Основи кадрового менеджменту (2004)

Основні напрямки перебудови роботи кадрових служб в сучасних умовах

Інструментом і засобом реалізації кадрової політики в галузях народного господарства є кадрові служби - основні структурні підрозділи в апаратах управління міністерств, підприємств і організацій, що виконують оперативну роботу з кадрами.Перебудова діяльності кадрових служб в умовах переходу до ринкової економіки повинна здійснюватися в таких основних напрямках:

забезпечення перш за все комплексного вирішення завдань якісного формування та ефективного використання кадрового потенціалу на основі управління всіма компонентами людського фактора - від трудової підготовки та профорієнтації молоді до турбот про ветеранів праці;

широке впровадження активних методів пошуку і цілеспрямованої підготовки

потрібних для підприємства і галузі працівників. Основною формою залучення необхідних фахівців і кваліфікованих робітників для підприємств повинні стати прямі договори з навчальними закладами. У зв'язку з цим досить актуальною стає проблема випереджає підготовки робітників і фахівців для освоєння нової техніки і технології в різних галузях, що вимагає від кадрових служб вдосконалення планування підготовки кадрів;

планомірна робота з керівними кадрами і резервом для висування, що в теперішніх умовах повинна будуватися на таких організаційних формах, як планування ділової кар'єри, підготовка кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційні пересування керівників і фахівців, навчання на спеціальних курсах і стажування на відповідних посадах;

активізація діяльності кадрових служб по стабілізації трудових колективів, підвищення трудової і соціальної активності працівників на основі вдосконалення організаційно-економічних та морально-психологічних стимулів;

підняття на якісно новий щабель ролі кадрових служб у забезпеченні соціальних гарантій у галузі зайнятості, що вимагає від працівників з кадрів дотримання порядку працевлаштування і перенавчання працівників, що звільняються, сприяння надання ним встановлених пільг і компенсацій;

перехід від переважно адміністративно-паперових методів управління до демократичних форм оцінки, підбору та розстановки кадрів, забезпечення широкої гласності в кадровій роботі. Кадрові служби підприємств в сучасних умовах стають органами організаційно-методичного забезпечення відбору та висунення перспективних працівників, що вимагатиме від їх співробітників вміння застосовувати методи психологічного тестування, соціологічні методи вивчення громадської думки та ін;

створення системи підготовки фахівців для кадрових служб, перепідготовки та підвищення кваліфікації організаторів кадрової роботи, оскільки реалізувати нові функції кадрових служб неможливо без зміцнення їх кваліфікованими фахівцями, підвищення їх авторитету;

повне оновлення науково-методичного забезпечення кадрової роботи, а також її матеріально-технічної та інформаційної бази.