наданої інформації значно менший, ніж при внутрішньому, можуть бути встановлені лише основні шляхи зміни прибутку від реалізації продукції.

На зміну прибутку від реалізації продукції впливають такі фактори (їх можна розрахувати за даними внутрішньої і зовнішньої звітності):

1. Зміна обсягу реалізованої продукції.

2. Зміна цін.

3. Зміна повної собівартості реалізованої продукції.

4. Зміна структури реалізованої продукції.

Вплив перелічених вище факторів на зміну прибутку від реалізації розраховується:

1. Зміна обсягу реалізованої продукції розраховується шляхом перемноження суми прибутку від реалізації на коефіцієнт перевиконання (невиконання) плану з реалізації продукції.

Коефіцієнт виконання плану з реалізації продукції розраховується як відношення планової собівартості фактично реалізованої продукції до планової собівартості запланованої для реалізації продукції.

Алгоритм розрахунку:

ряд.9 гр.2  ряд.8 гр.2 табл. 5.

2. Вплив зміни цін розраховується як різниця між фактичною виручкою від реалізації продукції (ряд.7 гр.3 табл. 5) і за планом на фактичний обсяг реалізації (ряд.7 гр.2 табл. 3).

3. Вплив зміни повної собівартості реалізованої продукції розраховується як різниця між фактичною повною собівартістю реалізованої продукції (ряд.8 гр.3 табл. 5) і повною собівартістю реалізованої продукції за планом на фактичний обсяг реалізації (ряд. 8 гр. 2 табл.5).

В одержаній сумі знаходять відображення і зміни цін порівняно з планом на сировину, матеріали, паливо, зміни тарифів на електроенергію. А цей фактор, як відомо, не залежить від діяльності підприємства, і тому в процесі більш детального аналізу він вивчається як самостійний.

4. Вплив на прибуток зміни структури реалізованої продукції розраховується тому, що рівень рентабельності різних видів продукції неоднаковий. При підвищенні в загальному обсязі реалізації (в порівнянні з планом) питомої ваги більш рентабельних товарів прибуток від реалізації збільшується і навпаки.

В ринкових умовах підприємства зацікавлені у випуску більш рентабельної продукції.

Відомо декілька способів розрахунку впливу цього фактора на зміну прибутку від реалізації продукції.

1. Порівнюється сума прибутку від реалізації продукції за планом на фактичний обсяг реалізованої продукції (гр.2 ряд.9 аналітичної табл. 5) з плановим прибутком, який перераховується на коефіцієнт виконання плану з обсягу реалізації:

(ряд.9 гр.1  (ряд.8 гр.2 : ряд.8 гр.1 – 11).

2. Плановий прибуток перемножується на різницю між коефіцієнтом зростання обсягу реалізованої продукції в оцінці щодо базової собівартості.

Коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції за відпускними цінами розраховується за формулою:

К1 = Роф : Ро,

де:

К1 — коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції за відпускними цінами;

Роф — реалізація продукції за відпускними цінами за базисом на фактично реалізовану продукцію;

Ро — реалізація продукції за відпускними цінами підприємства за базисом.

Коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базовою собівартістю:

К2 = Соф : Со,

де:

К2 — коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базовою собівартістю;

Соф — повна собівартість продукції за базисом на фактично реалізовану продукцію;

Со — повна собівартість продукції за базисом.

3. Цей спосіб розрахунку впливу зміни структури реалізованої продукції здійснюється у такий спосіб: фактична повна собівартість реалізованої продукції перемножується на різницю в рівні рентабельності за планом на фактичний обсяг реалізації і плановим рівнем рентабельності.

Розрахунок впливу цього фактора на зміну прибутку від реалізації продукції можна розрахувати за формулою:

ДП = Сф  (Роф – Ро),

де:

ДП — зміна суми прибутку в результаті структурних змін у складі продукції;

Сф — повна фактична собівартість реалізованої продукції;

Роф — рівень рентабельності за планом (чи за іншим базовим показником) на фактичний обсяг реалізації;

Ро — плановий рівень рентабельності реалізованої продукції.

За наведеною вище (табл. 5) інформацією, на підприємстві прибуток від реалізації збільшився на 8800 грн.

На зміну цього прибутку впливали такі фактори:

1. В результаті збільшення обсягу реалізованої продукції прибуток збільшився:

(207755  680086) : 652889 = 8654.

2. В результаті зміни ціни на реалізовану продукцію:

896974 – 896495 = 479.

3. В результаті підвищення повної собівартості реалізованої продукції прибуток зменшився:

680419 – 680086 = – 333 (на прибуток 3 – 533)

4. В результаті зміни структури реалізованої продукції:

216409 – 207755 – 8654 = 0.

Всього: 8800.

Резервом збільшення прибутку від реалізації є зниження собівартості реалізованої продукції на суму 333 грн.

Потрібно також зазначити, що на підприємстві проводиться внутрішній аналіз прибутку від реалізації продукції, основна мета якого — прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на систематичне збільшення балансового прибутку. При цьому необхідно наголосити, що обсяг інформації щодо формування балансового прибутку значно більший від обсягу тієї інформації, яка використовується при зовнішньому аналізі, і тому при внутрішньому аналізі можна розрахувати більше факторів, які впливають на зміну прибутку. Зокрема, за даними бухгалтерського обліку можна розрахувати вплив на прибуток, зміну цін на матеріали і тарифи на послуги, а також суму економії, одержаної внаслідок порушення виробничої дисципліни.

Так, наприклад, за даними бухгалтерського обліку складається аналітична таблиця, в якій подається інформація, необхідна для аналізу прибутку від реалізації продукції.

За звітний період на підприємстві, що аналізується, прибуток від реалізації продукції збільшився на 39714 грн. завдяки впливу таких факторів:

1. Зміна відпускних цін на продукцію. Алгоритм розрахунку:

гр.3 – гр.2 ряд.1

243853 – 212000 = 31853.

2. Зміна цін на матеріали, тарифи на енергію та перевезення, тарифних ставок оплати праці. Цю інформацію можна отримати зі звіту про собівартість продукції. На підприємстві, що аналізується, ціни на матеріали, тарифи на енергію та перевезення були підвищені на 10000 грн., а оплата праці на 9910. Отже, в цілому, прибуток від реалізації знизився на 19910 грн.3. Порушення господарської дисципліни на підприємстві можна встановити за сумою економії, яку підприємство отримало внаслідок порушення стандартів і технічних умов, невиконання плану заходів з охорони праці, з техніки безпеки та таке інше. На підприємстві, що аналізується, не виявлено прибутку, отриманого внаслідок перелічених причин.

4. В результаті зміни обсягу продукції в оцінці за базовою повною собівартістю. Для розрахунку впливу цього фактора необхідно перш за все розрахувати коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базовою собівартістю. Алгоритм розрахунку:

гр.2 ряд.2 : гр.1 ряд.2

151682 : 125312 = 1,210435.

Далі необхідно перерахувати базовий прибуток і відняти базову величину прибутку. Одержаний результат показує розмір впливу цього фактора на прибуток:

32705  1,210435 – 32705 = + 6882.

5. Збільшення обсягу продукції в результаті структурних зрушень у складі продукції. Підрахунок проводиться так: різниця між коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції і коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції за базовою собівартістю перемножується на плановий прибуток:

32705  (212000 : 158017 – 151682 : 125312) = + 4287.

6. Зміна затрат на 1 грн. продукції розраховується як різниця між базовою повною собівартістю фактично реалізованої продукції і фактичною собівартістю, яка розрахована з врахуванням зміни цін на матеріальні та інші ресурси, а також причин, пов’язаних з порушеннями виробничої дисципліни.

У нашому прикладі цей вплив показує сума:

151682 – 151524 = 158.

7. Зміна собівартості в результаті структурних змін у складі продукції. Вплив цього фактора розраховується порівнянням базової повної собівартості, перерахованої на коефіцієнт зростання обсягу продукції, з базовою повною собівартістю фактично реалізованої продукції:

125312 : 1,341628 – 151682 = + 16444.

У такий спосіб робиться внутрішній аналіз прибутку від реалізації продукції за даними бухгалтерського обліку. Наприкінці аналізу складається таблиця зведення факторів, які впливали на зміну прибутку від реалізації, і конкретно підраховуються резерви збільшення прибутку. В процесі аналітичних досліджень розробляються основні напрямки використання у виробництві виявлених резервів.Отже, можна сказати, що всі фактори, які залежать від діяльності підприємства, позитивно позначилися на загальній сумі прибутку від реалізації. Але, як видно з таблиці, одна сума негативно вплинула на прибуток і зменшила суму прибутку на 19910 грн. Проте при детальному аналізі ми бачимо, що зменшення прибутку сталось в результаті змін цін і тарифів, які, як відомо, не залежать від діяльності підприємств, тому цю суму не можна віднести до резервів збільшення прибутку. При більш глибокому аналізі цього питання на підприємстві обов’язково потрібно звернути увагу на процес формування ціни на сировину і матеріали. Оскільки в їх вартість включаються транспортно-заготівельні витрати, то необхідно обов’язково проаналізувати цю суму витрат, і якщо їх фактична сума буде перебільшувати планову, то завжди усунення саме цих перевитрат стане резервом збільшення прибутку від реалізації продукції.

Проаналізувавши прибуток від реалізації всієї товарної продукції підприємства, слід також проаналізувати і виконання плану, і динаміку прибутку від реалізації окремих видів продукції. Це необхідно для вивчення причин зміни обсягу продажу окремих видів продукції, а також їх ціни і собівартості. Для аналізу за даними бухгалтерського обліку складається наступна аналітична таблиця.На зміну прибутку від реалізації окремих видів продукції впливають фактори:

Зміна обсягу продажів.

Зміна середньореалізаційної ціни.

Зміна собівартості реалізованої продукції

Вплив цих факторів можна розрахувати методом ланцюгових підстановок і абсолютних різниць.

Методика розрахунку методом ланцюгових підстановок:

57000  (500 — 400) = 5700 тис. грн.

48500  (500 — 400) = 4850 тис. грн.

48500  (520 — 400) = 5820 тис. грн.

48500  (520 — 450) = 3395 тис. грн.

Загальне відхилення : 3395 – 5700 = –2305 тис. грн. завдяки факторам:

а) зміна обсягу і структури реалізації:

4850 – 5700 = –850;

б) зміна середньореалізаційних цін:

5820 – 4850 = +970;

в) зміна собівартості:

3395 – 5820 = –2425.

Методика розрахунку впливу факторів на зміну прибутку від реалізації окремих видів продукції:

а) зміни обсягу і структури реалізованої продукції:

(48500 – 57000)  (500 – 400) = –850;

б) зміна середньореалізаційної ціни:

(520 – 500)  48500 = 7970;

в) зміна собівартості:

– (450 – 400)  48500 = –2425.

За результатами аналізу, який проводиться в розрізі всіх окремих видів продукції, які реалізуються в звітному періоді, виявляються види продукції, по яких план з прибутку від реалізації невиконаний, з’ясовуються причини і розробляються заходи для їх усунення.