Ціноутворення (2003)

1.4. Класифікація витрат на виробництво за ступенем залежності від кількості продукції, що випускається

По ступеню залежності від кількості продукції, що випускається, всі витрати на її виробництво і збут діляться на умовно-постійні (непропорційні) і змінні (пропорційні). Умовно-постійні витрати не залежать від зміни обсягу виробництва за умови максимального використання виробничих потужностей підприємства, що діють. Якщо після вивчення ринку збуту продукції з'являється можливість різкого збільшення обсягу виробництва понад наявні виробничі потужності, необхідні капітальні вкладення в розширення виробництва, які зумовлять збільшення умовно-постійних витрат. Крім того, постійні витрати можуть збільшитися (зменшитися) в результаті якого-небудь управлінського рішення (наприклад, збільшити або зменшити витрати на охорону і т. п.).

У собівартості одиниці продукції постійні витрати змінюються обернено пропорційно до зміни обсягу виробництва. До умовно-постійних витрат відносяться амортизація основних засобів, заробітна плата управлінського персоналу і робітників-повременщиків, орендна плата за приміщення і устаткування, комунальні послуги і ін. Загальна сума умовно-постійних витрат розраховується в цілому по підприємству і його структурним підрозділам; потім по кожній статті витрат в калькуляції собівартості визначається їх частка залежно від технологічних умов виробництва. Ставка умовно-постійних витрат на кожному підприємстві визначається після детального аналізу витрат з врахуванням технічних і організаційних умов його роботи. Змінні витрати змінюються пропорційно об'єму продукції, що випускається. У собівартості одиниці продукції вони залишаються незмінними (при постійних нормах витрати сировини, матеріалів, палива, окремих видів енергії і постійних цінах). Ці витрати можуть бути розраховані на кожен вид продукції виходячи з норм витрати і ціни одиниці ресурсу.

До змінних відносяться витрати на сировину і матеріали, заробітна плата робітників-відрядників, транспортні послуги з перевезення сировини, готової продукції і ін. Деякі витрати розглядають як частково змінні, такі, що є сумою змінних і постійних витрат. До них відносяться витрати на змінне устаткування, інструмент, малоцінні і швидкозношувані предмети, витрати на вміст і експлуатацію основних засобів, заробітна плата виробничих робітників з нарахуваннями, загальновиробничі витрати і ін. Сума змінних і умовно-постійних витрат утворює собівартість продукції.

Залежність змінних і постійних витрат від обсягу виробництва з розрахунку на весь випуск продукції і на одиницю продукції показана на мал. 1.Як же розраховуються постійні витрати в собівартості одиниці продукції і її річного випуску? Припустимо, повна собівартість виготовлення одного виробу становить 80 грн., річний випуск — 1800 шт. Калькуляція собівартості виробу й розподілу витрат на постійні й змінні наведена в табл. 1. З наведених у ній даних видне, що частка постійних витрат у цеховій собівартості становить 17,4% (12,69/73,0 * 100%), у виробничій — 21,7%, у повній — 23,5%.

Як же зміняться собівартість одиниці продукції і її річний випуск, якщо в результаті здійснення якого-небудь технічного заходу випуск продукції зросте на 10%?

Як видне з мал. 1, постійні витрати на одиницю продукції зміняться зворотно пропорційно, змінні — не зміняться, а розраховуючи на річний випуск постійні витрати залишаться незмінними, змінні зростуть прямо пропорційно.

Ця залежність описується наступними формулами.

Собівартість одиниці продукції після зміни випуску- собівартість одиниці продукції в базовому періоді;

L- ставка (частка) умовно-постійних витрат (у собівартості);

Кв - коефіцієнт зміни обсягу виробництва,

Кв = Вн/Вб

У даному прикладі:Отже, при збільшенні випуску продукції на 10% собівартість одного виробу знизиться на 2,1% (80-78,29/80 * 100%).

2. Собівартість річного випускуУ даному прикладі

Сн = 144,02 • 0,235 + 144,02 • 0,765 • 1,1 = 33,77 + 121,28 = 155,05 тис. грн.

Таблиця 1

Калькуляція собівартості виробу і розподілу витрат на постійних і змінних

п/пСтаття витратСтавка

постійних

витрат %
Витрати на один виріб, грн.Загальні витрати, тис. грн.
всьогоу тому числівсьогоу тому числі
постійнізмінніпостійнізмінні
IСировина і матеріали60,060,0108,00108,00
Відходи ("—")9,016,2016,2016,20
Задано за вирахуванням відходів51,051,091,8091,80
IIВитрати на переробку
Паливо технологічне404,21,682,527,603,04,60
Енергетичні витрати303,61,082,526,481,944,54
Заробітна плата
виробничих робітників604,52,701,808,104,863,24
з нарахуваннями
Амортизація основних засобів1002,42,404,304,30
Змінне устаткування
інструмент, інвентар100,80,080,721,440,141,30
Вміст і експлуатація
основних засобів653,01,951,055,403,511,89
Цехові витрати803,52,800,706,305,041,26
Цехова собівартість73,012,6960,31131,4222,79108,63
IIIЗагальнозаводські витрати1004,04,007,207,20
Виробнича собівартість77,016,6960,31138,6229,99108,63
IVПозавиробничі витрати703,02,100,905,403,781,62
Повна собівартість80,018,7961,21144,0233,77110,25


Отже, при збільшенні випуску продукції на 10% собівартість річного обсягу виробництва зросте на 7,7%, тобто 155,05-144,02/144,02 *100%

Якщо здійснення якого-небудь технічного заходу змінить обсяг виробництва, але й приведе до додаткової витрати ("+") або економії ("-") одного з видів матеріальних ресурсів, то нова собівартість складе:

• розраховуючи на одиницю продукції∆Pi — додаткова витрата ("+") або економія ("-") i-го виду ресурсу на новий обсяг виробництва;

Цi — ціна і-го виду ресурсу;

• розраховуючи на річний обсяг виробництваДопустимо, у даному прикладі витрата палива на технологічні потреби скоротиться на 1,5%. ТодіЗдійснення технічних заходів найчастіше вимагає додаткових капітальних вкладень в основні фонди, що приводить до збільшення витрат по статті "Амортизація основних засобів".

У цьому випадку собівартість одиниці продукції буде розраховуватися по формуліде ОФдоп — додаткова вартість основних фондів у результаті здійснення технічного заходу;

Na — норма амортизаційних відрахувань.

Допустимо, у даному прикладі для збільшення випуску продукції необхідно придбати додаткове встаткування на суму 10 тис. грн. з річною нормою амортизаційних відрахувань 15%. Тоді після здійснення заходу собівартість одиниці продукції складеЗ врахуванням розглянутих чинників (зміни обсягу виробництва, економії технологічного палива і додаткової амортизації) собівартість одиниці продукції досягне 79,06 грн., знизившись в порівнянні з рівнем в базовому періоді на 1,2%.

Все це поважно враховувати, оскільки собівартість є основою ціни продукції.