Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.2.1. Основні завдання та функції Мінпаливенерго України.

Основними завданнями Мінпаливенерго України є:

державне управління паливно-енергетичним комплексом;

забезпечення реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі;

забезпечення енергетичної безпеки держави;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення економічних важелів стимулювання розвитку в паливно-енергетичному комплексу;

участь у формуванні, регулюванні та вдосконаленні ринку паливно-енергетичних ресурсів;

Мінпаливенерго України відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє коротко, середньо – та довгострокові прогнози економічного і соціального розвитку паливно-енергетичного комплексу;

розробляє концепцію та цільові програми перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

контролює цільове, економне і ефективне використання виділених підприємствам паливно-енергетичного комплексу бюджетних коштів;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення механізму ціноутворення в паливно-енергетичному комплексі;

вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, на захист українських товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього ринку;

у межах своєї компетенції бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори галузевого характеру;

здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань паливно-енергетичного комплексу;

представляє і захищає у межах своєї компетенції інтереси України під час розв’язання проблем мирного використання атомної енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в інших міжнародних організаціях;

бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними напрямами (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, вдосконалення антимонопольного законодавства);

забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері енергозбереження, бере участь у розробленні державних програм з енергозбереження та здійснює контроль за їх виконанням на підприємствах паливно-енергетичного комплексу;

забезпечує реалізацію державної політики щодо оплати праці та соціального захисту працівників паливно-енергетичного комплексу, вживає заходів щодо забезпечення паливно-енергетичного комплексу висококваліфікованими працівниками;

здійснює в межах своїх повноважень координацію робіт, пов’язаних з ліквідацією збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств;

забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію проведення державної політики у сфері охорони праці, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки і охорони довкілля, здійснює методичне керівництво та організовує контроль з цих питань за діяльністю підприємств паливно-енергетичного комплексу;

здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;

забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за їх збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

забезпечує реалізацію державної науково-технічної та інвестиційної політики в паливно-енергетичному комплексі, може виступати замовником науково-технічних досліджень і проектних робіт;

здійснює державне регулювання гірної справи відповідно до його повноважень;

здійснює організаційно-методичне забезпечення і координацію робіт, пов’язаних з розробленням та виконанням комплексної програми створення ядерно-паливного циклу, а також програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового зберігання радіоактивних відходів, зняття з експлуатації реакторних установок та інших об’єктів ядерно-промислового комплексу;

координує виконання робіт з перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему;

організовує функціонування державної системи обліки радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних відходів на захоронення;

бере участь у розробленні та забезпечує виконання державних програм диверсифікації джерел постачання енергоносіїв;

бере участь у формуванні розміру ставок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

розробляє і здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо реалізації державних програм, спрямованих на ефективне використання запасів нафти, природного газу і вугілля, збільшення обсягів їх видобування та забезпечення ефективності переробки;

забезпечує координацію діяльності, пов’язаної з транспортуванням нафти, природного газу, газового конденсату і нафтопродуктів, їх експортом, закочуванням та відбором природного газу з підземних сховищ, а також з нафтогазопереробкою;

організовує роботу з оперативного усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах паливно-енергетичного комплексу;

визначає державне підприємство для здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України;

забезпечує у межах своєї компетенції функції державного енергетичного нагляду за додержанням режимів споживання енергетичної та теплової енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об’єктів електроенергетики, підключених до об’єднаної енергетичної системи України;

в установленому порядку проводить експертизу, затверджує або подає на затвердження проекти розробки вугільних, нафтових, газових та газоконденсатних родовищ і будівництва, реконструкції та ліквідації об’єктів і підприємств паливно-енергетичного комплексу;

бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо ефективного використання природного газу і додержання дисципліни газоспоживання;

здійснює організаційно-методичне забезпечення і координацію робіт з розроблення галузевих стандартів, фінансово-економічних та інших нормативів та затверджує їх у встановленому порядку;

забезпечує реалізацію державної політики щодо охорони здоров’я працівників, здійснює в межах своєї компетенції організаційно-методичне керівництво діяльністю медико-санітарних закладів ядерно-промислового комплексу та контроль за виконанням покладених на них функцій;

розробляє баланси вугілля, природного газу, нафти і продуктів їх переробки, здійснює моніторинг ринку цих енергоресурсів;

координує та визначає обсяги проведення геологорозвідувальних робіт на нафту, природний газ і вугілля;

узагальнює результати геологорозвідувальних робіт та введення в дослідно-промислову експлуатацію вугільних, нафтових, газових, газоконденсатних родовищ добувними підприємствами;

координує в межах своїх повноважень роботи з дослідно-промислової та промислової розробки вугільних, нафтових, газових і газоконденсатних родовищ України;

здійснює контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності ліцензійних умов виданих Міністерством спеціальних дозволів (ліцензій);

організовує та контролює в межах своєї компетенції охорону об’єктів паливно-енергетичного комплексу;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює методичне забезпечення та організовує контроль за їх діяльністю із зазначених питань;

організовує науково-технічну, інформаційну діяльність, пропаганду досягнень і передового досвіду, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у паливно-енергетичному комплексі;

організовує та забезпечує в межах своїх повноважень діяльність Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби у вугільній промисловості;

проводить разом з об’єднаннями (асоціаціями, союзами, спілками) виробників і суб’єктами господарювання постійне дослідження розвитку національних ринків товарів;

забезпечує складання та подання українськими суб’єктами господарювання антидемпінгових, антисубсидійних і спеціальних скарг (заяв);

здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.