Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8.3.1. Основні завдання та функції відділення.

Основними завданнями відділення є:

організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у державній власності, згідно з державною, республіканською (Автономної Республіки Крим) та місцевою програмою приватизації; здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується, відповідно до прийнятих ним рішень;

здійснення повноважень орендодавця державного майна;

організація діяльності представництв Фонду в районах і містах (далі - представництва);

забезпечення роботи єдиної комп'ютерної інформаційної мережі органів приватизації.

Відділення відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

розробляє пропозиції щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності, вносить їх до Фонду, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної Ради народних депутатів для формування державної, республіканської (Автономної Республіки Крим), місцевої програми приватизації, забезпечує виконання затверджених програм;

змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;

здійснює повноваження представника Фонду в керівних органах господарських товариств, власником акцій (часток, паїв) яких є держава;

здійснює повноваження власника щодо акцій (часток, паїв), які належать державі у майні господарських товариств, несе відповідальність у межах цих акцій (часток, паїв);

здійснює продаж об'єктів приватизації;

утворює конкурсні комісії з продажу майна, що перебуває у державній власності;

розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у державній власності, і приймає відповідні рішення;

утворює комісії з приватизації і комісії з інвентаризації та оцінки майна, що перебуває у державній власності, затверджує акти інвентаризації та оцінки вартості майна;

здійснює управління та розпоряджається майном підприємств, установ і організацій, що перебуває у державній власності, в процесі приватизації;

приймає рішення про передачу власникам приватизованих об'єктів у довготермінову оренду будівель і споруд, приватизація яких заборонена відповідно до чинного законодавства;

виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств і організацій, їх структурних підрозділів, що перебувають у державній власності, окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств, організацій;

здійснює контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди;

приймає за участю місцевих органів Держкомзему рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, приватизацію (оренду) земельних ділянок, відведених в установленому порядку для будівництва цих об'єктів;

вживає заходів для залучення до процесу приватизації іноземних інвесторів;

забезпечує надходження коштів, одержуваних від приватизації державного майна, до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя і веде облік надходження коштів по об'єктах, регіону, мм. Києву і Севастополю, джерелах; контролює стан сплати вартості конкретних об'єктів приватизації та рівень використання громадянами приватизаційних паперів;

укладає угоди з посередниками щодо виконання робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів державної власності до приватизації, а також щодо продажу цих об'єктів;

подає Фонду пропозиції про надання ліцензій посередникам щодо виконання робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів державної власності до приватизації, а також щодо продажу цих об'єктів;

забезпечує систематичне інформування населення, Фонду, відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування про хід приватизації державного майна;

організує навчання і підвищення кваліфікації працівників відділення і представництв, забезпечує впровадження передових методів і досвіду роботи;

розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян і вживає відповідних заходів;

складає щоквартально звіти про хід приватизації державного майна, надходження коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Автономної Республіки Крим, мм. Києва і Севастополя і подає їх Фонду, Верховній Раді Автономної Республіки Крим чи відповідній Раді народних депутатів у визначені терміни за встановленою формою;

створює представництва;

здійснює керівництво діяльністю представництв;

вживає заходів для впровадження і організації роботи єдиної комп'ютерної інформаційної мережі органів приватизації;

контролює виконання актів законодавства;

видає інформаційні бюлетені, газети, інші друковані видання;

здійснює інші функції згідно з чинним законодавством.