Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8.3.2. Права відділення.

Відділення має право:

одержувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, органів державної статистики, підприємств, установ і організацій звітні дані й інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділення завдань;

залучати в установленому порядку до здійснення контролю за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди експертів і представників місцевих органів виконавчої влади;

здійснювати передачу акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств, у довірче управління відповідно до чинного законодавства.

Відділення під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з підприємствами, установами і організаціями.

Відділення очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Фонду за поданням Уряду Криму, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації й за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською Радою народних депутатів.

Начальник відділення несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань і здійснення ним своїх функцій.

Начальник відділення має заступників, в тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Фонду за поданням начальника відділення.

Начальник відділення:

керує діяльністю відділення;

за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи з відповідною Радою народних депутатів призначає на посаду та звільняє з посади начальника представництва і його заступників, керівника позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя;

затверджує структуру, штатний розпис відділення і кошторис витрат на його утримання у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників й асигнувань на утримання відділення, затверджених Головою Фонду;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника відділення;

затверджує положення про структурні підрозділи відділення;

видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат;

представляє відділення у всіх установах, на підприємствах, в організаціях.

У відділенні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може бути утворено колегію у складі начальника відділення (голова колегії), заступників начальника за посадою та інших працівників відділення. Склад колегії затверджується Фондом. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами начальника відділення.

Відділення утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та асигнування на утримання відділення затверджуються Фондом.

Витрати відділення, пов'язані з приватизацією об'єктів, відшкодовуються в порядку і межах, установлених Фондом, згідно із державною, республіканською (Автономної Республіки Крим), місцевою програмами приватизації.

Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.