Основи кадрового менеджменту (2004)

Вибір форм і змісту підготовки начальника цеху

Розбір конкретної ситуації

Вибір форм і змісту підготовки начальника цеху [16]

Мета конкретної ситуації

Придбати практичні навички роботи з вибору форм і змісту навчання кандидатів на посади керівників виробничих підрозділів.

Вихідна інформація

Важливим напрямом кадрової роботи було і залишається створення кадрового резерву. Сьогодні питання підбору кадрів для висунення на різні керівні посади не можна вирішувати від випадку до випадку. Кадри для висунення необхідно готувати з урахуванням конкретних посад, тому що кожна посада має певні, притаманні їй специфічні особливості та вимоги до рівня професійних знань, практичних навичок та особистих якостей.

Стратегія поповнення корпусу господарських керівників зумовлює необхідність створення стрункої системи пошуку перспективних керівників, висунення обдарованих молодих фахівців, своєчасної та якісної підготовки до заняття більш високих керівних господарських постів.

У зв'язку з необхідністю поліпшення практики роботи з резервом виникає питання: що являє собою резерв кадрів господарських керівників і в чому проблема його формування?

Під резервом кадрів розуміють наявність намічених до висування кандидатів для виконання функціональних обов'язків по конкретних посад. Резерв кадрів господарських керівників - це специфічна категорія працівників, що володіють діловими і особистісними якостями, ступінь прояву яких дозволяє зробити висновок про їх придатність до керівної господарської діяльності.

Резерв кадрів на заміщення керівних посад служить необхідною базою і дає змогу планомірно і цілеспрямовано готувати кадри керівників.

Процес створення і формування резерву кадрів керівників складається з етапів, що включають підбір кандидатів, оцінку необхідних якостей, теоретичну і практичну підготовку та ін

Сучасні дослідження в галузі формування резерву кадрів господарських керівників показують, що ступінь успішності цієї роботи в кінцевому рахунку визначається правильністю вибору змісту, форм і методів навчання кандидатів для висунення і чіткою реалізацією наміченої програми в практичній діяльності.

Слухачам пропонується в якості вихідної інформації "Посадова професійно-кваліфікаційна модель начальника цеху".

Посадові обов'язки:

♦ р у к о в о д с т в о виробничо-господарською діяльністю цеху;

♦ про б е з п е ч е н н я виконання встановлених завдань, ритмічного випуску продукції високої якості, ефективного використання основних і оборотних фондів, технічно правильної експлуатації обладнання та інших засобів, дотримання графіків їх ремонту, безпечних і здорових умов праці;

^ О р г а н і з а ц і я розробки, прийняття та виконання виробничих планів, з о з д а н н я у с л о в и й для прояву творчої ініціативи та активності працюючих в досягненні високих результатів роботи;

^ Р о б о т апо удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку та підвищення якості виробів, економії всіх видів ресурсів, впровадження наукової організації праці, раціоналізації робочих місць, використання резервів підвищення продуктивності праці, підвищенню рентабельності виробництва , зниження трудомісткості і собівартості продукції;

^ О р г а н і з а ц і я планування, обліку, складання та своєчасного подання звітності про виробничу діяльність цеху, робота з розвитку та зміцнення дисципліни, поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і систем заробітної плати та матеріального стимулювання, узагальнення і розповсюдження передових прийомів і методів праці, вивчення та впровадження передового досвіду конструювання і технології виробництва аналогічної продукції, розвитку раціоналізації та винахідництва;

^ К о о р д и н а ц і я роботи майстрів і цехових служб, п о д б о р кадрів робітників і службовців, їх розстановка і доцільне використання, ф о р м ир о в а н н я резерву господарських керівників на посади начальників дільниць, майстрів і бригадирів, в о з п и т а т е л ь н а я р о б о т а в колективі;

^ К о н т р о л ьза додержанням працівниками правил і норм охорони праці та техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;

^ П р е д с т а в л е н н е пропозицій щодо заохочення працівників, накладення дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, застосування в разі потреби заходів матеріального впливу.

Начальник цеху

повинен мати:

♦ вища технічна або інженерно-економічна освіта;

♦ стаж роботи за фахом не менше трьох років; повинен знати:

♦ постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів; методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності цеху;

♦ технічні вимоги до продукції цеху, і технологію її виробництва;

♦ устаткування цеху і правила його технічної експлуатації;

♦ порядок і методи техніко-економічного і виробничого планування;

♦ основи нормування, форми і системи заробітної плати і матеріального стимулювання;

♦ передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі виробництва аналогічної продукції;

♦ основи економіки, організації праці, виробництва і управління;

♦ основи трудового законодавства;

♦ правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

♦ основи педагогіки та інженерної психології; повинен володіти:

♦ методами наукової організації праці та управління;

♦ навичками вироблення управлінських рішень;

♦ методами аналізу виробничо-господарської діяльності цеху;

♦ методами аналізу та оцінки конкретних виробничих ситуацій;

♦ методами добору, розстановки і виховання кадрів, формування резерву господарських керівників;

♦ формами і методами керівництва виробничим колективом; повинен мати чітке уявлення:

♦ про завдання, що стоять перед цехом і підприємством;

♦ про перспективи розвитку техніки та технології в галузі та суміжних галузях;

♦ про перспективи розвитку цеху і підприємства. Слухачам необхідно:

Сформулювати фактори, що визначають розвиток системи управління сучасним цехом в умовах роботи підприємства на повному господарському розрахунку, самофінансування, орендних відносинах.

Розробити пропозиції щодо уточнення основних посадових обов'язків начальника цеху і внести ці уточнення в "Посадові професійно-кваліфікаційну модель начальника цеху".

Сформулювати вимоги до рівня професійної підготовки резерву кадрів для висунення на посаду начальника цеху.

Розробити робочу програму підготовки кандидатів на посаду начальника цеху з визначенням форм і термінів навчання.

Методичні рекомендації

Викладач знайомить слухачів з початковою інформацією, роз'яснює цілі і завдання розбору конкретної ситуації, порядок проведення заняття.

Для проведення заняття викладач формує малі групи. Кожна така група розбирає ситуацію в порядку, викладеному в вихідної інформації.

Після завершення завдання в підгрупах проводиться їх спільне обговорення. Керівник кожної малої групи робить повідомлення про проведену роботу і викладає свій варіант пропозицій по всіх пунктах.

Після детального обговорення виробляється узагальнений варіант пропозицій щодо вдосконалення підготовки резерву кадрів для висунення на посади начальників цехів.

Викладач підводить узагальнюючі підсумки розглянутої ситуації.