Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.3.1. Основні завдання та функції Держекспортконтролю України.

Основними завданнями Держекспортконтролю України є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері державного експортного контролю щодо забезпечення захисту інтересів національної безпеки, виконання міжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач звичайних видів озброєння, зміцнення міжнародного авторитету України;

реалізація заходів, спрямованих на встановлення та забезпечення державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання (далі - товари, що підлягають державному експортному контролю), контролю за використанням цих товарів у заявлених цілях, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що підлягають державному експортному контролю, у терористичних та інших протиправних цілях;

участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, пов'язаних з регулюванням діяльності у сфері державного експортного контролю;

здійснення в межах своєї компетенції заходів щодо розвитку співробітництва з відповідними органами іноземних держав та організаціями міжнародних режимів експортного контролю.

Держекспортконтроль України відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного експортного контролю та забезпечує її реалізацію;

бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України;

розробляє разом з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади основні напрями розвитку системи державного експортного контролю, пропозиції щодо вдосконалення цієї системи та вносить їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України;

розробляє та здійснює відповідно до законодавства України заходи із забезпечення захисту інтересів держави під час здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також заходи щодо недопущення використання таких товарів у терористичних та інших протиправних цілях;

розробляє і подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері експортного контролю, готує разом із заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади Списки товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України та забезпечує перегляд цих Списків у встановленому порядку;

проводить експертизу документів, що подаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, іноземними суб'єктами господарської діяльності для одержання висновків щодо можливості проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, та приймає за результатами такої експертизи відповідні рішення, в тому числі з урахуванням рішень Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України;

у встановленому порядку видає суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, іноземним суб'єктам господарської діяльності дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, та проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач зазначених товарів, вирішує питання щодо скасування, тимчасового припинення, продовження дії цих дозволів (висновків);

відповідно до законодавства видає після проведення експертизи у сфері державного експортного контролю міжнародні імпортні сертифікати та інші документи, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених цілях, вирішує питання про відкликання таких гарантій;

реєструє відповідно до законодавства юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю;

здійснює заходи щодо запобігання порушенням у сфері експортного контролю, в тому числі контролює використання у заявлених цілях товарів, що підлягають державному експортному контролю, веде облік юридичних осіб, громадян України та їх іноземних партнерів, які під час здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, порушили законодавство України, міжнародні договори України;

контролює додержання вимог законодавства України про державний експортний контроль, виконання міжнародних зобов'язань України під час здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

бере участь у розробленні механізмів проведення розслідувань, запобігання несанкціонованому здійсненню міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

готує та подає до Міністерства закордонних справ України передбачену міжнародними зобов'язаннями України інформацію про міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також здійснює в установленому порядку обмін іншою інформацією у сфері державного експортного контролю з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в межах міжнародних договорів України, які набрали чинності в установленому порядку;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування і вдосконалення автоматизованої системи державного експортного контролю та створює відповідну базу даних для проведення аналітичної роботи;

організовує підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів з експортного контролю, їх стажування у відповідних організаціях та установах іноземних держав;

бере участь у встановленому порядку у розвитку співробітництва у сфері державного експортного контролю з відповідними органами іноземних держав, а також у роботі міжнародних організацій та міжурядових органів (комісій, комітетів тощо), конференцій, конгресів, симпозіумів та семінарів із цих питань;

готує та узгоджує в установленому порядку пропозиції щодо надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, веде облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, яким надано такі повноваження, видає їм відповідні підтверджуючі документи, забезпечує контроль за використанням наданих повноважень та готує пропозиції щодо їх зупинення, скасування;

готує та подає в установленому порядку матеріали про надання дозволів на передачу іншій державі інформації, що становить державну таємницю, та матеріальних носіїв цієї інформації, надає такі дозволи;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за виконанням порядку оформлення дозволів на передачу іншій державі інформації, що становить державну таємницю, та матеріальних носіїв такої інформації;

сприяє в межах своєї компетенції залученню в Україну технічної, фінансової та інших видів допомоги від іноземних держав і міжнародних організацій;

реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за її збереженням;

готує відповідно до законодавства пропозиції з укладання, денонсації міжнародних договорів України, в межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.