Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)

13.7. Аудит надзвичайних доходів і витрат

Перевірка правильності відображення надзвичайних доходів передбачає встановлення:

правильності та достовірності віднесення доходів до надзвичайних. До них належать: відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями, значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних осіб;

правильності оформлення документів та відображення доходів, отриманих у результаті надзвичайних подій.

Перевірку здійснюють за даними рахунку 75 «Надзвичайні доходи» в розрізі субрахунків 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій», 752 «Інші надзвичайні доходи».

За кредитом рахунку 75 відображується сума визнаних надзвичайних доходів, а за кредитом — списання їх за рахунок фінансового результату.

Перевірка правильності відображення надзвичайних витрат. В процесі аудиторської перевірки аудитору необхідно встановити:

правильність та достовірність віднесення витрат до надзвичайних, до яких належать як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих на відновлювальних роботах, вартість використаної сировини та матеріалів тощо);

правильність оформлення документів по списанню некомпенсованих втрат від стихійного лиха, а також в результаті пожеж, аварій, інших надзвичайних подій, які викликані екстремальними ситуаціями;

підтвердження понесених витрат відповідними первинними документами, наявність рішень відповідних органів про визнання надзвичайної події, стихійного лиха, техногенної катастрофи, аварій тощо. Аудитор повинен перевірити правильність розрахунку надзвичайних втрат, його відповідність вимогам, наведеним у дод. 3 П(С)БО 16 «Витрати», та достовірність відображення в бухгалтерському обліку.

Перевірку обліку витрат, пов’язаних із надзвичайними подіями, здійснюють за даними рахунку 99 «Надзвичайні витрати». За дебетом цього рахунку відображується сума визнаних надзвичайних витрат, а за кредитом — їх списання на рахунок фінансових результатів.

Фінансовий результат надзвичайних подій визначається на субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» зіставленням надзвичайних доходів і витрат. Якщо результатом надзвичайних подій є прибуток, то в дебет субрахунку 794 списується також сума податку на прибуток від надзвичайних подій.