Операційний менеджмент (2000)

4.4 Система якості за українськими та міжнародними стандартами

В останні роки широко застосовуються стандарти, в яких відображено світовий досвід управління якістю продукції на підприємстві. У 1987 р. Міжнародна організація зі стандартизації прийняла міжнародні стандарти ІСО (ISO) серії 9000 з систем якості. Вони були розроблені з широким використанням радянських (Львівської, Саратовської, Ярославської та інших систем бездефектного праці), японських та інших систем забезпечення або управління якістю продукції. У багатьох країнах світу (Австрія, Німеччина, Фінляндія, Франція, Великобританія та ін) стандарти ISO серії 9000 прийняті в якості національних [15]. Відповідно до цих стандартів формується політика підприємства в області якості, тобто система якості, що включає в себе забезпечення, поліпшення і керування якістю продукції (рис. 25).

Політика в області якості може бути сформульована у вигляді принципу діяльності підприємства або його довгострокової мети. Змістом цієї політики є:

поліпшення економічного стану підприємства;

розширення або завоювання нових ринків збуту;

досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень провідних підприємств та фірм;

орієнтація на задоволення вимог споживача певних галузей або певних регіонів;

освоєння виробів, функціональні можливості яких реалізуються на нових принципах;

поліпшення найважливіших показників якості продукції;

збільшення термінів гарантії на продукцію;

розвиток сервісу.

У відповідності зі стандартами ИСО життєвий цикл продукції, що у закордонній літературі позначається як "петля якості", охоплює 11 етапів (рис. 25).

У стандарті ІСО серії 8402 міститься наступне визначення "петлі якості": це концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість продукції на різних стадіях від визначення потреб до оцінки їх задоволення.

"Петля якості" наочно показує послідовне відображення якості процесів на якість кінцевого результату. З допомогою на -



щью "петлі якості" здійснюється взаємозв'язок виготовлювача продукції зі споживачем, з усією системою, що забезпечує рішення задачі керування якістю продукції.

Стандарти ІСО все більше застосовуються при укладанні контрактів між фірмами як моделі для оцінки системи забезпечення якості продукції у постачальника. Як зазначають західні дослідники [9], в даний час більше 90% споживачів при укладанні контрактів вимагають підтвердження наявності у виробника систем якості по ISO серії 9000.

Важливу роль у забезпеченні відповідності продукції стандартам ІСО, підтримки довіри та охорони суспільних інтересів відіграють незалежні випробувальні лабораторії та сертифікаційні органи. В Європі налічується більше 1000 сертифікаційних органів і більше 10 тис. випробувальних лабораторій. В Україні робота з сертифікації знаходиться на стадії завершення.

Сертифікація є найважливішою підсистемою системи управління якістю продукції і в той же час - метою цієї системи управління. Фактичне відповідність якості що поставляється на ринок продукції перевіряється різними організаційно-технічними процедурами, формами і методами. Один з них (найбільш поширений, що виконується, як правило, виробником) полягає в контролі, випробуванні, діагностуванні, аналізі причин браку, відмов, рекламацій та інших невідповідностей. Інший вид контрольних процедур, що забезпечують одержання інформації про якість, - держнагляд у вигляді Держстандарту, Госсанепідем-нагляду та ін Однак в умовах конкуренції завоювати відповідний ринковий сегмент можна тільки в разі надання потенційним споживачам достовірної інформації про якість товару. Органом, який забезпечує достовірну інформацію про якість, є третій вид контролю - сертифікація. Вона здійснюється третьою, незалежною організацією.

Майже у всіх країнах Західної Європи, в США і Японії сертифікація є обов'язковою і пов'язана, як правило, з безпекою, охороною здоров'я і навколишнього середовища.

Організація сертифікації включає в себе дві стадії:

забезпечення та реалізації умов для створення і виробництва продукції, що підлягає сертифікації;

організації та проведення сертифікації продукції як підтвердження її відповідності вимогам нормативно-технічної документації.

Сертифікація охоплює економічні та організаційно-технічні аспекти. Поряд із сертифікацією виробництв і продукції ІСО проводить сертифікацію або акредитацію випробувальних центрів, які можуть сертифікувати продукцію. Цим центрам ІСО видає ліцензію на сертифікацію.