Правові основи державного управління економікою України (2003)

5.6.2. Права органів Державної екологічної інспекції.

Органи Державної екологічної інспекції та її посадові особи мають право:

обстежувати в установленому порядку підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і видів господарської діяльності, військові і оборонні об'єкти, а також об'єкти органів внутрішніх справ і органів СБУ в будь-який час з метою перевірки додержання вимог екологічної та радіаційної безпеки, виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки;

пред’являти підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності і видів господарської діяльності, громадянам, а також іноземним фізичним і юридичним особам вимоги щодо здійснення відповідних заходів з раціонального використання та охорони природних ресурсів і радіаційної безпеки, організації лабораторного контролю за викидами (скидами) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до її повноважень;

обмежувати, тимчасово забороняти (зупиняти) в установленому законодавством порядку будівництво, реконструкцію, розширення об'єктів промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого призначення, проведення робіт з експлуатації природних ресурсів, пошукових та інших робіт, що здійснюються з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів, зокрема шляхом внесення обов'язкового для виконання подання про припинення фінансування будівництва у випадках відсутності екологічної експертизи, а також обмежувати чи зупиняти (тимчасово) роботу промислових та інших об'єктів, якщо їх діяльність здійснюється з порушенням норм і правил охорони навколишнього природного середовища та радіаційної безпеки;

зупиняти, оглядати та затримувати (тимчасово) у встановленому законом порядку будь-які судна, кораблі та інші плавучі об'єкти, що перебувають у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, незалежно від їх власника та видів діяльності для з'ясування причин та обставин скидання або втрат речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів водних об'єктів, здійснювати перевірки правильності реєстрації у суднових документах операцій з цими речовинами, а також перевірки документів, що засвідчують право на рибний промисел, добування водних тварин і рослин та проведення інших видів робіт;

складати акти перевірок і протоколи про порушення законодавств у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки. У разі неможливості встановлення особи порушника на місці державні інспектори можуть доставляти порушника до органів внутрішніх справ;

розглядати справи про адміністративні правопорушення у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки відповідно до законодавства;

вносити міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, виконавчим органам рад, підприємствам, установам та організаціям пропозиції про позбавлення премії посадових осіб та спеціалістів, винних у порушенні вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки;

подавати позови про відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та радіаційну безпеку;

залучати за погодженням з керівниками підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських, спеціалістів для участі в проведенні перевірок виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки, ліквідації аварійних викидів (скидів) забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище;

тимчасово зупиняти дію виданих дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, операції з небезпечними хімічними речовинами, викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, буріння свердловин на воду, корисні копалини, вивезення з України і ввезення в Україну промислової сировини та окремих видів продукції, хімічних сполук, токсичних, хімічних та інших небезпечних речовин, відходів, засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, добрив, радіоактивних речовин, усіх видів тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, усіх видів водних безхребетних та слимаків роду Неlіх, диких тварин та дикорослих рослин, сировини з диких тварин та дикорослих рослин, мисливських трофеїв у разі недотримання умов цих дозволів або порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, норм, правил і вимог екологічної та радіаційної безпеки, а також добування об'єктів рослинного і тваринного світу, з внесенням обов'язкових для виконання подань про приведення їх у відповідність із актами законодавства;

зупиняти або забороняти проведення робіт на територіях заповідників, національних природних парків, інших територіях і об'єктах природно-заповідного фонду, у курортних зонах, не передбачених режимом охорони і збереження цих об’єктів;

зупиняти транспортні, у тому числі плавучі, засоби та проводити огляд речей, транспортних, у тому числі плавучих, засобів, знарядь добування тварин, рослин, риби та інших водних тварин і рослин на місцях їх добування, зберігання, перероблення і реалізації;

вилучати в осіб, що порушили законодавство про о навколишнього природного середовища та раціональне ви природних ресурсів, знаряддя добування тварин, рослин, тварин і рослин, плавучі і транспортні засоби, обладнання та предмети, що були знаряддям незаконно добутої продукції, саму незаконно добуту продукцію, а також відповідні документи в порядку, визначеному законодавством;

обмежувати чи зупиняти (тимчасово) виробництво і реалізацію продукції, використання якої може завдати істотної шкоди навколишньому природному середовищу або не відповідає вимогам екологічної та радіаційної безпеки;

викликати громадян та посадових осіб для дачі усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та радіаційну безпеку, проводити фотографування, здійснювати звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і розкриття екологічних правопорушень;

призначати громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища за поданням відповідних установ;

у випадках, передбачених законодавством, направляти у встановлю порядку матеріали про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та радіаційну безпеку до відповідних органів для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності;

отримувати безкоштовно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, громадян, іноземних фізичних і юридичних осіб статистичні та інші довідкові й інформаційні матеріали, необхідні для визначення стану використання та охорони природних ресурсів, а також повідомлення про аварійні забруднене навколишнього природного середовища і природні катастрофи;

оглядати в пунктах пропуску через державний кордон усі види транспортних засобів, у тому числі літаки, судна, кораблі в порядку, визначеному законодавством, з метою виявлення екологічно небезпечних заборонених до вивезення та ввезення вантажів;

стимулювати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку працівників органів Державної екологічної інспекції, крім осіб, які мають статус державних службовців, та громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища;, які виявили порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів і вжили необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності, а також розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази цих органів за рахунок частини грошових стягнень та інших надходжень, пов'язаних з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що зараховуються на поточний рахунок інспекції.

надавати послуги екологічного характеру за окрему плату, зокрема за оцінку ефективності роботи природоохоронного обладнання за заявками підприємств, консультації з питань організації природоохоронної роботи на об’єкта, підготовку до атестації лабораторій підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виконання інших робіт відповідно до порядку, який встановлюється Мінекоресурсів України погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. Для надання цих послуг в органах Державної екологічної інспекції можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи.

Державна екологічна інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влад, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.