Мотивація персоналу (2002)

4.1. Специфічні складові оцінки робітників

А. Оцінка ділових якостей робітників

Оцінка здійснюється за найбільш універсальними ознаками, що суттєво впливають на індивідуальну продуктивність праці, морально-психологічний клімат у колективі, а отже, на всю атмосферу трудового процесу і його практичні результати. Перелік можливих ознак для врахування в процесі оцінки ділових якостей робітників наведено в табл. 37.

Кожна ознака ділових якостей має чотири рівні виявлення й оцінюється в балах: низький — 0,5, середній — 1, вище за середній — 2, високий — 3 бали. Оцінка від 0,5 до 3 балів установлюється робітникові за кожною з ознак з урахуванням її питомого значення.

Оцінка всієї сукупності ділових якостей (Дп) здійснюється підсумовуванням оцінок рівнів ознак з урахуванням їхньої питомої значущості.

Б. Оцінка складності функцій, що виконуються робітниками

Оцінка складності функцій, виконуваних робітниками, проводиться за ознаками, урахованими в тарифно-кваліфікаційному довіднику й відображеними в тарифному розряді. Крім цього, беруться до уваги й ознаки, не включені до тарифно-кваліфікаційного довідника, але такі, що впливають на складність праці робітників і передбачають більше напруження, наявність досвіду і докладання більших зусиль: різноманітність робіт, керівництво ланкою чи бригадою, додаткова відповідальність у технологічному процесі (наприклад, виконання кінцевих операцій), робота із самоконтролюванням.

Пропонований перелік ознак для оцінки складності функцій, що їх виконують робітники, питому вагу і бальні оцінки наведено в табл. 38.Коефіцієнт складності виконуваних функцій (Сф) визначається діленням суми оцінок за кожною з ознак з урахуванням їхньої питомої значущості на постійну величину 8,3 (максимальну бальну оцінку за всіма ознаками складності функцій робітників). Цим забезпечується порівнянність оцінок складності праці від робітника, що виконує найпростіші роботи, до директора.

В. Оцінка результатів праці робітників

Така оцінка враховує кількісні та якісні параметри робіт, що виконуються, а також їхню ритмічність.

У табл. 39 наведено як ознаки, що характеризують результати праці робітників, так і оцінку їхніх рівнів з урахуванням питомої значущості. Показники оцінки результатів праці можуть конкретизуватися в кожному структурному підрозділі.Приклад комплексної оцінки робітників

Виходячи з наведеної вище методики визначимо бальні оцінки професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, складності функцій та досягнутих результатів праці на прикладі двох робітників — регулювальників радіоапаратури Петренка А. П. і Савчука В. М.

а) Приклад оцінки професійно-кваліфікаційного рівня

Петренко А. П. має:

освіту — середню (0,1 бала);

стаж роботи за спеціальністю — 14 років (0,14 бала);

закінчив курси цільового призначення (0,05 бала).

Кп = (0,1 + 0,14 + 0,05) : 0,85 = 0,34.

Савчук В. М. має:

освіту — середньотехнічну (0,25 бала);

стаж роботи за спеціальністю — 18 років (0,15 бала);

свідоцтво про закінчення курсів підвищення кваліфікації (0,15 бала).

Кп = (0,25 + 0,15 + 0,15) : 0,85 = 0,65.

б) Приклад оцінки ділових якостей

Вихідні дані, що характеризують ділові якості робітників, наведено в табл. 40.

Оцінка ділових якостей робітників здійснюється підсумовуванням числових значень ознак.

Отже, для А. П. Петренка загальна оцінка ділових якостей дорівнюватиме:

Дп = 0,17 + 0,15 + 0,14 + 0,13 + 0,15 + 0,15 + 0,11 = 1,0,

а для В. М. Савчука —

Дп = 0,34 + 0,30 + 0,28 + 0,26 + 0,15 + 0,30 + 0,11 = 1,74.в) Приклад оцінки складності функцій, що виконуються

Фактичні значення ознак, що враховуються за оцінювання складності функцій, які виконують робітники А. П. Петренко і В. М. Савчук, наведено в табл. 41.Загальна оцінка складності функцій, що виконуються, дорівнює:

у А. П. Петренка:

Сф = (1,5 + 0,15 + 0,15) : 8,3 = 0,22;

у В. М. Савчука:

Сф = (2,5 + 0,15 + 0,15) : 8,3 = 0,34.

г) Приклад оцінки результатів праці

За звітний період робітники А. П. Петренко і В. М. Савчук отримали такі оцінки ознак, що характеризують результати праці (табл. 42).Оцінка результатів праці робітників здійснюється підсумовуванням числових значень ознак.

Отож, для А. П. Петренка загальна оцінка результатів праці становитиме:

Рр = 0,80 + 0,80 + 0,40 = 2,0,

а для В. М. Савчука —

Рр = 1,20 + 1,20 + 0,40 = 2,8.

д) Приклад комплексної оцінки робітників

На основі розрахунків, наведених вище, для кожного з елементів оцінки отримано значення (табл. 43), які є вихідними даними для комплексної оцінки робітників.Комплексна оцінка (Ко.п) матиме значення для А. П. Петренка

Ко.п = 0,5  0,34  1,0 + 0,22  2,0 = 0,61;

для В. М. Савчука

Ко.п = 0,5  0,65  1,74 + 0,34  2,8 = 1,52.