Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8.2. Права Фонду.

Фонд має право:

видавати в межах своєї компетенції нормативні документи, обов’язкові для виконання органами виконавчої влади, іншими юридичними особами, контролювати їх виконання;

одержувати інформацію від органів виконавчої влади, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій;

проводити інвентаризацію загальнодержавного майна, що відповідно до державної програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання;

затверджувати кошторис витрат з державного позабюджетного фонду приватизації в межах, встановлених державною програмою приватизації майна державних підприємств.

Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, за винятком випадків, передбачених законодавством України і установчими документами цих підприємств.

Фонд очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.

У разі коли кандидат на посаду Голови Фонду не отримав, відповідно до Конституції України, згоди Верховної Ради України на призначення на посаду Голови Фонду повноваження Голови Фонду тимчасово виконує перший заступник Голови Фонду.

Голова Фонду має заступників, які призначаються і звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Фонду.

Керівники регіональних відділень та представництв Фонду на місцях призначаються Головою Фонду за поданням органів виконавчої влади відповідних адміністративно-територіальних одиниць і звільняються з посади Головою Фонду за погодженням з ними.

Голова Фонду, керівники регіональних відділень та представництв несуть персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд і регіональні відділення й представництва завдань та здійснення ними своїх функцій.

Голова Фонду, його заступники, керівники регіональних відділень та представництв, відповідальні працівники цих органів не можуть бути народними депутатами, членами керівних органів політичних партій, інших громадських об’єднань, займати посади в господарських і комерційних організаціях. Працівники Фонду, його регіональних відділень та представники не можуть бути покупцями об’єктів приватизації (крім випадків, коли вони використовують приватизаційні папери).

Для погодженого вирішення питань реалізації державної політики у сфері приватизації і оренди майна, що є загальнодержавною власністю, обговорення найважливіших напрямів діяльності у Фонді створюється правління у складі Голови Фонду та його заступників за посадою, а також керівних працівників Фонду. Персональний склад правління Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.

Рішення правління проводяться в життя наказами Фонду.

Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Фонду, регіональних відділень і представництв затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура, штатний розпис апарату Фонду і положення про його структурні підрозділи затверджуються Головою Фонду, а регіональних відділень і представництв – їх керівниками на основі Типових положень, що розробляються Фондом за погодженням з комісією Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством.

Фінансування витрат на утримання апарату Фонду, його регіональних відділень здійснюється з державного бюджету, а представництв – за рахунок коштів позабюджетного фонду приватизації.

Фонд, його регіональні відділення і представництва є юридичними особами, мають самостійні баланси, розрахункові та інші рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.