Основи кадрового менеджменту (2004)

Структура професійної підготовки менеджера з кадрів

Підбір і розстановка, підготовка та раціональне використання кадрів - складна соціально-економічна і психолого-педагогічна проблема, що вимагає від організаторів кадрової роботи та керівників усіх рівнів певних соціальних якостей, здібностей, особистісних рис, необхідних професійних знань, умінь і навичок. Сьогодні для забезпечення ефективної діяльності кадрових підрозділів необхідно вирішити такі основні завдання [1; 3; 6; 7; 16]:

1) оптимальне формування управлінських і виробничих структур (визначення до працівників базових вимог, пропонованих робочим місцем (посадою), і оптимальних норм керованості і побудови моделі виробничих колективів);

2) підбір кадрів, що передбачає їх початкову оцінку і професійну орієнтацію, мета якої - надати рекомендації з оптимізації професійної діяльності;

3) підготовка кадрів, яка включає власне підготовку (базова професійна освіта); перепідготовку та оволодіння суміжними спеціальностями; підвищення кваліфікації; організацію безперервної освіти працівників;

4) оцінка і стимулювання персоналу, що передбачають поточну оцінку працівників і результатів їх діяльності; періодичну атестацію керівників, спеціалістів та службовців; створення ефективної системи стимулювання різних категорій працівників;

5) розстановка кадрів, що припускає розподіл працівників по робочих місцях відповідно до статево-віковими, індивідуально-психологічними та особистісними особливостями, а також з точки зору сумісності-сра-бативаемості з іншими працівниками; формування, підготовку та висунення резерву керівних господарських кадрів; організаційно-методичне забезпечення конкурсів та інших соціально-психологічних процедур на заміщення посад керівників і фахівців;

6) удосконалення структури трудового колективу і підвищення його стійкості, тобто вивчення потреб і інтересів різних соціальних груп трудящих і динаміки змін структури колективів; вивчення причин плинності кадрів і порушень трудової дисципліни; вдосконалення соціально-психологічного клімату в колективі; оптимізація співвідношень цілей керівництва і складу різних виробничих і управлінських груп.

У відповідності з основними завданнями та функціями працівників підрозділів по роботі з персоналом, що випливають з предмета і цілей професійної діяльності, визначаються необхідні для їх успішного виконання знання, уміння і навички, а також професійно значущі якості особистості. Більшість фахівців схиляються до висновку, що основу професійної підготовки керівників кадрової служби повинні скласти організаційно-економічні, правові, соціально-психологічні та педагогічні знання, а психологічні методи вдосконалення праці працівників з кадрів повинні включати навчання навичкам спілкування з людьми, проведення тестів, ефективного використання інформаційно -обчислювальної техніки та ін

В результаті проведених досліджень була виявлена повна структура професійної підготовки керівника кадрової служби, яка включає шість галузей знань: техніко-технологічні, економічні, юридичні, організації діловодства, педагогічні та соціально-психологічні. Як показав подальший аналіз, технічні та економічні знання необхідні для виконання 8 посадових обов'язків, юридичні та з організації діловодства - 10, педагогічні - 12 та соціально-психологічні - 16 з 17, що містяться в загальногалузевих кваліфікаційних характеристиках керівника кадрової служби. Повна структура професійно необхідних знань організатора кадрової роботи наведена далі [18].

Галузі

професійно необхідних знань організатора кадрової роботи

Техніко-технологічні знання: знання застосовуваної на конкретному виробництві техніки; основних характеристик продукції, що випускається; перспектив розвитку виробництва, механізації та автоматизації виробничих процесів; виробничої структури підприємства; основ технології виробництва.

Економічні знання: знання особливостей професій, що застосовуються на підприємстві; основних принципів кадрової політики, форм і методів організації кадрової роботи на виробництві; існуючих видів і форм планування, методів визначення загальної і додаткової поточної та перспективної потреби в кадрах і джерел її забезпечення; організаційно - економічної структури підприємства, основ управління мобільністю кадрів на виробництві, визначення рівнів стану трудової дисципліни і плинності кадрів; основ планування та економіки праці, наукової організації праці та управління виробництвом.

Юридичні знання: знання законодавчих актів про приймання, переведення та звільнення працівників, дисциплінарної та матеріальної відповідальності робітників і службовців, порядку розгляду трудових спорів, режим праці та відпочинку робітників і службовців, особливості використання праці різних категорій працівників; порядку направлення працівників на навчання, надання пільг для тих, хто навчається без відриву від виробництва; порядку розподілу та використання молодих спеціалістів і молодих робітників; правил ведення, зберігання та обліку трудових книжок робітників і службовців; проведення атестації керівників і фахівців; представлення працівників до нагороджень і заохочень; законодавства про призначення пенсій робітникам і службовцям, дотриманні ними трудової та державної дисципліни, про затвердження і дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; основ трудового права і права на соціальне забезпечення.

Соціологічні та психологічні знання: знання закономірностей формування особистості в діяльності і спілкуванні, основних відомостей про структуру діяльності й особистості, про особливості прояву пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери особистості дорослої людини, його індивідуально-психологічних особливостей; закономірностей спілкування та взаємодії людей, основ соціальної психології груп, шляхів практичного застосування результатів соціально-психологічних досліджень; основ профорієнтаційної роботи, методів професійного відбору та професійного консультування, особливостей соціальної та професійної адаптації працівників, вивчення їх особистих і ділових якостей; соціально-психологічних методів керівництва трудовими колективами та особливостей застосування їх на практиці , основ формування стабільних трудових колективів, створення оптимального морально-психологічного клімату; основ соціального планування, методів розробки та складання планів соціального розвитку трудових колективів; методів організації та проведення соціологічних і психологічних досліджень, основних закономірностей підвищення рівня задоволеності працівників працею на виробництві; механізмів психологічної сумісності працівників, формування міжособистісних стосунків у колективі; половікових особливостей працівників та шляхів їх використання в роботі, психології навчання і виховання дорослих; основ ефективного спілкування; основ загальної та соціальної психології, психології та соціології праці, психології управління.

Педагогічні знання: знання основ навчання, освіти і виховання дорослих, організації наставництва та виховної роботи в трудовому колективі; особливостей навчання працівників у системі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, розробки і застосування навчальних програм для різних професій; методів вивчення і розповсюдження передового досвіду навчально -виховної роботи, організації економічного і соціально-психологічної освіти трудящих; основ загальної, вікової і виробничої педагогіки.

Знання з організації діловодства: знання порядку оформлення документів щодо прийому, перекладу і звільнення працівників, з обліку особового складу; правил оформлення та видачі довідок працівникам про їх минулого і справжньої діяльності; ведення документації по відпустках, оформлення пенсійних і нагородних матеріалів; встановленої звітності по роботі з кадрами;

організації діловодства в умовах механізованого обліку та використання автоматизованих систем управління кадрами, застосування організаційної техніки; основ організації діловодства та використання електронно-обчислювальної техніки в роботі з персоналом.