Правові основи державного управління економікою України (2003)

6.3.2. Права Держекспортконтролю України.

Держекспортконтроль України має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії, ради та експертні групи;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

користуватися в установленому порядку базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Держекспортконтроль України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади. Комітетом з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами та організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями.

Держекспортконтроль України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держекспортконтроль України в разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держекспортконтролю України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держекспортконтролю України, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами,

Держекспортконтроль України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держекспортконтроль України завдань та здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держекспортконтролем України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держекспортконтролю України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держекспортконтролю України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держекспортконтролі України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови (за посадою), керівників утворених у складі Держекспортконтролю України департаментів (служб), урядових органів державного управління, а також керівних працівників структурних підрозділів Держекспортконтролю України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держекспортконтролю України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держекспортконтролю України.

У складі Держекспортконтролю України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо розвитку системи державного експортного контролю, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держекспортконтролі України можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Держекспортконтролю України.

Гранична чисельність працівників Держекспортконтролю України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру Держекспортконтролю України та положення про його структурні підрозділи затверджує Голова Держекспортконтролю України.

Штатний розпис, кошторис видатків Держекспортконтролю України затверджує його Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Держекспортконтроль України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.