Ціноутворення (2003)

Висновки до розділу 2

Прибуток — це реалізована додаткова вартість. Вона є одним з найважливіших показників ефективності діяльності підприємства (фірми).

Прибуток — це умова і джерело накопичень і утворення фінансових результатів підприємств і держави.

Прибуток є результат всієї діяльності підприємства (фірми) і складається з прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) промислового і непромислового характеру і прибутку від здійснення позареалізаційних операцій. Такий прибуток називається балансовим і служить джерелом сплати податків.

Балансовий прибуток може бути необхідним і граничним:

необхідний прибуток характеризується сумою, достатньою для підтримки виробничо-господарської діяльності підприємства (фірми) при досягнутих обсягах випуску продукції (робіт, послуг);

граничний прибуток може бути граничний високою і гранично низькою. Гранично високий прибуток характеризується здобуттям максимальної вигоди від всіх результатів діяльності підприємства (фірми), а гранично низька — мінімальною, нижче за яку процес виробництва стає безглуздим.

Після вирахування з балансового прибутку податків і пільг підприємство (фірма) отримує чистий прибуток, який витрачається на його соціально-економічні цілі. Порядок використання чистого прибутку підприємство визначає самостійно згідно своєму статуту.

Прибуток характеризує абсолютну ефективність функціонування підприємства.

Для характеристики відносної прибутковості (міри прибутковості) підприємства (фірми) служать показники рентабельності. Рентабельність має ряд модифікацій: рентабельність використовуваних ресурсів (виробничих фондів, сукупних активів, власного капіталу) і рентабельність продукції (витрат на її виробництво і реалізацію).