Бізнес-планування (2006)

5.5. порядок заповнення регістрів товарної політики у середовищі "Project Expert"

Після здійснення дій, перелічених вище, необхідно заповнити певні регістри у пакеті "Project Expert". Це необхідно для проведення подальших розрахунків ділового плану.

Перш за все треба занести дані про продукти. Це робиться у модулі "Проект", закладка — "Перелік продуктів". Відкривши її, можна побачити таблицю з такими графами:

"Найменування";

"Одиниця виміру";

"Початок продажу".

Перелік товарів можна наводити з будь-якою деталізацією, корисною для подальшої розробки. Тобто визначений перелік приймається за алгоритм програми як константи, і якщо далі виникне бажання скоригувати цей перелік, необхідно повернутися до первинного запису за маршрутом "Проект" — "Перелік продуктів".

Одиниця виміру визначається автором самостійно. Тут немає ніяких застережень щодо додержання стандартів, метричних скорочень тощо.

У графі "Початок продажу" за замовчуванням проставляється дата початку реалізації проекту. її можна в будь-який момент відредагувати, а тому з практичних міркувань спочатку слід залишити незмінною. Вже потім, після упорядкування інвестиційного розділу ділового плану, стане зрозуміло, коли будуть створені умови для початку продажу. Звісно, це не може відбутися раніше, ніж буде підготовлено виробниче приміщення, встановлено необхідне обладнання тощо. Саме конкретний перелік цих інвестиційних етапів та терміни їх виконання визначаються в інвестиційному підрозділі виробничого розділу ділового плану. Після з'ясування цих питань стане відома можлива дата початку реалізації продукту, яка і заноситься у графу, що розглядається.

Наступним кроком є заповнення конкретних отриманих даних щодо обсягу продажу та ціни. Воно відбувається при відкритті форми за маршрутом "Операційний план" — "План збуту". Відкривається вікно з такими даними:

таблиця з найменуваннями продуктів та відповідною ціною;

віконце для завдання умов детального опису товарної політики фірми;

віконце для завдання умов про експорт продукту; •

клавіші "Обсяг збуту", "Ціноутворення", "Умови розрахунків", "Умови постачання", які відкриваються, коли треба зробити детальний опис товарної політики фірми та здійснити відповідні розрахунки;

клавіші "Швидкий ввід" та "Сезонність", які призначені для прискорення формування початкової розрахункової бази.

У таблиці номенклатури товарів їхнє найменування з'являється автоматично згідно з раніше заповненими даними. Залишається проставити базовий розмір ціни, визначений при обґрунтуванні цінової політики фірми.

Наступні дані фіксуються за кожним продуктом залежно від того, напроти якого з них виставлено курсор.

Починається вся ця процедура із запису вхідних даних про обсяг продажу, який обґрунтовано під час розробки товарної політики. Його можна заповнити вручну шляхом внесення даних до клітин таблиці, яка виникає при активізації клавіші "Обсяг збуту". Планові періоди тут визначаються відповідно до раніше сформованих намірів про відображення даних за маршрутом "Проект" — "Відображення даних". Отже, якщо є необхідність у коригуванні планових періодів, треба це зробити шляхом повернення саме до початково заданих умов.

Програмою передбачено значне спрощення процедури заповнення регістрів щодо обсягу продажу. Для цього призначено клавіші "Швидкий ввід" та "Сезонність". Перша опція враховує об'єктивну залежність обсягу продажу від життєвого циклу продукту. При натисканні на клавішу "Швидкий ввід" з'являється графік типового життєвого циклу продукту з визначенням його основних етапів: зростання, періоду максимального обсягу продажу та падіння. Нижче треба просто вказати термін досягнення максимального рівня продажу, а також початок падіння його обсягу. Терміни визначаються у місяцях від початку продажу.

Заповнивши ці характеристики і повернувшись до основного меню, можна побачити, що у клітинах з даними про фізичний обсяг продажу вже проставлені відповідні показники.

Для прискорення формування бази даних використовується також клавіша "Сезонність". Якщо в умовах існування цього фактора використовувати ручний ввід, ця процедура може призвести до значних затрат часу, особливо якщо планом передбачено проведення розрахунків за декількома найменуваннями продуктів. Вона значно спрощується в разі задания загальних умов впливу періоду року на обсяг продажу.

При активізації клавіші "Сезонність" з'являється діаграма із зображенням календарних місяців та значень відсотка продажу товару (послуги). Якщо при розробці товарної політики виявлено, що у визначені місяці слід очікувати коливання попиту на продукт діяльності, ця інформація відображається у діаграмі за допомогою курсору. При використанні опції "Сезонність" як базовий обсяг продажу найкраще вибирати максимальне його значення, тобто продаж у "пік збуту". В діаграмі він автоматично приймається за 100 %. У цьому разі в інших періодах встановлюється відсоток обсягу продажу відповідно до пікового.

Застосовуючи функцію сезонних змін цін, треба звернути увагу на те, що після виконання означених вище дій показники обсягу продажу у відповідному вікні модуля не змінюються. Це не означає, що певні дії були виконані неправильно, просто ці результати враховуються у підсумкових розрахунках надходжень від продажу.

При обґрунтуванні цінової політики фірми може бути виявлена необхідність гнучкого ціноутворення, яке враховує реальну ринкову ситуацію. Найбільш поширені варіанти коливання цін передбачені в програмі при використанні опції "Ціноутворення". Активізація відповідної клавіші викликає появу можливих умов, які впливають на рівень ціни у плановому періоді. До них належать:

"Нестандартна інфляція";

"Нестандартні податки";

"Сезонні коливання ціни";

"Зміни ціни стрибками".

Якщо одна або кілька з визначених умов будуть діяти протягом реалізації ділового плану, то можна задати їхній кількісний вплив на рівень ціни.

Опція "Нестандартна інфляція" використовується у випадку відносно повільної зміни ціни протягом реалізації ділового плану. її зручно застосовувати, наприклад, при використанні цінової політики "зняття вершків" або "ціна вторгнення на ринок". Звичайно при їх обґрунтуванні з'ясовуються період дії підвищення або зниження рівня ціни. Наприклад, у табл. 5.5 наведено варіант застосування окремих видів цінової політики щодо різних продуктів.Щодо продукту 1 застосовується політика "зняття вершків". При цьому базова ціна встановлюється згідно з її найвищим рівнем, який протягом другого та третього років буде знижений відповідно на 30 та 10 % .

На продукт 2 пропонується встановити в першому році реалізації плану більш низький рівень ціни. Він приймається як базовий. А з другого року, коли згідно з прогнозами розробників маркетингові завдання будуть вирішені, передбачається підвищення ціни до ринкового рівня, тобто на 50 %.

Продукт 3 належить до типу товару з малим життєвим циклом. У цьому разі нестандартна інфляція передбачає зниження базового рівня ціни на 10, а потім ще на 20 % починаючи з третього року реалізації плану.

Опцію "Нестандартні податки" використовують у випадках, коли до окремих товарів або послуг встановлені окремі умови оподаткування. Це, наприклад, стосується випадків звільнення від оподаткування ПДВ, встановлення спеціального податку на окремий вид діяльності фірми (готельний збір) тощо.

Фіксація визначених сезонних коливань ціни відбувається аналогічно врахуванню сезонних змін обсягу продажу, яке було розглянуто вище. А в разі, якщо жодна з визначених опцій не підходить для автоматичного опису цінової політики фірми, показники змін ціни заносяться вручну. При цьому використовується клавіша "Зміна ціни стрибками".

Як зазначалося вище, одним з елементів маркетингової стратегії, який деталізується при розробці товарної політики, є порядок взаємовідносин з покупцями. Насамперед це стосується визначення порядку оплати рахунків. Ці параметри, які визначаються товарною політикою фірми, фіксуються у пакеті "Project Expert" за допомогою функції "Умови оплати". При натисканні на відповідну клавішу відкривається вікно з описом мож- -ливих схем сплати за рахунками. До них належить продаж за фактом поставки, продаж з авансом, товарний кредит, складні схеми сплати. Конкретні дані, необхідні для врахування цього аспекту в планових розрахунках, наведено в табл. 5.6.Остання опція в програмі для врахування параметрів товарної політики в розрахунках є умовою постачань. Вікно, яке відкривається при активізації відповідної клавіші, включає такі регістри:

втрати;

термін збуту;

постачання протягом місяця;

залишок готової продукції.

Втрати під час збуту можуть бути неминучими в окремих видах підприємницької діяльності. їх плановий розмір найчастіше встановлюється у відсотках до загального місячного обсягу. Вказівка на термін здійснення збуту може мати сенс, коли мова йде про складний процес, який включає випробування, перевірку, лабораторні аналізи, тощо. Він додається до терміну здійснення оплати, але в більшості випадків цей показник дорівнює нулю. Постачання протягом місяця враховує можливість встановлення двох варіантів: рівномірно протягом місяця (встановлено за замовчуванням) та на початку місяця.

Якщо перелічені регістри внаслідок врахування деяких особливостей здійснення бізнесу не так часто використовуються у ділових планах, то наступний є обов'язковим для заповнювання, а його значення суттєво впливає на кінцевий фінансовий результат. Мова йде про залишок готової продукції. Програмою передбачено дві можливості встановлення конкретного розміру цього показника: у відсотках до місячного обсягу продажу та у днях. Порядок його розрахунку пов'язаний не тільки з умовами збуту, а й з конкретними умовами виробництва. Тому засоби розрахунку розглядаються, наприклад, у курсі "Економіка підприємства", а про найбільш поширені з них згадується в наступній главі посібника.