Правові основи державного управління економікою України (2003)

4.5.2. Права Комісії.

Комісія має право:

у разі виявлення порушення умов та правил ліцензованої діяльності зупиняти або анулювати дію ліцензії відповідно до законодавства;

погоджувати в межах своєї компетенції договір між членами оптового ринку електричної енергії України та спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується на оптовому ринку електроенергії;

одержувати в установленому порядку безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

створювати відповідно до законодавства позабюджетні фонди для сприяння функціонуванню та розвитку ринків, що регулюються Комісією;

залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розроблення проектів, проведення консультацій та експертиз;

створювати госпрозрахункові підрозділи;

доступу на територію споживача під час перевірки виконання умов угод щодо користування електроенергією та газом і захисту прав споживачів;

здійснювати контроль за якістю послуг організацій, що постачають електроенергію та газ, для яких це передбачено тарифом, згідно з правилами користування електричною енергією та газом.

Комісія під час виконання покладених на неї функцій взаємодіє з Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції.

Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат, який складається з центрального апарату та територіальних підрозділів.

Територіальні підрозділи Комісії діють на основі положення, що затверджується Головою Комісії.

Комісія складається з членів Комісії, включаючи її Голову, які діють на професійній основі. Голова та інші члени Комісії мають рівні права при вирішенні питань, що належать до її компетенції.

Голова та інші члени Комісії призначаються Президентом України строком на шість років. Одна особа не може бути членом Комісії більше двох років підряд.

Члену Комісії після закінчення повноважень надається попередня робота (посада), у разі її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за його згодою, іншому підприємстві, установі, організації. На період працевлаштування за колишнім членом Комісії зберігається заробітна плата (але не більше шести місяців) та інші пільги, якими він користувався як член Комісії.

Члени Комісії мають право бути присутніми на будь-яких засіданнях суб’єктів оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів.

Голова Комісії:

організовує діяльність Комісії та її робочого апарату і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань;

встановлює ступінь відповідальності посадових осіб робочого апарату Комісії за виконання ними своїх обов’язків та за діяльність структурних підрозділів;

визначає питання, які підлягають розгляду Комісії, та скликає засідання Комісії;

видає накази з питань діяльності робочого апарату Комісії;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників робочого апарату Комісії;

створює територіальні підрозділи Комісії;

затверджує штатний розпис Комісії та її робочого апарату, граничну чисельність, умови та рівень оплати праці працівників робочого апарату, а також положення про робочий апарат Комісії та його структурні підрозділи;

підписує від імені Комісії ліцензії чи відмову в їх видачі, постанови та розпорядження, які приймає Комісія;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень обов’язки Голови за його дорученням виконує один з членів Комісії.

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого Комісією регламенту.

Виключно на засіданнях Комісії розглядаються питання:

ліцензування;

стосовно проектів законів та інших нормативно-правових актів і пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань енергетики;

затвердження щорічного звіту про діяльність Комісії;

застосування санкцій щодо ліцензіатів у разі невиконання умов і правил здійснення ліцензованої діяльності та порушення законодавства;

прийняття постанов і розпоряджень;

планування роботи Комісії.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні на менш як три члени Комісії.

Рішення Комісії вважається прийманим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Комісії.

Комісія в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства приймає рішення у вигляді постанов і розпоряджень.

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, які здійснюють діяльність на оптовому ринку електроенергії, ринках газу, нафти та нафтопродуктів.

Рішення Комісії можуть бути оскаржені у встановленому законодавством порядку.

Комісія та її робочий апарату утримуються за рахунок плати, одержаної за видачу ліцензій, включаючи поточну плату, що справляється з ліцензіатів, технічної допомоги з боку міжнародних організацій та інших джерел.

Кошторис витрат Комісії та її робочого апарату затверджує Голова Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.

Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку та печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.