Ціноутворення (2003)

2.4. Рентабельність

Економічна суть, види, розрахунок показників рентабельності

Рентабельність — це відносний показник ефективності виробництва. У загальному вигляді він розраховується як відношення прибутку до витрат, тобто є нормою прибутку. При цьому слід виділяти показники, використовувані для оцінки ефективності винористовуваних виробництві авансованих ресурсів (капіталу) і поточних витрат, і показники, на основі яких визначаються прибутковість і ефективність використання майна підприємства (фірми).

Ефективність виробничо-господарської (комерційної) діяльності підприємства відображає показник рентабельності виробництва, або балансової (загальної) рентабельності, обчислюваний як відношення суми балансового прибутку (Пб) до середньої за період вартості капіталу (основних виробничих фондів і оборотних коштів):Слід мати на увазі, що рентабельність , розрахована по цій формулі, буде декілька завищена, оскільки балансовий прибуток складається зі всіх видів діяльності підприємства (фірми), а не лише з виробничої. Тому в практиці фінансового аналізу розраховують, крім того, рентабельність сумарного капіталу (сукупних активів) і рентабельність власного (акціонерного) капіталу.

Рентабельність сукупних активів (Rо) характеризує ефективність використання всього майна підприємства і визначається відношенням балансового прибутку (Пб) до середньої суми активів балансу підприємства (Ка):Рентабельність власного (акціонерного) капіталу (Rс) характеризує ефективність використання вкладеного в підприємство (фірму) власного капіталу (Кс) і є нормою прибутку на власний капітал:де Пч — чистий прибуток підприємства (фірми).

Цей показник рентабельності цікавить в першу чергу акціонерів, оскільки позначає верхній кордон дивідендів.

Ефективність витрат на виробництво і збут продукції характеризує показник рентабельності продукції (Rпр), що обчислюється як відношення прибутку від реалізації продукції (Пр) до повної собівартості реалізованої продукції (Сп):На підприємствах, що виробляють декілька видів продукції, визначається рентабельність кожного виду (Rnpj):де Ці, Сnj — відповідно ціна і повна собівартість і-го виду продукції.

За допомогою цього показника визначається найбільш вигідний для підприємства (фірми) вигляд продукції. Наприклад, необхідно вибрати найбільш вигідний вигляд продукції за наступними даними.

Вигляд продукціїКількість, шт.Повна

собівартість

1 шт., грн.
Ціна за 1 шт.

(без ПДВ),

грн.
1200140168
2300180207
3500200226


Рентабельність першого виду продукції, розрахована по формулі (11), складає 20%, другого — 15% і третього — 13%. Отже, для підприємства найвигідніше виробляти перший вигляд продукції. В той же час загальна сума прибутку від реалізації продукції першого вигляду складає (168 - 140) • 200 = 560 грн., другого — 810 грн. і третього — 13 тис. грн. Проте вона залежить від об'єму продажів. При продажі продукції першого вигляду в кількості 500 шт. прибуток від її реалізації склав би 14 тис. грн. Отже, завдання маркетингової служби підприємства полягає в пошуку ринку максимального збуту найбільш вигідного для нього вигляду продукції.

Все частіше застосовують показник рентабельності продажів (Rn), що розраховується як відношення прибутку від реалізації (Пр) до вартості реалізованої продукції (РП):Зі всього сказаного можна зробити наступний висновок: розмір прибутку і рівень рентабельності при правильному розумінні цих категорій відображають дію таких чинників, як реальне підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, збільшення об'єму її продажів, підвищення організаційно-технічного рівня виробництва і, як наслідок, зниження собівартості.