Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.5.1. Основні завдання та функції Держкомлісгоспу України.

Основними завданнями Держкомлісгоспу України є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, а також охорони, захисту, раціонального використання і відтворення лісових ресурсів, мисливських тварин, підвищення ефективності лісового та мисливського господарства;

здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового і мисливського господарства;

розроблення і організація виконання загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального використання і відтворення лісів, а також участь у розробленні та виконанні таких програм з питань використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства.

Держкомлісгосп України відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства;

бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

забезпечує проведення єдиної науково технічної політики у сфері лісового і мисливського господарства, впровадження досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду у цих галузях, виступає у встановленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового і мисливського господарства, організовує відповідно до законодавства діяльність метрологічної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

розробляє норми, правила та інші нормативні документи у сфері охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів і відтворення лісів;

визначає основні засади та організовує проведення лісовпорядкування впорядкування мисливських угідь, а також веде державний лісовий кадастр, облік лісів а також моніторинг та державний кадастр мисливських тварин;

видає дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів державного значення в межах встановлених лімітів, за винятком територій природно заповідного фонду, погоджує проекти використання лісових ресурсів державного значення;

бере участь у розробленні лімітів та норм використання мисливських тварин, доводить затверджені у встановленому порядку зазначені ліміти до відома користувачів мисливських угідь;

встановлює відповідно до законодавства строки полювання, сезонні строки початку і закінчення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;

реалізовує державну стратегію розвитку лісового і мисливського господарства щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства, проводить разом з суб’єктами господарювання постійний моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринку продукції лісового і мисливського господарства, готує пропозиції і бере участь у формуванні та реалізації політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб; бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

організовує в межах повноважень, визначених законодавством, ведення лісового і мисливського господарства підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, аналізує їх економічне становище, здійснює інші заходи, спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності;

здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, на зовнішньому ринку, а також на розвиток внутрішнього ринку продукції лісового і мисливського господарства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо умов оподаткування і кредитування, особливостей приватизації таких підприємств, установ та організацій;

здійснює державний нагляд і контроль за додержанням вимог щодо охорони, захисту, використання та відтворенням лісів, ведення мисливського господарства і полювання, а також застосування пестицидів та агрохімікатів у лісовому господарстві, на землях лісового фонду, проводить у встановленому порядку через галузеві науково дослідні установи їх апробацію;

забезпечує функціонування та координує роботу служби державної лісової охорони, бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі пожежної безпеки та охорони праці, визначає стратегію і забезпечує здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;

видає посвідчення мисливця, щорічні контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, дозволи на використання мисливських тварин, що є державною власністю, крім видів, занесених до Червоної книги України;

здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері лісового та мисливського господарства;

здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо співробітництва України з Європейським Союзом, забезпечує виконання Українською стороною зобов’язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, забезпечує відповідно до законодавства контроль за цільовим використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, здійснює в межах своєї компетенції комплекс заходів щодо запобігання порушенням податкового законодавства, виконання законодавства про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю;

бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики;

розробляє відповідно до галузевих особливостей методичні рекомендації з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, складання фінансової і статистичної звітності;

готує пропозиції і в межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового і мисливського господарства; укладає в установленому порядку галузеву угоду з професійними спілками чи їх об'єднаннями, іншими представницькими організаціями працівників лісового і мисливського господарства, які мають відповідні повноваження;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби, забезпечує функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників лісового і мисливського господарства, готує пропозиції щодо формування державного замовлення на підготовку відповідних фахівців;

здійснює добір і розстановку керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, укладає і розриває контракти з цими керівниками;

визначає категорії працівників лісового господарства, служби лісової охорони, яким відповідно до законодавства надано право носіння форменого одягу встановленого зразка, зброї та спеціальних засобів;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держкомлісгоспу України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань

Працівники Держкомлісгоспу України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, віднесених до повноважень Комітету, користуються правами, передбаченими законодавством.