Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)

4.2. Поняття і види класифікаторів

Завершальним етапом процесу класифікації і розробки кодів є складання класифікатора. Під класифікатором розуміється офіційний документ, що являє собою систематизоване зведення назв і кодів класифікаційних угруповань і (чи) об’єктів класифікації.

Розробити класифікатор, який відповідав би всім необхідним (нерідко суперечливим) умовам, дуже складно. Тому для вдосконалення цієї справи ще 1971 року на тодішньому союзному рівні була прийнята урядова постанова про створення Єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації (ЄСККТЕІ), яка передбачала розробку для всіх рівнів єдиної уніфікованої системи класифікації та кодування інформації, розробку різнорівневих класифікаторів.

Класифікатори бувають локальні (підприємств, відомств, організацій), галузеві, загальнодержавні. При складанні класифікаторів нижчого рівня керуються відповідними класифікаторами вищого рівня, чим забезпечується їх методологічна та інформаційна єдність.

Після прийняття вказаної вище постанови на державному рівні було розроблено кілька десятків класифікаторів, які розділялися на чотири групи.

1. Про трудові та природні ресурси (професій, посад, кадрів, спеціальностей, корисних копалин і т. ін.).

2. Про предмети праці, виробничу діяльність і послуги.

3. Про структуру народного господарства та адміністративно-територіальний поділ.

4. Про документацію (платіжний оборот, одиниці вимірювання, стандарти, документацію).

Серед таких класифікаторів загальнодержавний класифікатор промислової та сільськогосподарської продукції (ЗКП), загальнодержавний класифікатор підприємств і організацій (ЗКПО), загальнодержавний класифікатор платіжного обороту, загальнодержавний класифікатор робіт і послуг і т. ін. Такі класифікатори призначені для використання переважно в автоматизованих системах загальнодержавного та галузевого рівня, тому включають коди вищих класифікаційних угруповань і мають значну довжину. Так, у ЗКПО ідентифікаційний код підприємства чи організації складається з 8 розрядів, а повний код з вищими класифікаційними ознаками (галузь, адміністративно-територіальна приналежність, міністерство, управління і т. ін.) має 25 розрядів. У ЗКП з вищими класифікаційними угрупованнями код має 11 розрядів такої структури:Основні принципи побудови класифікаторів діють і досі в Україні, але згідно з Постановою Кабінету міністрів України N326 від 04.05.93 «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» створюються нові державні класифікатори України. Розглянемо один із уже розроблених таких класифікаторів — Класифікатор професій (ДК 003-95).

Під час розроблення класифікатора за основу було взято Міжнародну стандартну класифікацію професій 1988 року, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією. Класифікатор професій (КП) призначений для використання в автоматизованих системах з метою розрахунків чисельності робітників, обліку кадрів, систематизації статистичних даних із праці за професійними ознаками, вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, набору та працевлаштування трудящих.

Структурно КП складається з кодів і назв класифікаційних угруповань. Абетка кодів включає цифри від 0 до 9 і крапку. Структура кодових позначень така:Щоб зручніше було користуватися КП, у ньому наводяться коди ОКПДТР (Общесоюзный классификатор профессий, должностей и тарифных разрядов. 186016. – М.: Экономика, 1991) та номери випусків ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих).

Наприклад:Локальні класифікатори хоч і розробляються з урахуванням класифікаторів вищого рівня, але призначені для задоволення внутрішніх потреб окремих підприємств і організацій з орієнтацією на їх обмежену номенклатуру класифікаційних одиниць. Тому коди в таких класифікаторах мають невелику кількість розрядів і не включають кодів вищих класифікаційних угруповань (за деяким винятком), котрі є в класифікаторах вищого рівня.

Від локальних класифікаторів до галузевих і загальнодержавних при складанні відповідної звітності переходять автоматизовано на ЕОМ програмними засобами.