Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.5.2. Права Держкомлісгоспу України.

Держкомлісгосп України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

створювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

перевіряти на підприємствах в установах і організаціях додержання вимог законодавства у сфері лісового і мисливського господарства;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України.

Держкомлісгосп України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

Держкомлісгосп України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку свої територіальні органи.

Держкомлісгосп України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держкомлісгосп України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомлісгоспу України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомлісгоспу України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Держкомлісгосп України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомлісгосп України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держкомлісгоспом України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держкомлісгоспу України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомлісгоспу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колеги), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держкомлісгоспу України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу України.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови

Рішення колеги проводяться в життя наказами Держкомлісгоспу України.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів науки і техніки у лісовому і мисливському господарстві, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомлісгоспі України можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і рад та положення про них затверджує Голова.

У складі Держкомлісгоспу України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (департаменти, служби інспекції).

Гранична чисельність працівників Держкомлісгоспу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова.

Держкомлісгосп України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.