Основи кадрового менеджменту (2004)

Структура соціально-психологічної підсистеми виробничої організації

Відділ кадрів

Очолює роботу із забезпечення підприємства кадрами робітників та службовців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з рівнем та профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями. Керує розробкою перспективних і річних планів комплектування підприємства кадрами з урахуванням перспектив його розвитку, зміни складу працюючих у зв'язку з впровадженням нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об'єктів. Бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в кадрах на основі планів економічного і соціального розвитку підприємства. Приймає трудящих з питань найму, звільнення, перекладу, контролює розміщення й правильність використання працівників у підрозділах підприємства. Забезпечує прийом, розміщення молодих фахівців і молодих робочих відповідно до отриманої ними в навчальному закладі спеціальністю; спільно з керівниками підрозділів організовує проведення їх стажування та виховної роботи. Систематично вивчає ділові якості та інші індивідуальні особливості фахівців підприємства з метою підбору кадрів на заміщення посад, що входять у номенклатуру керівника підприємства, і створення резерву на висунення;

здійснює контроль за його оновленням та поповненням, сприяє формуванню складу керівних кадрів із затвердженого резерву, забезпечує підвищення кваліфікації фахівців, зарахованих до резерву, і підготовку їх до роботи на керівних посадах. Бере участь у розробці заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій; визначає коло фахівців, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів. Організовує своєчасне оформлення прийому, перекладу і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видачу довідок про справжню і минулу трудову діяльність працівників, зберігання і заповнення трудових книжок і ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для представлення робітників і службовців до заохочень і нагороджень. Забезпечує підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім'ям, а також подання їх в орган соціального забезпечення; організовує розробку і вживання заходів, спрямованих на вдосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної підсистеми АСУ, системи добору та розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов'язків, профвідбір і профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування. Здійснює методичне керівництво роботою інспекторів з кадрів підрозділів підприємства; контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами. Вживає заходів до вдосконалення форм і методів роботи з кадрами, що забезпечують трудове і моральне виховання всіх категорій працівників, до узагальнення та поширення передового досвіду в цій галузі. Вивчає й узагальнює підсумки роботи з кадрами; аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни; готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і по закріпленню кадрів; вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених робітників і службовців. Здійснює зв'язок з іншими підприємствами з питань підбору кадрів. Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; розробляє заходи щодо поліпшення трудової дисципліни і зниження втрат робочого часу, контролює їх виконання. Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу і роботі з кадрами.

Відділ

підготовки кадрів

Забезпечує постійне підвищення рівня загальноосвітньої та професійної підготовки і майстерності працівників підприємства відповідно до необхідності освоєння нових видів продукції, передової техніки і технології, організації продукції. Керує організацією підготовки, перепідготовки та безперервного підвищення кваліфікації робітничих кадрів на виробництві, практичного навчання молодих спеціалістів у період проходження ними стажування, виробничої практики студентів та учнів, трудового навчання школярів. На основі вивчення потреби підприємства у кваліфікованих кадрах розробляє проекти перспективних і річних планів їх підготовки і підвищення кваліфікації; керує напрямком керівних працівників і фахівців у навчальні заклади для підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до затверджених планів, забезпечує контроль за їх виконанням. Організовує роботу з професійної орієнтації молоді, її трудового виховання і навчання, продуктивної праці. Здійснює зв'язок зі школами та коледжами з питань професійної підготовки учнів. Розробляє і здійснює заходи щодо створення необхідних умов для навчання молоді без відриву від виробництва у вечірніх (змінних) загальноосвітніх школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах. Керує розробленням навчально-методичної документації (навчальних планів, посібників і рекомендацій, програм і розкладів занять навчальних груп тощо) з урахуванням вимог виробництва. Організує підбір кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання, наставників молоді та інструкторів з числа фахівців і висококваліфікованих робітників; у відповідності з навчальними програмами встановлює режим занять для всіх видів професійного навчання кадрів. Забезпечує контроль за систематичністю і якістю проведених занять, успішністю учнів, додержанням строків навчання, виконанням навчальних планів і програм, правильністю ведення встановленої документації. Розробляє заходи щодо підвищення рівня професійної підготовки та педагогічної кваліфікації наставників, викладачів і інструкторів виробничого навчання. Сприяє створенню та організації роботи шкільних кабінетів профорієнтації, здійсненню зв'язку з територіальними і галузевими службами профорієнтації. Організовує роботу зі створення та розширення навчально-виробничої бази згідно з галузевими нормативами, забезпечення навчального процесу необхідною методичною літературою, оснащення навчальних і методичних кабінетів обладнанням, технічними засобами навчання, інвентарем, наочними посібниками. Бере участь у проведенні підсумкових занять, екзаменів, кваліфікаційних проб, конкурсів професійної майстерності робітників. Подає на затвердження трудові угоди з викладачами та інструкторами виробничого навчання; керує складанням кошторисів витрат на підготовку і підвищення кваліфікації кадрів, документів на оплату праці за навчання і керівництво виробничою практикою. Організовує контроль за відвідуванням занять і успішністю працівників, які навчаються на курсах і в навчальних закладах без відриву від виробництва, за якістю підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у системі вищої освіти, а також інститутів та курсів підвищення кваліфікації, у тому числі за новими спеціальностями, пов'язаними з науково-технічним прогресом. Здійснює зв'язок з відповідними науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації фахівців підприємства і підготовки наукових кадрів. Готує пропозиції щодо складу кваліфікаційних комісій, матеріали до засідань навчально-методичної ради підприємства з професійного навчання робітників на виробництві, бере участь в організації їх роботи, забезпечує реалізацію їх рішень. Розробляє заходи, що сприяють підвищенню продуктивності праці за рахунок підвищення кваліфікації працівників. Очолює роботу з постійного вдосконалення форм і методів професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, з аналізу якісних показників результатів навчання та його ефективності, узагальнення та поширення досвіду роботи в цій області. Організовує роботу з формування у молоді інтересу до розробки заходів з професійно-кваліфікаційного просування молодих робітників і фахівців. Забезпечує правильне витрачання коштів, асигнованих на навчання, відповідно до затверджених кошторисів і фінансовими планами підприємства, а також складає встановлену звітність з підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Відділ

соціального розвитку

Керує на підприємстві соціологічною роботою, спрямованою на посилення впливу соціальних факторів на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, поліпшення якості продукції та робіт (послуг), вдосконалення організації стимулювання праці та соціальної структури, а також на стабілізацію трудових колективів, розвиток трудової і соціальної активності працівників . Організує підготовку зведених розділів з усього комплексу заходів соціального розвитку, що входять в проекти перспективних і річних планів діяльності підприємства, з урахуванням перспектив розвитку та інтенсифікації виробництва, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Визначає завдання соціологічних і соціально-психологічних досліджень; організовує підготовку пропозицій з використання соціальних резервів підвищення ефективності виробництва; розробляє заходи щодо закріплення кадрів та стабілізації трудових колективів, підвищення задоволеності працею і посилення його творчого характеру. Бере участь в експертизі проектів будівництва і реконструкції об'єктів виробничого та невиробничого призначення з метою забезпечення обліку в них соціальних вимог і нормативів, в організації проведення експериментів з соціальних аспектів удосконалення господарського механізму. На основі результатів соціологічних та соціально-психологічних досліджень виявляє найбільш ефективні форми поєднання особистих, колективних та суспільних інтересів. Керує роботою з підвищення соціальної ролі особистості і вдосконалення стилю і методів управління з урахуванням зростаючого значення людського фактора в розвитку виробництва, по створенню сприятливого соціально-психологічного клімату в трудових колективах, їх стабілізації, а також розробці соціальних заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, підвищенню відповідальності за виконання виробничих завдань. Організує вивчення соціальних аспектів науково-технічного прогресу, соціально-психологічного забезпечення впровадження робототехніки і гнучких автоматизованих виробництв, скорочення важкої і малокваліфікованої ручної праці, аналізу перетворень у праці та їх впливу на розвиток особистості і трудових колективів. Розробляє і впроваджує пропозиції щодо вдосконалення розподілу праці і методів праці, створення безпечних і сприятливих умов виробництва, раціональних режимів праці та відпочинку, посилення ролі моральних і матеріальних стимулів у збільшенні кількісних та поліпшення якісних показників роботи, підвищення змістовності, привабливості, престижності і культури праці. Бере участь у розробці заходів щодо створення умов для найбільш повного використання творчих здібностей працюючих, розвитку трудової і соціальної активності, підвищення культурно-технічного рівня працівників, посилення їх ролі в управлінні виробництвом. Організує пропаганду соціологічних і психологічних знань серед працівників підприємства, вивчення соціально-психологічних методів управління соціальними процесами, надання методичної допомоги підрозділам у розробленні заходів із соціального розвитку трудових колективів, а також координує їх діяльність з виявлення і використання соціальних резервів виробництва і реалізації цільових комплексних соціальних програм

Відділ організації праці та заробітної плати

Забезпечує здійснення робіт з удосконалення організації праці, управління виробництвом, форм і систем заробітної плати, матеріального і морального стимулювання працівників підприємства. Очолює підготовку перспективних та річних планів з праці та заробітної плати, кошторисів витрат на утримання апарату управління, розроблення завдань щодо зниження трудомісткості продукції (робіт, послуг), визначення економічної ефективності впровадження заходів з наукової організації праці (НОТ). Аналізує ефективність застосування чинних форм і систем оплати праці, матеріального і морального заохочення, забезпечує розробку пропозицій щодо їх вдосконалення, а також проектів положень про преміювання працівників підприємства. Керує роботою з вивчення трудових процесів, організації та умов праці на підприємстві і виявлення резервів підвищення продуктивності праці, а також розробкою заходів щодо вдосконалення розподілу і кооперації праці, поліпшення використання робочого часу, атестації та раціоналізації робочих місць і прийомів праці, скорочення застосування важкої фізичної праці , створенню сприятливих умов праці та інших напрямках НОТ. Готує пропозиції щодо впровадження та підвищення ефективності різних форм організації та оплати праці, а також із застосування розроблених типових проектів організації праці робітників, службовців і окремих підрозділів підприємства. Організовує роботу з нормування праці, своєчасного перегляду норм, упровадження технічно обгрунтованих нормативів з праці, удосконалення нормування на основі застосування міжгалузевих, галузевих та інших прогресивних нормативів з праці, розширення сфери нормування праці почасових робітників і службовців. Забезпечує контроль за витрачанням фондів заробітної плати та матеріального заохочення, правильністю застосування форм і систем заробітної плати, тарифних ставок і розцінок, посадових окладів, установленням розрядів робітникам і категорій фахівців. Проводить роботу з удосконалення організаційних структур управління, організації та механізації праці службовців, розроблення положень про структурні підрозділи підприємства і посадових інструкцій працівникам, штатних розкладів службовців у відповідності з галузевими типовими штатами, нормативами чисельності і схемами посадових окладів та встановленим фондом заробітної плати. Забезпечує контроль за раціональним використанням фондів заробітної плати, а також підготовку пропозицій з удосконалення управління виробництвом. Бере участь у розгляді проектів розширення і реконструкції підприємства; забезпечує облік вимог наукової організації праці та управління виробництвом. Спільно з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці проектів кошторисів використання фондів соціально-культурних заходів і житлового будівництва за основними напрямками витрачання, проекту колективного договору (і забезпечує контроль за його виконанням); у розробці умов конкурсів професійної майстерності і заходів з розвитку творчої активності працюючих, поширенню передового виробничого досвіду. Організовує контроль за дотриманням на підприємстві трудового законодавства, постанов, розпоряджень вищестоящих органів та інших нормативних актів з питань організації праці, заробітної плати і управління виробництвом. Забезпечує ведення обліку показників з праці та складання встановленої звітності. Координує діяльність підрозділів підприємства і надає їм методичну допомогу у вирішенні питань організації праці, її оплати, організації та управління виробництвом.