Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

13.6. Аудит доходів та витрат іншої діяльності

Інша звичайна діяльність охоплює інвестиційну та фінансову діяльність підприємства за винятком фінансових операцій.

Доходи від іншої звичайної діяльності обліковуються на рахунку 74 «Інші доходи», за кредитом якого відображують визнані доходи, а за дебетом — їх списання в кредит субрахунку 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

Перевірка правильності накопичення та списання інших витрат. В процесі перевірки аудитору необхідно з’ясувати:

дотримання складу інших витрат. До них включають витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких витрат належать:

а) собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій);

б) собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів);

в) собівартість реалізованих майнових комплексів;

г) втрати від неопераційних курсових різниць;

д) сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;

е) витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);

є) залишкова вартість ліквідованих (списаних необоротних активів);

ж) інші витрати звичайної діяльності.

достовірність показників щодо формування собівартості реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів;

правильність відображення витрат від операційних курсових різниць, уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій. При цьому потрібно перевірити наявність документів, що санкціонують проведення уцінки, списання та визначають порядок її проведення.