Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

13.5. Аудит доходів і витрат фінансової діяльності

Під час перевірки доходів від фінансової діяльності аудитор має встановити:

дотримання встановленого переліку доходів від фінансових операцій;

правильність ведення обліку доходів від фінансових операцій;

правильність віднесення доходів до інших фінансових доходів та ведення їх обліку.

Аудитору треба пам’ятати, що доходи від фінансових операцій включають дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи.

Дохід від участі в капіталі — це дохід від фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі — це метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Правильність обліку доходів від участі в капіталі перевіряють за даними рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі», який має такі субрахунки: 721 «Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства»; 722 «Дохід від спільної діяльності»; 723 «Дохід від інвестицій у дочірні підприємства».

Сума доходу, отриманого за інвестиціями пов’язаним сторонам і визначеного за методом обліку в капіталі, відображується у бухгалтерському обліку такими записами (табл. 13.14).

При перевірці інших фінансових доходів аудитор повинен з’ясувати правильність віднесення та обліку доходів, одержаних від фінансових інвестицій (крім доходів, які відображуються за методом обліку участі в капіталі), дивідендів, відсотків.

Перевірка правильності накопичення та списання фінансових витрат і втрат від участі у капіталі. В процесі перевірки аудитору потрібно звернути увагу на:

дотримання встановленого переліку фінансових витрат при їх обліку. Аудитор має пам’ятати, що до фінансових витрат належать витрати на відсотки (за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу;правильність ведення обліку витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків тощо за користування кредитами банків. З цією метою аудитору необхідно ознайомитися з умовами кредитних договорів;

достовірність обліку витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу;

правильність визначення та ведення обліку витрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими (дочірніми, спільними) підприємствами збитків від зменшення власного капіталу підприємств внаслідок інших подій. При цьому слід перевірити документи, що підтверджують отримання збитку або зменшення власного капіталу.

При перевірці правильності розрахунку втрат від участі в капіталі та його відповідності вимогам, наведеним в дод. 2 до П(С)БО 16 «Витрати», аудитор має виходити із тлумачення втрат від участі в капіталі: втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються за методом участі в капіталі.