Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.5.1. Основні завдання та функції Комісії.

Основними завданнями Комісії є:

участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії, постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти, зберігання та реалізації газу, нафти та нафтопродуктів;

забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі;

забезпечення ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб’єктів природних монополій та споживачів їх товару і послуг;

захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу, нафти і нафтопродуктів;

розроблення і затвердження правил користування електричною енергією та газом;

координація діяльності державних органів у питаннях регулювання ринків електроносіїв;

видача суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів;

установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб’єктами підприємницької діяльності;

розробляє і затверджує обов’язкові для виконання нормативні акти з питань, що належать до її компетенції;

видає ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії;

затверджує інструкцію щодо умов і правил здійснення ліцензованої діяльності та контролю за їх виконанням;

визначає відповідно до законодавства показники, нижче рівня яких дозволяється суб’єктам підприємницької діяльності здійснювати свою діяльність без ліцензій;

здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов ліцензованої діяльності;

розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення в межах своєї компетенції;

передає до Антимонопольного комітету України матеріали у разі виявлення порушень антимонопольного законодавства;

визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об’єднаннях, а також придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб’єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;

надає ліцензіатам необхідну інформацію;

бере участь у встановленні правил функціонування оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів та у здійсненні контролю за їх дотриманням;

здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до транспортних мереж суб’єктів ринків електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів усіх форм власності;

встановлює ціни на створювану Комісією інформаційну продукцію та тарифи на інформаційні послуги;

захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів у питаннях, що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, а також надійності їх постачання та якості послуг з боку постачальних організацій;

формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти, тарифів на їх транспортування, зберігання, постачання та розподіл, а також транспортування трубопроводами інших речовин;

стимулює ефективність виробництва та споживання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства, дає висновки на проекти законів та інших нормативно-правових актів;

організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;

інформує громадськість про свою роботу, здійснює у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;

вирішує питання щодо підготовки кадрів робочого апарату Комісії, підвищення їх кваліфікації;

подає Президентові України та публікує щорічні звіти про свою діяльність;

співпрацює з радами споживачів щодо захисту прав споживачів електроенергії., газу, нафти та нафтопродуктів;

створює для суб’єктів оптового ринку електричної енергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів передумови для впевненості у справедливості цих ринків і правил, за якими вони працюватимуть, шляхом відкритого обговорення питань, що належать до компетенції Комісії, у присутності постачальників і споживачів, представників громадськості та засобів масової інформації;

здійснює інші функції відповідно до законодавства.