Правові основи державного управління економікою України (2003)

3.2.4. Державний секретар Мінагрополітики України.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінагрополітики України організовується Державним секретарем.

Державного секретаря призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.

Державний секретар має першого заступника та заступників, яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посад Президент України.

Державний секретар, його перший заступник та заступники призначаються на посади на строк повноважень Президента України.

Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром обов’язки між першим заступником та заступниками Державного секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.

Основними завданнями Державного секретаря є:

організація забезпечення виконання завдань, що належать до сфери діяльності Мінагрополітики України;

забезпечення діяльності Міністра як керівника Мінагрополітики України та члена кабінету Міністрів України;

здійснення поточної роботи, пов'язаної з виконанням покладених на Мінагрополітики України завдань;

забезпечення стабільності і наступності в роботі Мінагрополітики України.

Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:

організовує роботу апарату Міністерства;

готує та подає на затвердження міністрові програми і плани роботи Міністерства, організовує і контролює їх виконання, звітує про їх виконання перед Міністром;

забезпечує підготовку проектів законів України, актів президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінагрополітики України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові;

організовує розроблення нормативно-правових актів, що приймаються Мінагрополітики України, та подає їх на підпис Міністрові;

організовує та контролює виконання законів, актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів та доручень Міністра;

забезпечує відповідно до законодавства здійснення державного управління галузями агропромислового виробництва;

у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом Міністрів України;

забезпечує вирішення питань, що виникають у взаємовідносинах апарату Мінагрополітики України з Адміністрацією Президента України, апаратом Верховної Ради України, іншими державними органами і належать до їх відання;

забезпечує взаємодію апарату Мінагрополітики України з Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

забезпечує співпрацю Мінагрополітики України з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на Міністерство;

координує роботу відповідних урядових органів державного управління, територіальних органів Міністерства, координує і контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, та вживає заходів до забезпечення ефективності їх роботи;

подає Міністрові пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації урядових органів державного управління у складі Мінагрополітики України, за поданням керівників зазначених органів у встановленому порядку затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих органів;

приймає в установленому порядку рішення щодо утворення, реорганізації і ліквідації територіальних органів Мінагрополітики України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку їх керівників;

подає Прем'єр-міністрові України за погодженням з Міністром пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Державного секретаря;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

затверджує в установленому порядку структуру, штатний розпис та кошторис видатків Мінагрополітики України;

організовує роботу з документами в Мінагрополітики України;

призначає на посади та звільняє з посад згідно із законодавством працівників центрального апарату Мінагрополітики України та за пропозицією Міністра - працівників патронатної служби;

розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Мінагрополітики України відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики України, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та звітує перед Міністром з цього питання;

розпоряджається бюджетними коштами, передбаченими на утримання центрального апарату Мінагрополітики України і його територіальних органів, та інформує Міністра про їх використання;

за погодженням з Міністром здійснює функції з управління майном, яке знаходиться у сфері управління Мінагрополітики України;

забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених Мінагрополітики України з керівниками підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України;

формує та затверджує кадровий резерв Мінагрополітики України, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації його працівників;

забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених законом;

забезпечує використання в установленому порядку гербової печатки Мінагрополітики України;

у разі ліквідації Мінагрополітики України очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації міністерства;

виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінагрополітики України.

Державний секретар з питань, що належать до його компетенції, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Державний секретар має право:

брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери діяльності Мінагрополітики України;

залучати в установленому порядку працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування -інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника, заступників (за посадою) та керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Мінагрополітики України, а також керівних працівників структурних підрозділів Мінагрополітики України

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, представники громадських організацій, навчальних закладів та науково-дослідних установ. Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

Рішення колегії провадяться в життя наказами Мінагрополітики України.

У складі Мінагрополітики України кабінетом міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку науки, техніки і технологій, обговорення найважливіших програм та інших питань в Мінагрополітики України можуть утворюватися науково-технічна рада, інші консультативні та дорадчі органи.

Склад цих органів та положення про них затверджує Державний секретар.

Гранична чисельність працівників Мінагрополітики України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Мінагрополітики України затверджує Державний секретар за погодженням з Міністром.

Штатний розпис і кошторис видатків Мінагрополітики України затверджує Державний секретар за погодженням з міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінагрополітики України затверджує Державний секретар.

Умови оплати праці, матеріальне та соціально-побутове забезпечення працівників Мінагрополітики України визначаються Кабінетом Міністрів України.

Мінагрополітики України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.