Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.6.1. Основні завдання та функції органів Державної екологічної інспекції.

Основними завданнями органів Державної екологічної інспекції є здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, а саме за:

використанням і охороною земель, надр. поверхневих і підземних вод та джерел., атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, додержанням норм екологічної та радіаційної безпеки;

додержанням установлених лімітів використання природних ресурсів, нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

додержанням екологічних вимог у процесі зберігання., транспортування, використання, знешкодження та поховання (складування) хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив токсичних та радіоактивних речовин, виробничих, побутових та інших видів відходів;

додержанням вимог екологічної безпеки у техногенній сфері;

додержанням екологічних вимог під час транспортування вантажів у пунктах пропуску через державний кордон.

Органи Державної екологічної інспекції відповідно до покладених на них завдань:

1) здійснюють державний контроль за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки центральними та місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади щодо контролю за дотриманням природоохоронного законодавства., використанням і охороною природних ресурсів підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та господарювання, громадянами, а також іноземними юридичними і фізичними особами, в тому числі в процесі:

функціонування діючих підприємств. експлуатації споруд і інших об'єктів, водо-, пило-, газоочисного обладнання, апаратури та інших природоохоронних споруд, включаючи контроль за наявністю та станом обладнання та апаратури для обліку використання природних ресурсів, джерел іонізуючого випромінювання (крім об’єктів, підконтрольних Держатомінспекції), систем контролю за викидами, скидами забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і додержанням установлених термінів атестації зазначених джерел;

експлуатації механічних транспортних засобів (літаків, суден та інших пересувних засобів і установок) у частині додержання нормативів викидів скидів) забруднюючих речовин і допустимих рівнів фізичних впливів на навколишнє природне середовище, встановлених для відповідного типу транспорту;

проектування., розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію підприємств, транспортних засобів, споруд та інших об'єктів;

зберігання. транспортування, використання, знешкодження та захоронення хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних та радіоактивних речовин (крім об’єктів, підконтрольних Держатомінспекції), виробничих, побутових та інших видів відходів, продуктів біотехнології;

використання підземних і поверхневих вод та охорони їх від виснаження, засмічення і забруднення промисловими, побутовими, дренажними та іншими стічними водами і скидами та у ході проведення різних видів робіт на водних і водогосподарських об’єктах і в прибережних водоохоронних зонах (смугах);

використання природних ресурсів внутрішніх морських вод, територіального моря. континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України;

використання та охорони атмосферного повітря від забруднення під час здійснення всіх видів господарської діяльності;

використання та охорони земель;

використання та охорони рослинного світу., у тому числі лісів;

використання, охорони, відтворення диких тварин та інших суб’єктів тваринного світу, в тому числі рибних запасів;

використання та охорони територій і об'єктів природно-заповідного фонду, а також охорони видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що потребують особливої охорони;

регулювання чисельності диких тварин, акліматизації, реакліматизації, схрещування, торгівлі ними, створення зоологічних колекцій тощо;

додержання вимог, установлених дозволами на проведення робіт, пов’язаних із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

виконання заходів щодо скорочення і регулювання викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, запобігання аварійним (залповим) викидам, скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище і ліквідації їх наслідків;

2) здійснюють державний контроль за додержанням стандартів та нормативів у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, встановлених лімітів (квот) використання і добування всіх видів природних ресурсів;

3) здійснюють державний контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, в тому числі:

у процесі проведення наукових, науково - дослідних і конструкторських робіт, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем;

на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, органів СБУ та прикордонних військ, а також під час передислокації військових частин, проведення військових навчань, маневрів, переміщення військ і військової техніки;

4) здійснюють екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, а саме:

транспортних засобів, у тому числі легкових та вантажних автомобілів, суден та інших плавучих засобів;

вантажів, які містять промислову сировину та окремі види продукції, хімічні сполуки., токсичні хімічні та інші небезпечні речовини, відходи, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива, радіоактивні речовини;

усіх видів тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, усіх видів водних безхребетних та слимаків роду Неlіх, диких тварин та дикорослих рослин, сировини з диких тварин та дикорослих рослин;

5) здійснюють контроль за виконанням вимог та додержанням встановлених Мінекобезпеки регламентів, правил, інструкцій тощо, а саме:

дозволів спеціального водокористування;

лімітів скидів і викидів забруднюючих речовин;

лімітів використання природних ресурсів;

6) здійснюють лабораторний контроль для визначення:

якості стічних вод, що скидаються підприємствами у водні об'єкти, якості викидів в атмосферне повітря, складу виробничих, побутових та інших видів відходів під час здійснення державного контролю;

ефективності роботи очисних споруд і обладнання під час інспекційних перевірок підприємств та організацій;

стану забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі радіоактивного, в місцях викидів і скидів забруднюючих речовин підприємствами, а також у разі аварій;

7) надають методичну допомогу та контролюють роботу служб охорони навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки підприємств та організацій;

8) вивчають та впроваджують в практику досягнення вітчизняної та зарубіжної науки і техніки в процесі здійснення контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки ;

Головна державна екологічна інспекція, крім зазначених повноважень:

здійснює методичне забезпечення діяльності регіональних і територіальних органів Державної екологічної інспекції;

здійснює відомчий контроль за дотриманням метрологічних норм і правил під час проведення хіміко-аналітичного контролю об'єктів навколишнього природного середовища органами Державної екологічної інспекції;

здійснює контроль за виконанням вимог та додержанням встановлених Мінекоресурсів України регламентів, правил, інструкцій тощо в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

здійснює державний контроль за додержанням норм, правил, стандартів, інших нормативних документів з питань забезпечення радіаційної безпеки об'єктів навколишнього природного середовища, в тому числі у санітарно - захисній зоні та зоні спостережень атомних електростанцій, у разі використання джерел іонізуючого випромінювання та відкритих радіоактивних джерел і в процесі поводження з радіоактивними відходами;

погоджує структуру, штатні розписи та плани роботи регіональних і територіальних органів Державної екологічної інспекції і аналізує звіти про їх роботу;

організує і здійснює професійну підготовку та перепідготовку кадрів органів Державної екологічної інспекції, бере участь у підготовці, перепідготовці і атестації спеціалістів міністерств , інших центральних органів виконавчої влади, а у разі необхідності підприємств та організацій, в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки;

координує роботу органів Державної екологічної інспекції з контролю за виконанням міждержавних, загальнодержавних, регіональних та галузевих програм і заходів у частині додержання законодавства про охорону навколишнього природного середовища раціональне використання природних ресурсів та радіаційну безпеку;

здійснює контроль за організацією природоохоронної діяльності у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, її станом в установах, організаціях і на підприємствах;

координує відповідно до чинного законодавства діяльність органів контролю спеціально уповноважених державних органів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

надає допомогу регіональним і територіальним органам Державної екологічної інспекції у здійсненні ними контролю на особливо складних об’єктах, у випадках надзвичайних екологічних ситуацій тощо;

здійснює перевірку діяльності регіональних і територіальних органів Державної екологічної інспекції;

організує забезпечення органів Державної екологічної інспекції форменим одягом установленого зразка, вогнепальною зброєю та контролює їх використання;

здійснює інші повноваження згідно з положенням про Головну державну екологічну інспекцію, що затверджується Мінекоресурсів України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Державної екологічної інспекції, визначення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія у складі Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників органів Державної екологічної інспекції.

Для сприяння розв'язанню науково-технічних та інших проблем з питань здійснення державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки при Головній державній екологічній інспекції може створюватися науково-технічна рада. Склад науково-технічної ради та положення про неї затверджує Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища.

Функції органів Державної екологічної інспекції визначаються цим Положенням та положеннями про ці органи, які затверджуються наказами Мінекоресурсів України за поданням Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища.