Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.2.2. Права Мінпаливенерго України.

Мінпаливенерго України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

брати участь у межах своєї компетенції у підготовці, проведенні, в тому числі за кордоном, міжнародних і національних виставок, ярмарок, конференцій, симпозіумів, семінарів, підтримувати зв’язки із засобами масової інформації, провадити видавничу діяльність.

Мінпаливенерго України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.

Мінпаливенерго України в межах своїх повноважень, на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання;

Міністерство в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінпаливенерго України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінпаливенерго України, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Мінпаливенерго України очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.