Правові основи державного управління економікою України (2003)

2.8.3.4. Права представництва.

Представництво має право:

одержувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування, органів державної статистики, підприємств, установ і організацій звітні дані й інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на представництво завдань;

залучати в установленому порядку до здійснення контролю за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди експертів і представників місцевих органів виконавчої влади;

Представництво під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами і організаціями.

Представництво очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділення за погодженням з відповідною місцевою Радою.

Начальник представництва несе персональну відповідальність за виконання покладених на представництво завдань і здійснення ним своїх функцій.

Начальник представництва має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником відділення за поданням начальника представництва,

Начальник представництва:

керує діяльністю представництва;

затверджує структуру, штатний розпис представництва і кошторис витрат на його утримання у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників і асигнувань на утримання представництва, затверджених Фондом;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника представництва;

за погодженням з відповідною місцевою Радою призначає на посаду та увільняє з посади керівника позабюджетного фонду району, міста;

затверджує положення про структурні підрозділи представництва;

видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання;

представляє представництва в усіх установах, на підприємствах, в організаціях;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат.

Представництво утримується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та асигнування на утримання представництва затверджуються Фондом.

Витрати представництва, пов'язані з приватизацією об'єктів, відшкодовуються в порядку і межах, установлених Фондом, згідно із державною та місцевими програмами приватизації.

Представництво є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.