Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.3.1.2. Права управління.

Управління має право:

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів відповідної місцевої держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів відповідної місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з Державним секретарем Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

Начальник управління має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідної місцевої держадміністрації.

Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає функції та ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує структуру управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії) та заступників начальника управління, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів відповідної місцевої держадміністрації.

Склад колегії затверджується головою відповідної місцевої держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник управління.

Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова відповідної місцевої держадміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує голова відповідної місцевої держадміністрації.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.