Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.3.1.1. Основні завдання та функції управління.

Основним завданням управління є участь у:

реалізації державної політики економічного і соціального розвитку України;

реалізації державної регуляторної політики і державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

формуванні і проведенні державної регіональної політики;

проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної зовнішньоекономічної політики;

забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

проведенні структурних змін, а також державної інвестиційної та інноваційної політики;

забезпеченні реалізації державної цінової політики;

забезпеченні виконання завдань з приватизації державного майна;

забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку області (міста), бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові відповідної місцевої держадміністрації і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції, .спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, сталого розвитку і детінізації економіки;

виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і соціального розвитку:

розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період області (міста);

бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період;

розробляє і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, іншим центральним органам виконавчої влади пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період, забезпечує виконання завдань, визначених цією Програмою, на відповідній території,

забезпечує стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку області (міста);

розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її реалізації та здійснює контроль за їх виконанням;

готує спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вживає заходів для їх реалізації;

бере участь у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм;

бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму, проводить моніторинг її реалізації та соціально-економічних результатів, сприяє розвитку на відповідній території конкуренції, підвищенню ефективності функціонування об'єктів ринкової інфраструктури;

бере участь у підготовці голові відповідної місцевої держадміністрації пропозицій з питань бюджетної політики, ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів області (міста);

бере участь у складанні необхідних балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);

бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку регулювання цін в окремих галузях, здійснює регулювання цін на продукцію монопольних утворень на регіональному ринку, забезпечує реалізацію державної цінової політики;

розробляє і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції графіки передачі об'єктів соціальної інфраструктури державних підприємств, установ, організацій області (міста) у комунальну власність;

погоджує переліки об'єктів групи Ж, які підлягають приватизації та переліки об'єктів соціально-культурного призначення, які можуть бути перепрофільовані;

сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та розвитку підприємництва на території області (міста), надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб'єктам підприємницької діяльності, розробляє разом з громадськими організаціями підприємців регіональні програми підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню;

бере участь разом з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС, подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції відповідні пропозиції;

бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) ;

здійснює в межах делегованих йому повноважень регулятивні і реєстраційно-дозвільні функції за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції;

забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб'єктів господарювання України;

бере участь разом з іншими структурними підрозділами в організації участі підприємств та організацій області (міста) у виставково-ярмаркових заходах;

здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області (міста);

проводить у встановленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних держав, акредитованих в Україні;

подає щороку до і лютого Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції до програм міжнародної технічної допомоги згідно з напрямами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, відповідними регіональними та галузевими пріоритетами;

визначає інвестиційний попит області (міста) та на основі визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих капітальних вкладень, здійснює контроль за їх ефективним використанням;

розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в області (місті), у тому числі готує і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;

бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів на розвиток економічного потенціалу області (міста);

бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку і подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції відповідну інформацію в установленому порядку;

уживає заходів до розширення міжрегіональних економічних зв'язків, готує проекти відповідних угод;

аналізує тенденції розвитку фондового та страхових ринків області (міста), бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства про страхову діяльність;

аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та формування їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту; сприяє розвитку фірмової торговельної мережі та мережі підприємств побуту;

бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, у розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки України;

проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у комунальній власності, і за дорученням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції - підприємств, що перебувають у державній власності;

бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості;

готує голові відповідної місцевої держадміністрації пропозиції з питань розміщення на території області (міста) нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери її управління;

бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних ресурсів;

готує голові відповідної місцевої держадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;

розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, а також формування регіональних замовлень;

бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, зокрема коштів місцевих бюджетів, у тому числі:

погоджує застосування замовником таких процедур: торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів та закупівель в одного виконавця;

розглядає та надає висновки щодо скарг, які виникли до моменту укладення угод про закупівлю;

здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель ;

проводить моніторинг здійснення запланованих закупівель;

надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну допомогу з питань здійснення закупівель;

сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції, створенню територіальних інноваційних центрів, технопарків;

бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області (міста);

здійснює організаційно-методичне керівництво, координує та забезпечує діяльність структурних підрозділів відповідної місцевої держадміністрації, райдержадміністрацій з питань розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку районів і міст на середньостроковий період та програм економічного і соціального розвитку районів і міст на короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення місцевих, національних, державних, регіональних, галузевих і науково-технічних програм, а також під час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил відповідної території;

бере участь у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, планує, організовує і контролює мобілізаційну підготовку економіки області (міста);

уносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові відповідної місцевої держадміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.