Основи управління якістю (2002)

3.2. Об'єкти аудиту якості

Аудит якості відноситься в основному до системи якості. У той же час об'єктами аудиту можуть бути елементи системи якості, такі як процеси або продукція. Аудити відповідно до категорії об'єкта перевірки можна згрупувати наступним чином:

аудит якості системи;

аудит якості продукції / послуги;

аудит якості процесу / методу.

Аудит якості системи

Аудит якості системи означає перевірку всієї системи якості і полягає в оцінці відповідності документів системи якості певним вимогам і в аналізі діяльності відповідно до приписів. Програма аудиту якості системи включає в себе два етапи (рис. 39).

На першому етапі проводиться перевірка відповідності документів системи якості нормативним вимогам. Аудит системи якості може проходити не на вимогу повного нормативного документа, а по обраних елементів. В залежності від цілей аудиту системи якості зіставлення документації може здійснюватися за різними напрямками:

відповідність документації системи якості конкретним, у тому числі специфічними вимогами замовника - під час аудиту другою стороною перед укладанням контракту;

відповідність документації системи якості екологічним вимогам, вимогам з техніки безпеки та ін - під час аудиту, що проводиться службами нагляду;

відповідність документації системи якості стандартів системи якості - під час аудиту, проведеного органами з сертифікації, внутрішніх аудитів та ін

Залежно від спрямованості аудиту системи якості на першому етапі аудиту перевірці можуть підлягати такі документи, як керівництво за якістю, обрані методики системи якості і т. д.

На другому етапі проводиться вибіркова перевірка відповідності приписів документації системи якості та діяльності, що здійснюється на підприємстві. Другий етап проводиться також по кільком обраним приписами, які спрямовані на виконання вимог, що відповідають цілям аудиторської перевірки.

Аудит якості продукції

Аудит якості продукції має дві основні форми: аудит продукції, готової до постачання споживачеві, і аудит продукції в процесі виробництва. Розглянемо особливості кожної з цих форм.

Аудит якості продукції, готової до постачання споживачеві

Існує два способи отримання інформації про якість готової продукції.

Аналіз скарг і рекламацій споживачів.

Вибіркова перевірка готової продукції незалежними експертами (аудит готової продукції).

Перший спосіб дає найбільш повну і комплексну інформацію про невідповідності якості, але ця інформація приходить з великим запізненням. Інформація, отримана другим способом, не дає повної картини про якість готової продукції, на підставі цієї інформації можуть бути прийняті коригувальні та заходи запобігання, які завдяки своїй своєчасності приносять значний економічний ефект.

Аудит якості готової продукції проводиться, як показано на рис. 40, після того, як вироблена продукція випробувана, упакована, маркована і готова до постачання. Завдання такого аудиту - оцінити продукцію з позиції споживача. Метою аудиту готової продукції, на відміну від мети вихідного контролю, є виявлення невідповідності процесів виробництва та контролю продукції. Під час аудиту якості готової продукції перевірці підлягають такі елементи:

1. Характеристики якості продукції (функціональні характеристики, вимоги до безпеки, зовнішній вигляд).

2. Якість пакування та маркування продукції.

3. Відповідність документації, що супроводжує продукцію, встановленим вимогам (бланки з якості, результати перевірок та ін.)

Аудит якості послуг являє собою перевірку послуг на їх відповідність встановленим вимогам на різних ділянках. Наприклад, в мережі торгових точок, де методом випадкової вибірки перевіряється якість обслуговування, відповідність документації та інші спеціальні критерії.

Приклад аудиту якості готової продукції, що виготовляється компанією "Е1ее1го1іх" (Швеція)

У компанії "Е1есгго1іх" кожен день проводиться вибірка малої партії готової продукції методом випадкової величини. Кількість відібраних одиниць продукції дорівнює 0,008 N + 2, де N - кількість вироблених за день одиниць. Якщо у виробництво запущена нова продукція, кількість обраних одиниць збільшується вдвічі. В інструкції перевіряючого вказані групи можливих дефектів (функціональні, зовнішні, дефекти безпеки), підгрупи дефектів та їх класифікація за ступенем відхилень від встановлених вимог. По кожній деталі перевіряючий заповнює лист результатів аудиту, де фіксує виявлені дефекти із зазначенням їх класифікації. Результатом перевірки є карта, де приведені всі виявлені дефекти по групах і підгрупах та визначено клас невідповідностей. Аналіз такої карти дозволяє виявити найбільш часто зустрічаються і серйозні відхилення, прийняти рішення про необхідність проведення аудиту якості продукції в процесі виробництва (на ділянці, де, ймовірно, виникли невідповідності), своєчасно прийняти коригуючі та заходи запобігання. Дані за результатами аудиту заносяться до реєстру, що відображає динаміку зміни кількості та ступінь серйозності виявлених дефектів.

Аудит якості продукції в процесі виробництва

Аудит якості продукції в процесі виробництва здійснюється регулярно на найбільш відповідальних ділянках робіт або після виниклих проблем з якістю до виявлення причин невідповідностей. Проблеми з якістю можуть бути виявлені під час попередніх аудитів або на підставі рекламацій споживачів. За характером і категорії дефектів можна визначити ті ділянки, на яких виникли невідповідності. Проведення цілеспрямованих аудитів якості продукції на цих ділянках дозволяє визначити причини невідповідностей та оцінити ефективність вжитих коригувальних та попереджувальних дій.

Таким чином, аудит якості продукції реалізує наступні виробничі потреби:

інформаційне забезпечення керівництва всіх рівнів і персоналу, відповідального за забезпечення якості про зміну якості продукції;

достовірне, документально оформлена обгрунтування прийняття управлінських рішень у сфері якості; оцінка ефективності системи якості;

оперативна оцінка результатів діяльності підприємства у сфері якості;

оперативне виявлення невідповідностей якості у виробничому процесі та системі якості в цілому;

оцінка впливу результатів змін у проектуванні, виробництві, контролі продукції на якість кінцевого результату;

кількісна оцінка співвідношення між витратами на забезпечення якості та витратами, зумовленими розбіжностями, з метою визначення оптимального рівня витрат на забезпечення якості;

створення додаткових механізмів мотивації діяльності у сфері якості;

відстеження динаміки зміни якості продукції.

Аудит якості процесу

Аудит якості процесу - це перевірка відповідності характеристик процесу або методу встановленим вимогам.

Процес аудиту може охоплювати всі етапи діяльності: укладення договору, вибір постачальників і процеси проектування, виробництва, збуту і т. д. Аудит методу стосується калібрування, маркування, ідентифікації та ін

Частіше за все аудит якості процесу здійснюється регулярно на найбільш відповідальних ділянках. Аудит якості процесу проводиться у разі, коли надходить інформація про невідповідності продукції, які мають однотипний характер (рис. 41). Така інформація свідчить про невідповідності в процесі виробництва. Інформація може бути отримана в результаті аудиту якості продукції або аналізу рекламацій споживачів. Після отримання та аналізу інформації про невідповідності проводиться аудит якості продукції в про -

процесі виробництва на ділянках, на яких, ймовірно, пройшла продукція з розбіжностями. В результаті такого аудиту визначають процес або процеси, наслідком яких стала продукція з розбіжностями. На наступному етапі проводиться аудит того процесу, який приводив до появи продукції з розбіжностями.

Аудит якості процесу аналогічний аудиту якості системи. Це означає визначення відповідності документації вимогам системи сертифікації. Під час аудиту можуть бути перевірені наступні елементи:

відповідність процесу технологічної документації;

протоколи виконання методичних і робочих вказівок;

протоколи реалізації методик системи якості;

стан обладнання та інструментів;

протоколи метрологічної атестації обладнання та калібрування інструментів;

відповідність використовуваних матеріалів встановленим вимогам та ін

Для проведення аудиту якості процесу використовується контрольний лист, у якому зазначені етапи перевірки, об'єкти перевірки, вимоги, методи перевірки, критерії оцінки, форма надання результатів. Такий контрольний лист повинен бути складений на підприємстві для кожного процесу і методу.