Операційний менеджмент (2000)

2.1 Принципи формування та функціонування системи управління матеріальними ресурсами

В даний час на основі наукових розробок і господарської практики вітчизняних і зарубіжних підприємств сформульовані основні принципи формування і функціонування системи управління матеріальними ресурсами:

плюралізм джерел і форм матеріально-технічного забезпечення (матеріальні ресурси можуть бути придбані за прямими договорами в оптово-торговельних організаціях або безпосередньо у підприємств-виробників даного виду ресурсів);

самостійність підприємств-постачальників (продавців) і підприємств-споживачів (покупців) у використанні на свій розсуд матеріальних і фінансових ресурсів, що знаходяться в рамках їх прав власності;

саморегулювання на основі діючих за допомогою керуючих впливів (податків, відсоткових ставок, мита і т. п.) елементів державної економічної політики для досягнення збалансованості виробництва з матеріальними ресурсами;

ресурсозбереження та противитратної (основні параметри процесу - матеріальні ресурси, матеріальні витрати, запаси та запасоемкость - повинні знаходитися в стані рівноваги на суспільно необхідному рівні);

інтенсифікація використання матеріальних ресурсів в результаті досягнення максимально можливої глибини їх залучення у виробничий оборот, тобто повторного і багатоцільового використання головним чином відходів споживання як вторинних матеріальних ресурсів;

комплексність (передбачається, що в системі циркулюють всі необхідні для діяльності підприємства види матеріальних ресурсів, у тому числі призначені для надання інформаційних, виробничих та комерційних послуг);

оперативність (здатність системи швидко реагувати на вимоги ринку в цілому і індивідуальні потреби окремих підприємств-партнерів);

оборотність (можливість вільного переходу продукції як товару з натурально-речової форми у вартісну і назад);

сприйнятливість до науково-технічному прогресу (система повинна вишукувати, освоювати і рекламувати новітні види товарів і послуг, а також насичувати ними ринок. Те ж відноситься до використання в діяльності підприємства новітньої техніки та технологій просування товарів на ринок, переробки інформації й обслуговування підприємств-споживачів );

реалізація пріоритету споживача (задоволення індивідуальних і суспільних потреб (ринків) в матеріальних ресурсах та послуги на суспільно необхідному рівні при найменших витратах).

Ці принципи повинні діяти одночасно, бо вони визначають умови рівноважного стану й ефективного функціонування системи. В іншому випадку система управління деформується, що неминуче призводить до збоїв в процесі матеріально-технічного забезпечення: виникнення дефіцитних ситуацій при одночасному освіту надлишку запасів товарно-матеріальних цінностей.

Відзначимо, що в даний час підприємства оснащені сучасною обчислювальною технікою, за допомогою якої стає можливим моделювання матеріальних потоків з урахуванням впливу різних факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства, а також розробка з урахуванням зазначених принципів систем управління матеріальними ресурсами.