Ціноутворення (2008)

5.3.5. Метод аналізу беззбиткової і визначення цільового прибутку

Даний метод, строго кажучи, не можна назвати методом визначення ціни, по суті, це розрахунок різних варіантів об'ємів виробничої або торгівельної діяльності, що дозволяють досягти беззбиткової і отримати цільовий (плановану) прибуток при певних витратах і різних цінах.

Розрахунки засновані на уявленні про те, що з досягненням певних масштабів виробничо-торгівельної діяльності підприємство покриває всі свої витрати (постійні і змінні) і при подальшому нарощуванні об'єму починає отримувати прибуток. У економічній літературі цей об'єм виробничо-торгівельної діяльності називається точкою беззбиткової, порогом рентабельності, пороговим об'ємом реалізації, точкою перелому і т. д. У точці беззбиткової виручка від продажу продукції покриває витрати підприємства. Точка беззбиткової може бути визначена аналітично або графічно.

У сфері виробництва об'єм беззбиткової розраховують по формулі (5.15):де Кб– точка беззбиткової (у натуральних показниках);

Ипост– сума постійних витрат на планований випуск, руб.;

Ипер– сума змінних витрат на планований випуск, руб.;

Цплан– планована ціна одиниці продукції, руб.;

В– планована виручка від реалізації при планованій ціні, крб.

Розрахунок можливий по формулі (5.16):

Кб=Ипост : (Цплан – Іпер),

де Ипер – змінні витрати на одиницю, крб.

Різниця між запланованою ціною і змінними витратами є маржинальним прибутком з одиниці виробу, тому формула 5.16 набуває вигляду (5.17):

Кб = И пост : МП.

Точка беззбиткової залежить від величини витрат (співвідношення між постійними і змінними) і ціни: чим вище ціна, тим менший обсяг виробництва забезпечує беззбиткову при незмінних витратах.

У основі аналізу беззбиткової лежить пошук найбільш вигідних комбінацій між змінними витратами на одиницю виробу, постійними витратами, ціною і обсягом виробництва.

Для визначення точки беззбиткової графічною дорогою будують графік беззбиткової, в якому по осі ординат відображають показники у вартісному вираженні, по осі абцис – дані про кількість виробленої продукції в натуральних показниках. На графіці представлені:

лінія постійних витрат;

лінія змінних витрат;

лінія виручки від продажу при різних цінах на вироби.

У точці беззбиткової виникає наступне співвідношення (5.18):

В = Ипост + ∑Ипер.

Оскільки В = Q × Цmin, а ∑Ипер = Q × Ипер, то формула 5.18 набуває вигляду (5.19):

Q × Цmin = Ипост + Q × Іпер.

Звідси ціна, що забезпечує беззбиткове виробництво (Цmin), розраховується по формулі (5.20):або (5.21):Відношення витрат до обсягу випуску є питомими постійними витратами на одиницю виробу. Ця величина залежить від кількості продукції, що випускається.

Якщо підприємство випускає декілька видів виробів, то точка беззбиткової визначається по формулі (5.22):

Кб = Ипост : ∑ (Цi – Иперi) αi,

де Цi – ціна i-го вигляду виробу, руб.;

Іперi – змінні витрати на виробництво i виробу, руб.;

аi – доля випуску i-го виробу в загальному обсязі виробництва, коеф.

Випуск кожного виду виробу розраховують по формулі (5.23):

Вi = Кб × аi

де Вi – випуск i-го виробу, од.

Об'єм виробничо-торгівельної діяльності, що дозволяє досягти не лише беззбиткової, але і отримати планований (цільовий) розмір прибутку, розраховують по формулі (5.24):або (5.25)

К = (Ипост + Пц) : (Цплан – Ипер),

або (5.26)

К = (Ипост + Пцел) : МП,

где Пц – цільовий (планована) прибуток, крб.

Ціну, що забезпечує цільовий розмір прибутку, знаходять по формулі (5.27):або (5.28):або (5.29)

Цплан = Ипер + МП

Слід мати на увазі, що для визначення цін з метою досягти беззбиткового виробництва використовується оцінний норматив об'єму продажів, який сам залежить від ціни. Тому для того, щоб даний аналіз був повнішим, необхідно побудувати функцію залежності попиту від рівня ціни.

Аналіз беззбиткової діяльності підприємства торгівлі має свою специфіку: у торгівлі і громадському харчуванні витрати покриваються за рахунок валового доходу, тому при розрахунках беззбиткової торгівельної діяльності використовується показник рівня валового доходу, залежний від товарообігу і рівня торгівельної надбавки. Беззбиткова торгівельного підприємства показує об'єм товарообігу (Т), при якому підприємство покриває витрати обертання і розраховується по формулі (5.30):

Т = ПЗ (У ВД – x)

де ПЗ– сума постійних витрат обертання, руб.;

УВД– рівень валового доходу, коеф.;

x– рівень змінних витрат обертання, коеф.

Показники УВД і x визначаються по відношенню до товарообігу без ПДВ.

Об'єм товарообігу, що забезпечує цільовий прибуток, визначають по формулі (5.31):

Т = (ПЗ + ПЦ) : (УВС – x).

Товарообіг, що забезпечує задану рентабельність продажу, розраховують по формулі (5.32):

Т = ПЗ : (У ВД – x – R),

де R – рентабельність продажу, коэф.

Рівень валового доходу залежить від рівня торгівельної надбавки, при різних варіантах торгівельної надбавки вагатимуться його розмір і сума валового доходу, відповідно ціна і об'єм товарообігу, необхідний для досягнення беззбиткової.

Таким чином, оперуючи планованими даними, можна здійснити розрахунки основних показників, що взаємопов'язали.

Перераховані методи розрахунку цін на базі витрат в основному використовуються як попередні розрахунки, що дозволяють визначити, наскільки доцільно виходити на ринок з такою ціною товару.